CÁNDIDA OTERO (1846-1915)

imaxe encabezado -1

Diferentes litografías e selos utilizados nos cartóns fotográficos

Publicado o 26/11/2017

CÁNDIDA OTERO E FELIPE PRÓSPERI

Dous profesionais da fotografía que durante corenta e cinco anos, entre finais do século XIX e principios do XX, desenvolveron a súa actividade profesional en Galicia, principalmente na cidade de Vigo. Matrimonio e unión profesional, Cándida Otero e Felipe Prósperi, compartiron estudio fotográfico con expreso reparto de funcións pero que, como noutras moitas ocasións, a pegada historiográfica ignorou, proporcionándolle ao varón o papel sobranceiro no desenvolvemento e progresión do estudio fotográfico.

Antecedentes familiares e primeiras andainas

Cándida Otero, é unha mais na relación de fotógrafas pioneiras en Galicia das que apenas existen datos, e que, como tantas outras mulleres nas artes plásticas, foron silenciadas ao longo da historia, como resultado dunha ideoloxía patriarcal(1) que impregnaba e que aínda hoxe segue impregnando a nosa sociedade.

Non é de estrañar, xa que logo, que a súa obra quedara na invisibilidade para os poucos xornais que existían na época, os mesmos que se encargaban de dar a coñecer nas súas crónicas periodísticas a Felipe Prósperi como única referencia do gabinete fotográfico que ambos compartían. Ou acaso, esa invisibilidade, como comenta Amada Traba no vídeo A lembranza do ollar (III): Filippo Prosperi e Cándida Otero(2) , estivera inconscientemente promovida por ela mesma. Amada, considera a hipótese de que Cándida Otero preferira seguir traballando na clandestinidade social, á sombra do seu marido; de aí que permitira ocultar o seu nome no rótulo e nos selos comerciais do negocio, adoptando a postila de “Y Señora”, no canto do seu nome e apelido como ocorría co seu marido: F. Prósperi y Señora. Por outro lado, como resultado da investigación realizada por Mª José Rodríguez Molina e José Ramón Sanchis Alfonso(3) , Directorio de fotógrafos en España (1851-1936), dedúcese que nesa época, era bastante frecuente, que as esposas figuraran de maneira impersoal, baixo o nome comercial do nome do marido.

A pesar do apuntado anteriormente, hai datos suficientes da súa actividade como fotógrafa profesional: vinte e tres(4) anos de traballo no gabinete F. Prósperi y Señora; oito anos a partir de 1899, en solitario, despois da morte do seu marido como Vda. de Prósperi; e outros oito anos máis, a partir de 1907, en colaboración con Jaime Pacheco como Pacheco y Viúda de Prósperi.

Transcorreran tan só seis meses da sufocación da Revolución Galega(5) de 1846 contra os recortes de liberdades e dereitos, e a centralización administrativa imposta polo goberno do Xeneral Narváez, cando, o 28 de outubro de 1846, Cándida Filomena Otero Fontán, chega ao mundo. Aconteceu na pontevedresa casa familiar da rúa Sarmiento(6) pertencente ao barrio da rúa Real; sendo inscrita, dous días máis tarde do seu nacemento, no Libro 16 de Bautizo, folio 74 vto. da Igrexa de San Bartolomé(7) , parroquia á que pertencían os seus pais, Isidoro Otero e Sebastiana Fontán, así como os seus avós paternos Julián Otero e Manuela de Dios e a súa avoa materna, Antonia Barcia, sendo o seu avó por parte de nai, Felipe Fontán, natural de Santa María de Xeve. Exerceron como padriño e madriña respectivamente, Fernando Buceta e Josefa Solla, veciños da parroquia de Santa María da mesma cidade.

Polos datos que figuran no Padrón de 1857(8) , sábese que aos dez anos seguía vivindo na rúa Sarmiento, e, ademais dá información obtida no rexistro, infírese que Cándida pertencía a unha familia de clase media acomodada. O pai, Isidro Otero de Dios, de profesión agrimensor era perito da xunta de avaliación de Pontevedra, o seu nome aparecía como un dos corenta maiores contribuíntes(9) da capital; a nai, Sebastiana Fontán Barcia, administraba a casa, contando coa axuda de “tres domésticas”, segundo escribía o pai de Cándida na cédula de inscrición no padrón de 22 de maio de 1857. O termo utilizado denotaba unha diferente consideración por ese labor, en relación ao de “criadas” que, no apartado referido á profesión, oficio, ocupación ou posición social, utilizaba a administración para referirse a elas; amosando as implicacións negativas atribuídas a esa actividade. Na sociedade pre-industrial na que vivían, as persoas de servizo doméstico formaban parte da estrutura xerárquica dentro das casas de clase alta ou clase media, a maior parte das veces só a cambio dun teito e comida.

Cándida era a máis pequena de catro irmáns; Pilar, 12 anos maior, era profesora de ensino primario e casara con José Benito Puga Pedrosa, de profesión escribinte. O matrimonio tivo tres fillas e un fillo (Isidro Puga Otero (1870-1935)). A este último, destacado violinista, compositor e profesor de Pontevedra, atribúeselle o mérito de poñer en valor a Alborada(10) , a excepcional composición que Rosalía de Castro situou ao final de Cantares gallegos(11) (1863). A peza, permaneceu no esquecemento durante cerca de cincuenta anos, ata que Perfecto Feijoo, farmacéutico en Pontevedra e impulsor do considerado primeiro coro galego “Aires da Terra”; e Casto Sampedro, folclorista e investigador de arqueoloxía, preocupáronse de documentala debidamente. No proceso de investigación, Feijoo e Sampedro, tiveron que recorrer a terceiras persoas, xa que nin Rosalía nin o gaiteiro Clemente Eiras, posible fonte de inspiración de Rosalía, vivían xa. Finalmente, Perfecto Feijoo deu por boa unha versión (A versión de Caldas) transcrita por Isidro Puga, e a partir de 1913, incorporouna ao repertorio do coro pontevedrés. Na elaboración desta versión da Alborada, o sobriño de Cándida Otero contou coa colaboración de Alexandra Murguía de Castro, a filla maior dá escritora máis canónica da la literatura galega.

Os diarios da época facían constantes referencias ao traballo de Isidro Puga Otero. El Diario de Pontevedra, daba conta das súas composicións e concertos non só en Pontevedra, senón tamén dos que celebraba en Portugal; destacando a brillantez das intervencións. Polas novas publicadas nos xornais sábese que, coas súas doazóns, colaborou na construción da Igrexa en San Salvador de Poio e do Asilo Escola Maternal, e contribuíu con concertos gratuítos na campaña de consecución de fondos a prol de erixir un monumento a Rosalía de Castro.

Isidro Puga Otero emparentaría con Manuel Murguía por casamento con Amparo Otero Martínez a sobriña do historiador. A voda celebrouse o 17 de xullo de 1903, na igrexa da Escravitude de Padrón. A nova da cerimonia foi divulgada por diferentes xornais, entre eles El Diario de Pontevedra(12) e La Correspondencia Gallega(13) .

Na necrolóxica(14) publicada en 1915, con motivo da morte de Cándida Otero, cítase a Amparo Otero Martínez como Amparo Otero de Murguía, e no ano 1923, no Boletín de la Real Academia Gallega(15) , con motivo do duelo polo falecemento de Manuel Murguía, vólvese a subliñar a relación de parentesco:

[…] “Alrededor del féretro colocáronse una cruz de flores naturales, recuerdo de las hijas del finado; hermosos pensamientos, dedicados por los sobrinos don Luís y don Isolino de Blas, y don Isidro Puga y doña Amparo Otero, de Pontevedra;” […]

[…] “Abrían la marcha de la comitiva los niños de las escuelas públicas, formados en dos largas hileras y a continuación iba la carroza fúnebre de primera clase, arrastrada a la Gran Dumont y con los palafreneros a la Federica, llevando un pensamiento dedicado al finado, por sus sobrinos D. Luis y D. Isolino de Blas; otro de D. Isidro Puga y Dª Amparo Otero, sobrinos igualmente del Sr. Murguía, y una hermosa cruz de flores artificiales de las hijas del finado doña Alejandra, doña Aura y doña Gala.” […]

Dolores, a segunda irmá de Cándida e nove anos maior que ela, casara con Pedro Lourido con quen tivo un fillo a quen puxeron de nome Atilano, e que sería axente executivo da Tesourería de Facenda(16) .

O seu irmá Victoriano, 6 anos maior, era médico, e segundo a Gaceta de Madrid(17) , con nomeamento como segundo axudante de Sanidade da Armada. O 29 de xaneiro de 1869, El Siglo Medico (Boletín de Medicina y Gaceta Médica)(18) , publicaba o seu destino ao “apostadero de la Habana”.

Outro familiar con ampla proxección política e social foi, Prudencio Otero Sánchez(19) , curmán por parte de pai e un ano menor que Cándida. Entre os seus diferentes quefaceres sobresaen os seguintes: foi deputado provincial por Pontevedra; promotor do tranvía de vapor Pontevedra-Marín; presidente do Casino desta cidade; e, asumindo o labor realizado por Celso García de la Riega(20) en relación coa patria de Colón, continuou co seu labor investigador chegando a plasmar as súas conclusións no libro España, Patria de Colón(21) . Prudencio, que estaba emparentado con Valle-Inclán, conseguiu que este prologara o seu libro; pero, dadas as ácidas críticas que Valle vertía neste limiar sobre os galegos non se atreveu a incluílo na súa primeira edición. Non foi ata edición de 1987, publicada por Rafael Landín Carrasco(22) , cando por fin se decidiu a inxerilo. Prudencio Otero, foi ademais, amigo e principal socio de José María Riestra y López(23) , marqués de Riestra, con quen participou en numerosas empresas do sector eléctrico, hostaleiro e navieiro.

CÁNDIDA OTERO E FELIPE PRÓSPERI: QUEN SON E COMO SE COÑECERON

Carecemos de datos sobre os estudos realizados por Cándida Otero, pero polo Padrón de 22 de maio de 1857, sábese que con 10 anos estaba escolarizada, seguramente na Escola Superior para nenas que, pola idade, sería a que lle correspondería; e que, no ambiente familiar, a formación escolar valorábase. A súa irmá maior era mestra e o seu irmá médico. Ademais, Pontevedra no eido educativo era unha das vilas máis equipada; foi a segunda cidade de Galicia en implantar a Escola Normal(24) e a primeira en dotarse, no ano 1845, de Instituto da Segunda Ensinanza; de aí o importante número de profesorado que o Padrón(25) recollía. Pero, hai que considerar que, nesa época, o acceso da muller ao sistema educativo non era unha prioridade da sociedade. O papel da muller concibíase como elemento unificador da familia e o fogar, e a educación non pretendía outra cousa diferente a consolidar esta situación.

O enlace matrimonial entre Cándida Otero, que contaba con 23 anos, e Felipe Prósperi de 52, produciuse, segundo amosa o certificado(26) da partida de matrimonio emitido pola parroquia de San Bartolomé de Pontevedra, o 25 de setembro de 1869. A certificación expedida con motivo do enlace, e que a continuación se reproduce, viña asinada polo presbítero Coadxutor da Parroquia e polo cura Reitor da mesma.

En veinticinco de septiembre de mil ochocientos sesenta y nueve, yo, D. José Porto García, Presbítero Coadjutor de la Parroquia de San Bartolomé de la Ciudad de Pontevedra, con licencia de D. Francisco Camiña, Cura rector de la misma, previa publicación de una sola proclama con expresión de ser primera y última, por haber dispensado dos el Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo, en decreto de veintiséis de julio último, precedidos también los demás requisitos legales, con presentación de documentos, asistí al matrimonio que, por palabras de presente y mutuos consentimientos, contrajeron de una parte D. Felipe Prósperi, soltero, de cincuenta y dos años de edad, natural de la Ciudad de Todi en Italia y morador en esta Ciudad; hijo legítimo de D. Nicolás y Dña. Teresa Cortechi, de la misma oriundez; y de la otra Dña. Cándida Otero, también soltera, de veintitrés años de edad, natural y vecina de esta referida Parroquia e hija con igual legitimidad de D. Isidro y Dña. Sebastiana Fontán, de la misma oriundez y vecindad. Fueron testigos al contrato sacramental D. Emilio Cordero, D. José Benito Puga, Sebastián Abal y otros de esta vecindad. Y para que conste lo firmo con dicho Señor Rector.

O escrito é revelador, en primeiro lugar porque sitúa a ambos residindo en Pontevedra, pero a Felipe Prósperi en condición de morador; xa que logo, non é moi aventurado pensar que foi nesta vila onde se coñeceron. En segundo lugar, resalta o feito de que, para a celebración do matrimonio realizárase unha soa proclama, e que as outras dúas, fosen dispensadas polo Cardeal Arcebispo. Na lexislación eclesiástica a dispensa de amoestacións debía estar motivada, tal como se recolle na correspondente normativa:

si por algunha razón houbese sospeitas fundadas de que se poría impedir maliciosamente o matrimonio, se preceden tantas amoestacións, fágase só unha neste caso ou aló menos celébrese en presenza do párroco e de dous ou tres testemuñas…(27) .

Cabe polo tanto pensar na existencia dalgunha causa, (non atopada na investigación realizada) que determinara a urxencia do enlace.

As biografías consultadas(28) afirman que Felipe Prósperi Cortechi chegara a Galicia, en concreto a Vigo, formando parte, como actor, dunha compañía dramática Italiana, profesión que, aínda despois de alcanzado o recoñecemento profesional como fotógrafo, non abandonaría nunca de todo. Lembrando a figura de Prósperi, La Idea Moderna, diario democrático de Lugo(29) , comentaba na súa necrolóxica o seguinte:

[…] En los años 61 ó 62 había conquistado el Sr. Pósperi muchos aplausos como director de su compañía cómica que recorrió los principales teatros.

Referíase a noticia aos éxitos que Felipe Prósperi acompañado da recoñecida actriz italiana Carolina Santoni, recén chegados á España, ía procurando coa Compañía Italiana que dirixía. Eran os primeiros anos dos decimonónicos sesenta, e a prensa destacaba a acollida das súas representacións en Madrid. Polas crónicas publicadas polo semanario Ilustrado, “La lectura para todos”, sábese das representacións realizadas pola compañía os días 14 e 21 de setembro de 1861, no Teatro Príncipe (actual Teatro Español). O xornalista, ao respecto, escribía o seguinte:

Madrid. Crónica Teatral. Teatro del Príncipe.
Compañía Italiana:
El teatro del Principe ha inaugurado su temporada con una compañía dramática italiana, compuesta de los actores siguientes:
Carolina Santoni, marchesa de Zambecari; Carlota Preda, Elisa Gianuzzi, Marietta Moro, Adelaide Romilli, Marietta Bergonzoni, Ercolina Bassi, Elvira Perini, Laura Romilli, Chiara Perier.
Fillippo Prosperi, Giuseppe Pietroboni, Napoleone Buaretti, Guiuseppe Calvetti, Giovanni Ventura, Luigi Moro, Guiuseppe Bassi, Giorgio Gusmano, Leopoldo Zanoa, Fillippo Lottoni Carlo Bellotti, Paolo Gianuzzi, Romilli, Ellore Moro.

[…]
En el teatro del Principe ha tenido buena acogida la compañia dramática italiana, á cuyo frente se hallan la Sra. Santoni y el Sr. Prósperi, habiendo sido muy aplaudida en Francesca de Rimini, con cuya producción debiera haberse dado á conocer al público. […]

O Almanaque do Diario de Barcelona para o ano 1862, no apartado de “Revista de Espectáculos.- Teatro Principal”, destacaba que Carolina Santoni, marquesa de Zambecari, actuara en Barcelona coa compañía de Filippo Prosperi cun corto número de funcións, onde representaron: Medea, Pia di Tolomei, María Stuarda, Elisabetta Sirami, Saul, Saffo, Francesca da Rimini, la comedia Bruno Filatore, e o segundo acto da titulada: Due sargenti al cordone sanitario.

As mesmas noticias, e durante os anos 1861 e 1862 son recollidas por dous autores:

 • Professor Joaquim Molas. Memòria, escriptura, història. Literatura del Segle XIX. Collecció Homenatges. E-book 2. Universitat de Barcelona.
 • Par. V. Suárez. Representaciones shakespearianas en España, Volumen 1. 1940. Pax. 18 e 73.

destacando durante ese período a presenza da compañía de Felipe Prósperi e Carolina Santoni en Madrid, no teatro Príncipe, e, en Barcelona, nos teatros Circo Barcelonés (onde representaron Otello, traducida polo propio Filippo Prosperi) e Teatro Principal.

Filippo Prosperi e Carolina Santoni Moro. J. Laurent (Madrid). Carte de Visite. Propiedade da Real Academia Galega

Na fotografía, feita en Madrid polo fotógrafo J. Laurent, móstranse, Felipe Prósperi e Carolina Santoni.

Esta “Carte de Viste”, en poder da Real Academia Galega, foi localizada polo fotohistoriador Carlos Castelao(29a) .

Pola publicación “Almanaque do Diario de Barcelona para o ano 1867”, sábese que Carolina Santoni actuou no Teatro do Liceo en Barcelona, cunha compañía italiana, na que xa non figuraba Felipe Prosperi. Existe constancia que o actor e fotógrafo establecérase en Galicia a partir de 1866, lugar que xa non abandonaría.

Como testemuño dos antecedentes teatrais en Italia de Filippo Prosperi, conservase un pequeno folleto de poemas que, con motivo do segundo aniversario da Constitución Subalpina, foi editado en Pinerolo (Turín). Esta publicación, acredita que, o 8 de febreiro de 1850, Felipe Prosperi, formando parte da “Compañía Bassi e Preda”, recitou uns versos no Teatro Sociale da localidade da rexión do Piemonte.

 

Folleto poesías

Prósperi coñeceu a Carolina Santoni en Italia. A actriz comezara na profesión desde moi nova, con catorce anos xa actuara no teatro co papel de Medea en Florencia. Casada co marqués de Zambeccari, enviuvou ao pouco da súa unión. Debido a precaria situación económica decidiu retomar a súa profesión de actriz. Foi nun período de repouso tomado por problemas de saúde cando, en Milán, coñece a Filippo Prosperi, quen, sabedor do seu mérito artístico, incorpóraa á compañía lírica dramática coa que percorrerían as principais cidades da península ibérica.

Da chegada de Felipe Prósperi a Galicia como actor temos poucos antecedentes(30) as únicas noticias están na prensa a partir do ano 1876, onde Felipe Prósperi colabora como actor afeccionado en obras benéficas. Outras informacións, como a recollida do libro Das Feiras aos gabinetes – A Fotografía en Pontevedra 1865-1960(31) , de Roberto Taboada Rivadulla emprazábao no ano 1867,  exercendo a fotografía en Pontevedra.

Segundo as nosas investigacións, a primeira referencia atopada de Felipe en Galicia remóntase ao mes de febreiro do ano 1866. Sitúano en Pontevedra, como vendedor das coleccións de, Historias contemporáneas, unha obra que contiña unha reseña dos principais acontecementos do mundo dende 1789 ata 1866, e que se acompañaba dunha galería de retratos de homes afamados; e da Crónica General de España, na que se describía a historia das súas provincias, poboacións máis importantes e posesións de Ultramar(32) .

Esta última información permite achegarnos máis a un perfil de Felipe Prósperi, como persoa culta e cultivada, que as editoriais e distribuidoras contrataban, pola súa capacidade para obter subscricións a unhas coleccións de libros históricos dirixidos a persoas ilustradas; e, para persuadir ás institucións públicas, como podían ser os concellos, para que as incorporasen aos seus fondos .

A primeira mención atopada de Felipe Prósperi como fotógrafo, correspóndese cunha nova difundida o 14 de setembro de 1867 pola publicación El Buscapie(33) . Nela facíase referencia a instalación na rúa Parador número 2, en Pontevedra, dunha galería fotográfica debida a iniciativa de Felipe e de Vicente Villar(34) . Meses máis tarde, Vicente abandonaría o proxecto para abrir o seu propio gabinete na rúa da Palma(35) , vía que saíndo da Praza de Curros Enriquez (antes Saturno) vai desembocar á rúa Marques de Aranda. A noticia facía referencia ao teatro, mediante unha metáfora:

[…]
Siguiéndelo al pié de la letra, vamos tambien nosotros á imprimir mas variedad á nuestra revista pasando del teatro, verdadero daguerrotipo en que se refleja ese inmenso grupo que llamamos sociedad, á la mas exacta galeria fotográfica que en la calle del Parador núm. 2 acaban de establecer los Sres. Prósperi y Villar.
Altamente satisfechos hemos quedado viendo este nuevo establecimiento en que, sin omitir gasto alguno se ha procurado introducir en él todos los adelantos de los modernos procedimientos fotográficos. Con esto y los conocimientos y práctica que en retratar tienen acreditado ya los Sres. Villar y Prósperi, no dudamos que el público pontevedrés quede altamente satisfecho de los trabajos que les encomiende y puedan rivalizar, como ya en el precio compiten, los retratos hechos por estos señores con los obtenidos por los fotógrafos de otras partes.

A crónica non se limitaba a informar sen máis da apertura dun novo gabinete fotográfico en Pontevedra, senón que, ademais, facía referencia aos coñecementos e ás producións amosadas por ámbolos dous fotógrafos. Destacábanse tamén os prezos, que apuntaban como “competitivos” cos doutros fotógrafos que visitaban a cidade(36) . Seguindo o fío desta información podemos agregar máis datos ao perfil trazado, de Felipe Prósperi: non só era unha persoa cultivada e relacionada co teatro como actor, director e tradutor de obras, senón que, ademais, cando chega á cidade onde coñecería á que sería a súa futura dona e compañeira de profesión, era xa un fotógrafo experimentado. A existencia de retratos realizados con daguerrotipo entre as pertenzas dos seus estudios ven confirmado por:

Un longo artigo periodístico publicado no Faro de Vigo o 24 de xullo de 1881, no que se daba conta da visita ao gabinete fotográfico e do traballo profesional de Felipe Prósperi e Cándida Otero, textualmente dicía:

[…]
Allí se hacen retratos de marfilo tipia: tiene ampliaciones directas, y otras hechas por medio de un retrato en fotografía, ó por un viejo Daguerrotipo; […]

Daguerrotipo. Faro de Vigo 16/04/1991. Artigo de Manuel de la Fuente.

Tamén ven a confirmar a existencia dese daguerrotipo, un artigo publicado por Manuel de la Fuente no Faro de Vigo con data 16 de abril de 1991, no que facía referencia á descuberta dun auténtico daguerrotipo no soto onde se amoreaba o valiosísimo arquivo Pacheco, adquirido polo Concello de Vigo. Dicía o autor do artigo, que tivera entre as súas mans o daguerrotipo en cuestión, e que se conservaba bastante ben, deixando entrever a posibilidade de que puidera tratarse dun autorretrato do propio Felipe Prósperi:

[…]Es una plancha de plata, de 8,30 por 7 cm., con una capa muy fina de yoduro del mismo metal. Si estuviera virgen, expuesto a la luz en la cámara correspondiente, fijaría los rasgos del objeto enfocado mediante una solución de hiposulfito de socio. Apareció enmarcado, como dispuesto para la entrega al cliente aunque, por la fisonomía del sujeto, pudiera ocurrir que nos encontramos con un autorretrato del propio fotógrafo. ¿Por qué no el mismísimo Felipe Prosperi Cortechi? […]

Entre o casamento en 1869, e a chegada a Vigo, en 1876, prodúcese un baleiro informativo sobre as actividades de Cándida Otero nese tempo. Os datos recollidos en diferentes fontes permiten construír unha hipótese sobre as circunstancias nas que se desenvolveu a vida do matrimonio entre Pontevedra e Vigo durante eses sete anos. Cándida Otero debeu quedar en Pontevedra ata o ano 1876, posiblemente rexentando o gabinete fotográfico que tiña o seu marido na rúa Parador, mentres que Felipe Prósperi parece que se estableceu en Vigo no ano 1870 abrindo, na rúa Sombrereros, un novo gabinete de nome Fotografía Italiana.

En tempos da primeira Restauración borbónica, cunha Pontevedra convertida en “centro político” do Estado pola relevancia alcanzada por algúns dos seus fillos (Montero Ríos(37) , Bugallal(38) , García Prieto(39) ), Cándida Otero, permanecía na cidade que a veu medrar separada do seu marido; e, debido á precariedade das comunicacións (aínda non chegara o ferrocarril(40) ), ese distanciamento era real. Na Pontevedra deses anos, só temos constancia da existencia dun gabinete fotográfico estable, o de Vicente Villar, que se vía complementado polo servizo que realizaban os fotógrafos transeúntes, que con frecuencia visitaban a cidade, como no caso dos irmáns Guiard, que se anunciaban como “Fotografía Parisiense”, no periódico “El Progreso”, de Pontevedra, en setembro de 1865, onde dicían que permanecerían poucos días nesta capital. Anos máis tarde, en 1872, estableceríase na rúa Oliva, co nome de Fotografía Madrileña Eliseo Segond; e, en 1879, na rúa Peregrina(41) , faríao Francisco Zagala Pérez. Así que hipótese anteriormente exposta, de que Cándida quedara ao fronte do gabinete fotográfico que o seu marido abrira un ano antes de casar, cobra máis peso e explica a causa da separación.

Felipe Prósperi, desprazárase a Vigo para abrir o que, posteriormente, sería o gabinete fotográfico onde os dous traballarían; primeiro, en 1870, como Fotografía Italiana – F. Prósperi, e anos máis tarde, en 1876, coa incorporación de Cándida, como Fotografía Italiana – F. Prósperi, y Señora.

O prolífero asentamento en Vigo

A data de chegada a Vigo de Felipe Prósperi, podémola inferir do anuncio que por cambio de domicilio do gabinete, publicaba o xornal Faro de Vigo no mes de xaneiro de 1880(42) , onde se dicía que, durante os últimos 10 anos, o establecemento, estivera situado na rúa Espoz y Mina(43) , que o situaría en 1870; ou polos datos tomados no rexistro municipal de Vigo, referentes ao ano 1872, Libro de Industrias 1811-1949(44) , que situaba o gabinete fotográfico na mesma rúa, nº 24, dous anos máis tarde.

A arribada de Cándida Otero a Vigo, pódese deducir da información rexistrada nos Padróns de Veciños de Vigo dos anos 1905(45) e 1910(46) , no apartado de “Residencia habitual”, onde Cándida Otero, xa viúva, deixa escrito o tempo que leva en Vigo. Destas anotacións despréndese que Cándida reuniuse en Vigo co seu marido a principios de 1876; podéndose ademais comprobar como, no Padrón de 1910, declara ter como profesión a de fotógrafa. Curiosamente, no Padrón de 1905 e, a pesar de levar seis anos de oficio en solitario como viúva, declaraba como ocupación “sus labores”.

Cándida Otero incorporouse ao gabinete fotográfico de Vigo con tal repercusión, que, a súa inclusión, materializouse nun recoñecemento formal da súa agregación ao traballo. O nome do establecemento ata daquela, Fotografía Italiana – F. Prósperi, ampliouse coa postila “Y Señora” quedando Fotografía Italiana – F. Prósperi Y Señora.

Nun Vigo, onde aínda non desembarcara a luz eléctrica, non o faría ata o 22 de decembro de 1896; o traballo coa clientela estaba moi condicionado por esta circunstancia, e a pesar de que se buscaban locais con solainas e bufardas que permitisen a entrada da maior cantidade de luz, o tempo para a realización de retratos era moi reducido; aínda así, a xornada de traballo do estudio era moi longa, segundo Vitor Vaqueiro (A Memoria dun tempo e dun país), mesmo fotografaban nas horas do xantar, entre as oito da mañá e as cinco da tarde.

A inclusión no gabinete de Cándida, non tivo como única consecuencia a do cambio de nome, íanse producir outro tipo de renovacións. É a partir de 1876 cando o estudio comeza a publicar anuncios na prensa local e a divulgar nos xornais pequenas crónicas que difunden as innovacións tecnolóxicas que se ían incorporando. O Faro de Vigo(47) de 22 de febreiro de 1876, publica o primeiro anuncio, onde ámbolos dous figuran como fotógrafos e se consideran con fama de acreditados:

1º anuncio Faro de Vigo: 22/02/1876

Anuncios igual que este, repetirían a súa publicación no mesmo periódico con datas diferentes(48) . Nel destacábase que arranxaran o gabinete para poder ofrecer retratos coñecidos como “luz e sombra” e ampliacións ata tamaño natural, unha técnica, esta última, que se contemplaba como unha novidade na cidade, pero que viña sendo traballada nalgúns gabinetes do Estado dende 1868(49) .

A partir do ano 1869 (data na que se produce o derribo da muralla entre a Puerta del Placer e a Batería de la Laje), a cidade de Vigo, liberada da coiraza defensiva que impedía o seu crecemento, inicia un rápido despegue, tanto urbanístico (facilitou a apertura da rúa Carral e as principais rúas do ensanche como Príncipe, Urzáiz, Areal, Victoria, García Barbón e Policarpo Sanz); como demográfico (dos 8.214 habitantes rexistrados no ano 1857, pasouse aos 13.416 que se sinalan no censo de 1877(50) ); esta progresión vai continuar coa crecente incorporación de man de obra que as primeiras fábricas de conservas, que se foran instalando en 1861(51) demandaban. Este é o conxunto de circunstancias que, correndo o ano 1876, se encontra Cándida Otero na súa arribada a Vigo.

O gabinete fotográfico, verase tamén afectado polos cambios producidos na morfoloxía urbanística da cidade e, nun proceso de adaptación ás novas realidades, irán buscando lugares máis convenientes para situalo, a fin de responder as expectativas que os novos tempos demandaban. O primeiro traslado, desde o inicial de Sombrereros(52) realizouse á rúa Triunfo (ambas entre murallas), para máis tarde, ocupar un lugar (que sería o definitivo), na comercial e populosa rúa de Príncipe.

Mentres que a cidade en vinte anos duplicaba a poboación, non se producía unha correspondencia co incremento dás infraestruturas. O caso dos recursos culturais era paradigmático e a poboación viguesa mostrábase sensible a estas carencia reclamando actuacións dás administracións como fornecedoras dos elementos imprescindibles para a xeración de coñecemento. O Faro de Vigo de 14 de novembro de 1876(53) , nun artigo anónimo, publicado baixo o título “Hagamos algo”, solicitaba a creación dunha Academia de Belas Artes, unha Biblioteca popular e un Ateneo filharmónico, argumentando:

[…] Tenemos con beneplácito, una Casa de Caridad que es notable entre todas las de Galicia; pues bien, no basta que apaguemos el hambre del cuerpo, es necesario tambien [sic] que la inteligencia se nutra con abundancia entre nosotros, dando á conocer á la pátria [sic] hijos que pueden honrarla, pues si hasta aquí causas que no son del caso el investigar, dejaron en olvido determinacion [sic] tan útil é importante, hoy no podemos rivalizar con poblaciones menos ricas é importantes, si antes no elevamos á Vigo al rango de una ciudad instruida, moderna y principal, que reparta sus hijos por el mundo como diamantes de sus tesoros, como gloria de su nombre.

A puxanza que o gabinete ía acadando desde a chegada a el de Cándida Otero, traduciuse nun importante aumento de clientela. As novas demandas de traballo motivaron a necesidade de contratación dun empregado que os axudase nas tarefas fotográficas; o xornal Faro de Vigo, o vinte e cinco de maio de 1876, e durante os días 6, 8, 15 e 22 de xuño(54) , publicaba o seguinte anuncio:

1876-05-25- FARO DE VIGO - anuncio recortado

Faro de Vigo, 25 de maio de 1876

A diferenza doutros avisos e comunicacións á clientela na prensa, advírtese na redacción do texto a falta de referencia a Cándida Otero como parte da denominación do establecemento fotográfico. Unha benévola explicación, a esta eiva, consistiría en atribuír a falla, ás posibles inercias, asumidas inconscientemente polo persoal encargado da redacción dos textos, ao estar estes fortemente influenciados por unha sociedade que adxudicaba á muller un rol de subordinación.

Anos máis tarde, en febreiro de 1904, a prensa difundiría, unha impresionante nova relacionada con Sebastián Mauro, o empregado contratado. Sebastián Mauro asasinara a súa amante Rotilia Lage nunha casa de hóspedes da rúa Amargura (actual Cesteiros). O crime machista recibía na prensa local un tratamento de “morte debida a causas pasionais”, acorde coa falla de conciencia existente nesa época sobre a natureza destes actos. Despois de cometido o crime, Sebastián dispararíase un tiro na cabeza. O suceso foi recollido amplamente pola Gaceta de Galicia(55) , e tamén polo periódico El Diario de Pontevedra, Decano de la prensa de esta Capital(56) , do 15 de febreiro de 1904 que describía así o acontecido:

En la tarde de anteayer tuvo lugar en Vigo un horroroso suceso en una casa de la calle de la Amargura.
A eso de las cuatro de la misma á los gritos de socorro dados por una indivídua [sic] desde un balcón de una casa de huéspedes de la citada calle, acudieron los vecinos y penetrando en una habitación de la misma, quedaron horrorizados ante el siniestro cuadro que se ofrecía á sus ojos.
En el suelo yacía el cuerpo inanimado de una mujer, en medio de un charco de sangre, que manaba con abundancia de anchas heridas que tenía en el cuello.
En una cama que habia [sic] en la habitación aparecía el cuerpo de un hombre con el cráneo destrozado.
De las indagaciones hechas aparece que el cadáver del hombre pertenece á don Sebastián Mauro, fotógrafo, de unos 45 años próximamente, que ha estado empleado en la Fotografía de la viuda del Sr. Prósperi.
La mujer era Dª Rotilia Lage, casada en Redondela, de unos 40 años.
Se supone que el Sr. Mauro infirió las heridas á Dª Rotilia que le ocasionó la muerte (…) que apareció sobre la cama, se disparó el tiro que terminó con su vida.
Aunque los móviles del crimen no pueden precisarse, el juez encontró sobre el cadáver del Sr. Mauro, cartas que indican que tenía el proyecto de realizar el hecho, obedeciendo sin dudas á alguna pasión.
Dª Teresa Figueroa no pudo declarar ante el Juzgado por haberse ausentado en la misma tarde á Redondela en el tren correo.
Al parecer el Sr. Mauro sostenia [sic] relaciones tiempo hacía con la Dª Rotilia, no siendo la primera vez que se reunían en la casa donde realizo el sangriento suceso que relatamos.
El Sr. Mauro tenía un carácter reservado y esquivo, y hay quien dice que era algo monomaniático.
La dueña de la casa de huéspedes dice no haber oido [sic] la detonación y que únicamente se hizo cargo del suceso al oir [sic] los gritos de la Figueroa.
El Sr. Mauro vivía en el tercer piso de la casa del Arco de Quirós.

A mellora na calidade dos traballos realizados, entre outras razóns polas innovacións tecnolóxicas introducidas nos procesos fotográficos, ía sendo apreciada pola propia clientela e pola prensa local que plasmaba este melloramento nos seus artigos. O Faro de Vigo(57) de 29 de xuño de 1876, glosaba nunha breve crónica, esta transformación tecnolóxica que permitía reproducir o tamaño natural dunha persoa. Pero, unha vez máis, o nome de Cándida Otero dábase á invisibilidade:

Hemos tenido el gusto de ver alguno de los nuevos trabajos fotográficos hechos por el Sr. Prósperi, establecido en la calle de Sombrereros número 27, por el aparato de ampliación, el cual constituye un progreso desconocido hasta ahora en esta ciudad. Así como el foco antiguo tendia [sic] á reducir los objetos, sin robarles nada de verdad á los contornos, á las lineas y el conjunto; el de ampliación, toma el objeto mas pequeño, lo aumenta, lo dilata, y este vice-versa fotográfico, es igualmente fiel y exacto; con el tamaño adquiere mas vida la fotografía, el detalle, todo.
Reciba, pues el Sr. Prósperi nuestro parabien [sic] por haberse apresurado á dotar á Vigo de un aparato fotográfico que reproduce el tamaño natural de la persona, con notable precisión y acierto.

Adoitase considerar que o xénero coñecido como “periodismo gráfico” naceu en 1880 cando o Daily Graphic de Nova York utilizou, como ilustración, a fotografía por primeira vez. Aquí, en Galicia está documentado que a primeira fotografía aparecida nun medio impreso galego, foi trece anos máis tarde, en 1893, o retrato de Enrique Labarta Pose(58) ilustrando o semanario Extracto de Literatura, que el mesmo dirixía. Os periodistas que se dedicaron a este xénero foron coñecidos como reporteiros gráficos ou fotoperiodístas. Felipe Prósperi, levantando acta coa súa cámara da vida social viguesa, pódese considerar como un dos pioneiros desta especialidade periodística. O Faro de Vigo(59) , de 7 de xullo de 1877 informaba á clientela viguesa e aos numerosos visitantes que por diferentes motivos se encontraban na cidade, como era o caso dos que que acudían ás casas de baño, dá posibilidade de adquirir algunha das variadas vistas, editadas en formato de tarxeta postal, que o fotógrafo realizara de pintorescos lugares existentes na cidade e nos seus arredores. Grazas á cámara de Prósperi, actualmente dispoñemos das imaxes de moitos edificios emblemáticos da cidade, que posteriormente foron vítimas da picaraña, entre os que se conta, a foto dá casa de baños La Iniciadora, construída polo empresario vigués Cándido Soto(60) ; e que foi aberta ao público o 10 de xullo de 1876. Como testemuño reprodúcese unha postal editada para o evento de inauguraciónvii e unha das fotografías no apartado de Obra.

1876-LA INICIADORA - casa banhos 1876

Postal – invitación da casa de baños “La Iniciadora”

Como anteriormente se dixo, Felipe Prósperi non chegou nunca a deixar o teatro, e as súas actuacións serían divulgadas pola prensa en numerosos artigos periodísticos nos que se destacaba o seu bo facer. O Faro de Vigo(62) con motivo da arribada á cidade da Compañía de zarzuela italiana de Maurici(63) , que andaba de xira por Galicia, publicaba o 7 de outubro de 1876, un artigo onde informaba da posta en escena no teatro de Vigo, como última función de abono, o drama en cinco actos Stifelius, onde Prósperi exercía como primeiro actor dramático. As críticas a súa actuación foron recollidas no mesmo periódico.

Era o ano de 1877, e por primeira vez, a cidade de Vigo preparábase para celebrar o entroido, unha actividade onde tanto Felipe Prósperi como actor e “fotoreporteiro”; e Cándida Otero, fotografando no establecemento, tiveron un papel sobranceiro. Os preparativos comezaron meses antes do festexo impulsados por un grupo de mozos, fillos das acomodadas familias viguesas que, a tal fin, crearan a Sociedad Carnavalesca. O seu obxectivo era promover a organización de comparsas, pero ante a dubida de non poder chegar a sufragar os cuantiosos gastos que a celebración implicaba, por non conseguir involucrar a un número suficiente de colaboradores, animáronse a buscar auxilio no seo das sociedade recreativas(64) da cidade. O Faro de Vigo(65) facíase eco da noticia en outubro de 1876.

As obras de teatro realizadas por afeccionados, durante os meses anteriores ao entroido foi un dos instrumentos recadadores utilizados. Felipe Prósperi colaboraría en ditas representacións teatrais. A prensa(66) informaría convenientementev do seu labor como actor na obra dramática, La tienda del Rey D. Sancho, en cuxo reparto incluíanse aos actores: señores Mendiola, Posada e Navarro. O Faro de Vigo, na sección de crónica teatral escribía o seguinte:

El domingo á la noche tuvo lugar la primera funcion [sic] de aficionados, cuyo objeto, como saben nuestros abonados, es allegar recursos para los gastos del Carnaval, festejado este año, según [sic] proyecto, con pompa estraordinaria [sic].
La falta de mugeres [sic], obligó elegir á la Sección dos piececitas, de recursos si, para los actores, pero ya conocidas del público, tal es, El Puñal del Godo y Un Cuarto con dos camas. […]
[…] Conocido del público el primer actor Sr. Prósperi á cargo de quien estaba el triste papel de don Rodrigo, escusado es decir que ha caracterizado bien, y con suma disposición trágica, aquella figura de la ilustre monarquía Goda. […] El Sr. Prósperi, pues, aun sin moderar su inspiracion [sic] artística, para contemporizar con sus aficionados colegas, desempeñó bien su papel.

O entroido comezou cun gran éxito de público, e as múltiples actividades desenvolvidas foron detalladas con moita precisión polo Faro de Vigo(67) de 15 de febreiro de 1877 no artigo titulado El Carnaval en Vigo. Domingo, Lúnes, Martes y Miércoles, ó sea, el Entierro de MOMO. Nel describíase como se formara a comitiva de escuadróns a cabalo e comparsas no Campo de Granada e relatábase o desfile posterior polas rúas principais da cidade. Transcríbese a continuación, case ao completo, como referencia histórica interesante:

[…] Por fin, a eso de las dos de la tarde la Comitiva se puso en marcha, bajando del Campo á la Carretera de Bayona, seguida de un gentío inmenso […]
Abrian [sic] la marcha cinco guerreros armados desde el borceguí hasta el casco, y con manoplas. Brillantes á los rayos del sol… […]
[…] Era un grupo magnífico. Todas las cabalgaduras llevaban vistosas gualdrapas.
Seguían los trompeteros de guerra y una banda de música de pomponets, el estandarte con la inscripción: a nuestro magnifico y poderoso señor dios Momo, conducido á caballo por un negro y dos picarescos negritos en borricos, vistosos y de mucho efecto.
Los doce carros que conducian [sic] á los dioses, atraian [sic] desde luego la atención por la magnifica perspectiva que cada Dios ofrecia [sic] en el centro de la carretela.-Orfeo, Esculapio, Saturno, Minerva, Apolo, Mercurio, Baco, Neptuno, Marte, Cupido, Venus y Júpiter. […]
A estos carros de guerra, donde cada dios llevaba su atributo, seguia [sic] la estudiantina tocando y cantando y á continuación una carretela con turcos y otra de embajadores […]
El escuadron [sic] de árabes, era vistosísimo [sic] y uno de los que mas adornaban esta larga comitiva, por sus largas y vistosas lanzas, sus corvos alfanjes, sus capas flotando al viento, sus cascos, medio ocultos por los turbantes, con su porta-estandarte, dos clarines y un jefe […]
A este escuadrón, seguia [sic] otro de cosacos y cerraban la marcha, cinco húngaros […]
Entrando por la calle de Sombrereros, se dirigió la Comitiva hácia [sic] el Casino, y allí recibió al Rey y la Reina en una carretela con cuatro caballos enjaezados y con penachos, que poniendose [sic] de nuevo en marcha, con su acompañamiento de pages, palafreneros y ayudantes de órdenes, se dirigió por la Plaza, calle de Antequera, Principe y Ramal hácia [sic] la Alameda. […]
[…] al llegar á la Alameda, el itinerario de un jefe y cuatro ginetes [sic] infernales, comunicaron al Rey que su señor, el Dios de la Risa, se aproximaba.
[…] los carros de los dioses y algunos cuerpos retrocedieron á esperar á MoMo, olímpicamente arrellenado en la boca de un gran dragon [sic], en compañía de su cronista.A este humorístico señor, acompañábanle dos pages, dos clarines, un jefe del Báratro, un porta-estandarte y un escuadron [sic] alado de veinticinco diablos, armados con lanzas, semejantes al tridente de Neptuno, con casco y rodela.
Como este escuadron [sic] infernal usaba alas de murciélago, su música no podia [sic] seguirle menos de ir montada, y al efecto en enjaezadas pollinas, seguia [sic] á MoMo y su escolta una banda militar de demonios negros, que daba sus notas al viento y hacia los honores al gran dios MoMo.
[…]Despues [sic] de los espresivos [sic] saludos cambiados entre el Olímpico huésped y sus régios [sic] amigos, subió MoMo y su Cronista á una encastillada tribuna, desde la cual habló MoMo al pueblo con elocuencia, esponiendo [sic] las singulares circunstancias de su llegada, y el por que si de su visita, terminado lo cual descendió de su aéreo trípode, y poco después, dando fin la recepción, la comitiva se puso de nuevo en marcha por el orden que habia [sic] traido [sic], subiendo por el Ramal, Príncipe y la Plaza, donde apeándose de sus respectivos carruages [sic] el Rey, la Reina y MoMo, pasaron á sus moradas, desfilando los escuadrones hácia [sic] el Campo de Granada donde se disolvieron. […]

Como non podía ser doutro xeito, durante o tempo de entroido o gabinete fotográfico vía incrementado o seu traballo; Cándida Otero, fotografando ás persoas que con motivo da festa vestían algún disfrace (o establecemento, como máis adiante se documentará, dispoñía, dunha grande variedade de atractivas opcións); e, Felipe Prósperi, despregándose, coa súa cámara, polos diferentes actos que se ían celebrando; imaxes que despois expoñían para a venda nos escaparates do establecemento. A este respecto, Faro de Vigo(68) publicaba o 15 de febreiro de 1877, unha breve referencia sobre as fotografías feitas por Prósperi durante a celebración:

El fotógrafo Sr. Prósperi ha sacado varias vistas de las comparsas reunidas en el Campo, que nos dicen son bastante buenas.

Días máis tarde, o 22 de febreiro, o mesmo periódico(69) difundía unha crónica máis longa onde, con máis extensión, volvía a referirse as fotografías tomadas e que se ofrecían a un prezo de 8 reais:

Hemos visto una de las fotografías que el Sr. Prósperi ha sacado de las comparsas del Carnaval, reunidas en el Campo de Granada. A favor de unos buenos cristales hemos reconocido á la perfeccion [sic] los detalles y las personas que constituyen tan grande masa de gente, y eso que en dicha vista no entraron parte de los escuadrones colocados á la derecha en semi círculo, que era una de las alas mas vistosas de aquel pequeño ejercito.
Otra de las vistas de dicho señor, está formada en la calle del Príncipe, cuando el paso de las comparsas.
Allá los que son curiosos y aficionados; su tamaño es el de una cuartilla de papel y el precio 8 reales.

Nos comentarios periodísticos falábase só do traballo de Prósperi, a pesar de que o traballo que Cándida realizaba, e que tamén se expoñía no escaparate dos baixos do establecemento, era seguido con moito interese polo numeroso público que acudía a velos.

Chegado o mes de xullo, a localidade preparábase para a visita do Rei Alfonso XII(70) . O Comercio da praza levantara un arco á entrada do Ramal (hoxe Colón) e, a empresa dos novos peiraos, erguía pola súa conta, no centro do martelo do atracadoiro, e preto da escala pola que subiría o monarca dende o barco, un elegante e airoso quiosco pensado para ofrecer un lugar de repouso a súa maxestade. Vigo acollía aos centos de visitantes que xeraba a visita do monarca e o concello organizaba actos festivos, como concertos musicais para amenizar a estadía das persoas chegadas dos arredores e do público asistente en xeral. Mentres, Felipe Prósperi apresurábase a sacar boas vistas da cidade engalanada, e instantáneas que reflectiran os destacados momentos que se ían producindo durante os diferentes actos que incluía o acontecemento.

O 22 de xaneiro de 1878(71) , un ano máis tarde dende a súa última interpretación teatral, Prósperi representaba o papel protagonista noutra obra benéfica, organizada para axudar á familia dun colega amigo seu, Patricio Bocconi cuxa irreparable perda lamentaba todo o país. Patricio Bocconi (pintor e fotógrafo), que se establecera en Vigo en 1875, sorprendérao a morte en Pontevedra, a onde se trasladara por motivos de saúde. A obra, en catro actos Beatriz,  interpretábase en colaboración coa compañía de Maurici(72) e algúns actores e actrices afeccionados de Pontevedra(73) . Non sería esta a única actuación realizada con fins benéficos. Na prensa deste mesmo ano 1878(74) , dábase conta doutra función extraordinaria a beneficio da familia do Sr. Montenegro(75) , un profesor que con moita constancia acababa de organizar unha apreciábel banda de música na Casa de Caridade de Vigo e que atopara a morte en Tui, por un disparo feito por un sereno. A función compoñíase de varios actos, entre eles, a declamación en italiano que Prósperi facía do canto 33 do Inferno na Divina Comedia de Dante.

Un ano máis tarde volvería actuar interpretando diferentes personaxes, esta vez a beneficio da coñecida actriz cómica Dolores Estrada e do xove galán Salvador Carrera. O programa compoñíase de varias representacións, entre outras: a comedia nun acto en prosa, Juan el tornero, na que interviña Prósperi acompañado dos beneficiarios; e un drama nun acto en verso, orixinal do propio Salvador Carrera, titulado ¡Casi siempre!(76) .

Atendendo ás informacións publicadas pola prensa, o actor Prósperi só volvería a subir ao escenario en dúas novas ocasións; a primeira interpretando o papel do cabo Simón na Obra La Aldea de San Lorenzo, en febreiro de 1879(77) , e a segunda, e seguramente a derradeira, un ano máis tarde, interpretando o drama histórico titulado Ferran Pérez Churruchao(78).

Os anuncios para dar publicidade aos establecementos fotográficos non eran moi frecuentes na prensa local, pero, en todo caso, dá revisión dos editados neses anos, constátase que a maioría deles correspondían ao gabinete fotográfico “Felipe Prósperi”. Moi esporadicamente xurdía publicidade de fotógrafos que estaban de paso, os chamados transeúntes; como aquel, difundido o 8 de xuño de 1878(79) , onde un fotógrafo de nome Segond(80) , anunciaba o seu gabinete, “Fotografía Madrileña, perfección – economía”, no que ofrecía a realización de fotografías en tamaño natural, en clara competencia cos produtos ofertados polo estudio de Felipe Prósperi e Cándida Otero.

Sábese que o estudio que o matrimonio rexentaba presentouse á Exposición Local(81) celebrada na Coruña entre finais de xuño e a primeira semana de xullo do ano 1878, na que tamén estaban presentes os fotógrafos Sellier e Avrillón. Cándida Otero, concorreu con vinte e unha fotografías de nenas e nenos, confirmándose deste xeito a súa querenza pola fotografía infantil, mentres que Prósperi facíao con vinte e tres, entre as que se atopaban dúas vistas de Vigo. A exposición foi comentada na sección de noticias locais do Faro de Vigo(82) de 22 de xuño de 1878; e por primeira vez, recoñecíase o valor da obra realizada pola fotógrafa. A continuación transcríbese o artigo:

El Sr. Prósperi no ha enviado á la Exposición de la Coruña sus cuadros de fotografía sin proporcionarnos antes el gusto de ver su obra.
Es esta un cuadro de veintitres [sic] fotografías, en el cual campean á la cabeza, dos vistas de Vigo, con un hermoso mastin [sic] en medio.
Este mastin [sic], que pertenece á la granja de una persona muy apreciable y estimada en esta poblacion [sic], es una escelente [sic] fotografía que involuntariamente atrae la mirada de cuantos ven el cuadro.
En el resto de las fotografías se observa ésa dulzura de tonos en el claro oscuro, que revela los grandes progresos del Sr. Prósperi, y los cuales le colocan en un distinguido lugar entre sus mas renombrados colegas, como sin duda se echará de ver en la referida Exposición de la Coruña.
Su señora presenta otro cuadro de veintiuna fotografías, que pertenece á niños, y la perfeccion [sic] y detalles con que están acabados estos retratos, no dejan nada que desear en su género, y le damos por ello nuestros parabienes.
Acompañan á estos trabajos dos hermosas fotografías de ampliación, que de seguro han de causar su efecto en el Regional Certamen.
Lástima es que el número de premios para artes sea tan escaso, pues en pintura y fotografía algo habia [sic] de tocarle á Vigo por las obras que de aquí se remiten.

A sección de fotografía do apartado de Belas Artes, mostroulles a ambos o correspondente recoñecemento, materializado nunha medalla de bronce. A noticia do premio sería divulgada polo Faro de Vigo(83) de 22 de outubro, así como polo xornal El Correo Gallego(84)

Salientar, a referencia que na nova se facía aos retratos de nenos presentados por Cándida Otero. Esta especialidade significaba un auténtico reto para os profesionais do momento pola pexa que supoñía manter as crianzas quedas durante as longas exposicións ás que había que sometelas. Para resolver esta dificultade, os estudios fotográficos utilizaban diferentes estratexias como era o uso, entre outras artimañas, dos repousacabezas pero, sobre todo contaba, a súa capacidade para engaiolar ás meniñas e meniños.

Con respecto a este premio, Gerardo González Martín(85) , comentaría, no artigo publicado no Boletín del Instituto de Estudios Vigueses, número 1, titulado Orígenes de la fotografía en Vigo (1850-1880), a predilección polo retrato infantil por parte de Cándida, engadindo a continuación:

Lo dicho nos permite confirmar que Cándida Otero no se limitó a ayudar a su marido, sino que fue fotógrafa profesional, probablemente la primera que ejerció en Galicia. […]

———————————————————–

Pola información de que dispoñemos sabemos que no ano 1876,  Cándida Otero exercía como fotógrafa, e aínda que non foron atopados datos que o confirmen, é posible que con anterioridade, en Pontevedra, xa exercera a profesión. O que si sabemos agora, grazas as achegas da biografía de María Cardarelly publicada por Carlos Castelao(86)   é que no ano 1864, a fotógrafa que retratou a Rosalía de Castroexercía en Santiago de Compostela; e que, en 1872, a fotógrafa Antonia Santos(87) , tiña tamén gabinete propio en Mondoñedo. Todas estas informacións permiten afirmar que Cándida Otero non foi a primeira fotógrafa profesional en Galicia.

O Anuario-Almanaque del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración – Bailly-Baillière(88) , cuxo primeiro número viu a luz no ano 1879, recollía entre as súas informacións, o rexistro, a nome de Felipe Prósperi, do gabinete fotográfico na rúa Sombrereros. Esta publicación que se editaría ininterrompidamente ata o ano 1911, ofrecía o enderezo das persoas que integraban as institucións das Administracións Públicas e de calquera que tivera un oficio ou profesión (avogados, arquitectos, notarios, médicos, marmoristas, libreiros, impresores, fotógrafos, carpinteiros, etc.), fora propietario dun comercio, industria ou fábrica, ou exercera un servizo público, tanto de Madrid como do resto das provincias, e mesmo nas posesións españolas de Ultramar e dos Estados hispano-americanos. Seguindo a información proporcionada por esta publicación sábese que, no ano 1881 o gabinete estaba radicado na rúa Triunfo e no ano 1886 na rúa de Príncipe. Os anuncios publicados, agás o do ano 1884, transcribían a marca do gabinete sempre como Felipe Prósperi omitíndose a postila “y señora”. Non será ata o ano 1903 no que Cándida Otero volve a recuperar o seu lugar co nome de Prósperi (Viuda de Felipe) e así seguiu editándose ata 1911, último ano da publicación do anuario.

anuario-almanaque-rexistro-prosperi-1879

Anuario Almanaque (Bailly Baillièri) 1879.

En marzo de 1879, o gabinete fotográfico, obtén en exclusiva, do seu inventor, Francisco López Fertrell, para Santiago de Compostela e a provincia de Pontevedra, o uso da marfilotipia(89) , técnica fotográfica que ofrecía a reprodución fidedigna de cores tanto das persoas como dos obxectos fotografados(90) . A marfilotipia non debeu ser un proceso fotográfico de moito éxito dada a pouca notoriedade que alcanzou, apenas se encontran referencias do seu uso; tan só atopei unha cita, difundida polo diario Gramna, relativa a unha exposición fotográfica realizada en Cuba baixo a denominación “Del daguerrotipo a la fotografía”(91) , onde se amosaba a imaxe dunha muller con sombreiro negro, realizada coa técnica do marfilotipo no ano 1880. A aplicación da marfilotipia polo matrimonio de fotógrafos transcendeu o ámbito profesional, facéndose moi popular na cidade, chegando mesmo a ser citada nuns poemas que durante o ano 1879, en diferentes números, difundiu o xornal Faro de Vigo(92) . Publicados baixo o título, Guía do forasteiro en Vigo – escrita en verso por uns cantos haraganes; en clave de humor, pescudábanse as distintas rúas de Vigo, na busca de información sobre os comerciantes e as actividades dos distintos establecementos. Na publicación do día 25 de agosto os versos dedicábanse a rúa Sombrereros. Nas referencias ao establecemento fotográfico, ademais de describir a “milagrosa” marfilotipia, resaltaban a condición de socia de Cándida Otero na firma “Prósperi y señora”:

[…] / Ahora si que entra lo bueno, / ahora si que entra lo magno, / lo admirable, lo soberbio, / lo magnífico, lo raro.

La bella marfilotipia, / ese invento soberano, / y que solo nuestro artista / nos puede hacer admirarlo.

Vean ustedes, señores; / el colorido es exacto: / ojos azules ó negros, / cabello rubio ó castaño, / el cútis [sic] como la grana / ó levemente rosado / ó bien pálido ó moreno, / (segun [sic] el prójimo, es claro) / el oro de las sortijas, / el color de los topacios, / el mate aquel de las perlas, / el vestido de amaranto, / verde, azul, lila, amarillo,

¡Fotografía italiana! / Señores, grandioso hallazgo; / nos viene como pedrada / en ojo de boticario.

Ustedes se marcharán / despues [sic] de tomar los baños; / y justo es que de su estancia / me dejen recuerdo grato. / ¡Y qué mejor que la copia / de esos rostros tan simpáticos!

En justa correspondencia / mi imágen [sic] yo les regalo, / para cuando allá en el pueblo / se acuerden de estos bromazos, / al cicerone, amorosos, / dirijan sus ojos claros. / (Con las chicas hablo ahora. / La advertencia es muy del caso.)

Pues adentro, y saludamos / en español ó italiano: / -¡Oh, bon giorno, signor Prósperi. / ¿Está V. Bueno, mio caro?

Este señor nos recibe / con la sonrisa en los lábios [sic], /y afectuoso y amable /nos tiende al punto la mano.

Al propio tiempo un saludo / á la esposa dirijamos, / cuya esquisita [sic] finura / cautiva y seduce tanto: / es la sócia [sic], si, señores; / lean que aqui canta claro: / “F: Prósperi y señora” / compañia [sic] que yo alabo, / puesto que la esposa es / el mejor comanditario.

Pero observen, caballeros, / esos preciosos retratos / ¿Puede darse mas limpieza, / mas perfección, mas exacto / parecido? Estoy seguro / que mas allá ya no es dado, / puesto que el arte esclamó [sic] / al llegar aquí: “no paso”

Se vé [sic] como un espejo / el original copiado: / si es bonito, sale hermoso, / si es feo, no sale guapo; / más cuando algun [sic] señorito / (caballeros, se dán [sic] casos) / feo como Picio, quiere / verse bello en el retrato, / le dice al artista: “quiero / me haga V. favor,” y al canto / se pone frente á la máquina… / ¡y me lo saca mas guapo!… / Y es que Prósperi es así, / complaciente en sumo grado.

Y para probar á ustedes / el mérito de sus trabajos, / me bastará copiar estos / ó parecidos diálogos, / que se oyen continuamente / lo mismo aquí que en Santiago:
[…]
-¿La conoces?- Oh, es Adela. / Si parece que está hablando. / ¡Quién la retrató! -Fué [sic] Prósperi. / -Le honra mucho este trabajo.
[…]

Durante as derradeiras décadas do século XIX, a Escuadra Española, no seu rumbo cara Marín e Vilagarcía, fondeaba, en ocasións, na Baía de Vigo. Na parada realizada no mes de xullo de 1879, o cronista do xornal Faro de Vigo(93) animaba a Felipe Prósperi a realización de instantáneas do Porto, na seguridade do ben que se venderían.

Nese mesmo ano, mentres Cándida quedaba ao fronte do establecemento, Felipe, seguía co seu labor de reporteiro fotográfico, nesta ocasión, como informaba o Faro de Vigo, dirixíase en tren a Tui(94) para, á petición da revista ilustrada La Ilustración Gallega y Asturiana(95) sacar vistas (consérvanse algunhas delas) desa localidade, da que hai unha mostra no apartado de “obra”.

Mapa rua Triunfo

Rúa Triunfo e rúa Sombrereiros. Nos puntos vermellos sinálase a posible localización do estudio.

sdr

Actual casa nº 4, na rúa Triunfo. Foto 2016

Conforme ían pasando os anos, o gabinete gañaba en consideración e prestixio, así que, aínda que Sombrereros seguía a ser unha das rúas comerciais máis importantes, decidiron trasladar o seu negocio ó número 4 da moi próxima, Triunfo(96) . Esta rúa, estábase consolidando como unha das de maior puxanza comercial, pola concorrencia nela de gran parte do comercio de novidades. A máis disto, o local ao que se mudaban, contaba cun lucernario(97), cuestión esta non menor, xa que, permitiría ampliar e mellorar substancialmente a cantidade e calidade do traballo fotográfico e, ademais, dispoñía dun amplo escaparate que posibilitaba seguir expoñendo as producións de ámbolos dous fotógrafos.

Este traslado sería comunicado á clientela e ao público en xeral, mediante a inserción de varios anuncios publicados no Faro de Vigo(98)

Faro de Vigo: 07/01/1880

Faro de Vigo: 07/01/1880

Como xa foi referido anteriormente, este cambio de situación foi tamén publicado no Anuario-Almanaque del Comercio de la Industria de la Magistratura y de la Administración (Bailly Bailliere)(99) , do ano 1880, a nome de Prósperi e señora, na rúa Triunfo nº 4. A mesma publicación, nesta ocasión do ano 1884, mostraba un anuncio flanqueado por dous escudos reais: o da esquerda fai referencia ao reinado de Isabel II e o da dereita representa a súa orixe italiana. Nel pódese ler en letras maiúsculas destacadas que, a Fotografía Italiana F. Prosperi y Señora, foi premiada en varias exposicións así como outra información relacionada co novo método de traballo, “o sistema instantáneo ao bromuro de prata” e a realización de reproducións, ampliacións, marfilotipos e canto tivera relación coa arte. Da mesma forma anunciábase que se vendían coleccións completas de vistas de toda Galicia en álbums ou soltas.

ANUARIO ALMANAQUE - 1884 - rexistro a

Anuario Almanaque (Bailly Baillièri) 1884.

ANUARIO ALMANAQUE- 1884 - ANUNCIO PAX 87 copia

Anuncio do Anuario Almanaque (Bailly Bailliéri) 1884

En relación cos premios, as investigacións realizadas ata o momento, confirman o expresado na publicidade, polo menos en dúas ocasións: a primeira na Exposición Local de La Coruña en 1878, e a segunda na Exposición Regional de Pontevedra en 1880. Nos dous casos foran outorgadas, respectivamente, medallas de bronce e cobre.

O novo sistema instantáneo que anunciaban, o bromuro de prata, descuberto polo doutor Leach Maddox(100) en 1871 e mellorado por Charles E. Bennet no ano 1878, sería un relevante procedemento fotográfico capaz de sobrevivir ao paso do tempo, sendo empregado ao longo de todo o século XX. Tratábase dunha placa seca que se facía máis sensible que a do colodión húmido. Estendíase sobre o cristal unha solución de bromuro de cadmio, auga e xelatina sensibilizada co nitrato de prata, que daba lugar a un negativo sinxelo de utilizar e perdurábel. As compoñentes que se utilizaban para fotografar había anos que se fabricaban e se comercializaban, o que evitaba ter que elaboralos no propio gabinete, facilitando moito o labor das profesionais. Entre eses elementos, xa comercializados naquel momento cabe citar: os papeis de positivado ao xelatino-bromuro, fabricados desde 1874 por Peter Mawdslet(101) , que aínda se seguen utilizando en determinadas prácticas fotográficas; ou a máquina patentada por Eastman(102) en 1879 que facilitaba a homoxeneización da aplicación do xelatino-bromuro sobre as placas de cristal.

No establecemento dispoñían de variada indumentaria para vestir á clientela que se pasaba a fotografar, recurso que, seguramente, utilizaban con máis frecuencia en tempo de entroido. Dispoñían de traxes de fío, de la, de algodón, seda, e tamén de vestimentas máis festivas como os disfraces de “mouro”, de xeneral, de rei, de frade, de monxa, etc, etc. Así o recollían os versos irónicos e festeiros que agromaban anualmente con motivo destas celebracións, e que o xornal Faro de Vigo(103) a finais de xaneiro se encargaría de publicar. Como de costume tamén neste ano de 1880 as sociedades El Casino e La Tertulia organizarían os acostumados bailes de entroido.

Pero para o matrimonio de fotógrafos non todo era traballo, tamén a relación social tiña cabida na súa vida. Nunha ocasión, con motivo da visita á cidade duns amigos de Prósperi, os sres. Gualtieri, que era unha parella de interpretes líricos, organizaron na súa casa unha velada musical á que invitaron a un grupo de amigos seus. O xornal Faro de Vigo(104) , nun extenso artigo anónimo, publicaba unha crónica da celebración, que titulaba “Una reunión de confianza”, e na que o autor refería numerosos epítetos ao labor das persoas anfitrioas e das que interviron na velada:

No hemos de dejar en la sombra ó en el olvido un acontecimiento que, aunque de carácter familiar, tiene trascendencia artística y que además será asunto de la crónica elegante del día. […]
[…] La Sra. De Gualtieri que une á los encantos de su espléndida belleza una potente y flexible voz de contralto, cantó con esquisito [sic] gusto algunas piezas, […]
[…] Tambien [sic] se bailó. ¿Quién no desea bailar despues [sic] de las siete semanas de abstinencia? […]
[…] Decir que la Sra. De Prósperi há hecho los honores de la casa con natural amabilidad é ingénita gracia, seria decir una verdad, pero á medias, porque faltaria [sic] añadir que estas cualidades están realzadas por la hermosura.
Espresamos [sic] al Sr. Prósperi nuestro reconocimiento por su invitación y le felicitamos por haber sabido proporcionar á sus amigos una entretenida velada artística sin pretensiones. […]

A velada volveríase repetir días máis tarde co mesmo éxito que na anterior(105) . Nesta ocasión, a prensa destacaba a actuación da Sra. de Gualtieri, quen, acompañada dun piano vertical(106) , deleitara cos seus cantos aos invitados e anfitrións.

No mes de xuño deste mesmo ano de 1880, no escaparate do gabinete fotográfico, podíase ollar unha elegante mostra das fotografías realizadas por Cándida Otero e Felipe Prósperi. Como fiestra aberta ao mundo, o escaparate constituíase nunha auténtica fonte de información social e cultural, sendo seguida moi de preto polo público en xeral e o xornalistas en particular. Nas crónicas elaboradas polos reporteiros, tanto a que a continuación se pode ler, como a publicada no Faro de Vigo de 17/06/1880(107) , facíase referencia a calidade dos traballos presentados, a grande afluencia de público que convocan, así como aos necesarios desprazamentos que ás vilas próximas o fotógrafo tiña que realizar para desfrute das xentes que se achegaban a ver os escaparates do establecemento. Agora si, como era habitual, seguíase minorando o papel de Cándida no gabinete, ata o punto de excluír o seu nome da denominación social.

La entrada á la fotografía italiana, de los acreditados artistas Prósperi y señora, es una verdadera exposición.
Allí puede pasarse una hora agradable todo el que sea amante de admirar las cosas buenas.
Despues [sic] de contemplar un gran número de retratos marfilotipo, se ve la vista de Vigo en un cuadro de tres varas de largo en el cual constan los menores detalles.
Allí esta la vista de la ciudad de Tuy magníficamente fotografiada, en gran tamaño; el viaducto de Redondela, y otras muchas que no recuerdo.
Es de suponer que el Sr. Prósperi destine aquella rica colección [sic] á la Exposición de Pontevedra.

dav

Anónimo. Guía de Pontevedra de Octvaio Lois. 1880.

A Exposición Rexional(108) de Pontevedra, celebrada nese mesmo ano, acollía novamente a participación de Cándida e Felipe. E como anteriormente se dixo, volveron a ter o recoñecemento do xurado con sendas medallas de bronce. Participaron, no apartado de “fotografías y cliches” dentro do primeiro grupo correspondente a “Bellas Artes y Enseñanza”. Os traballos presentados eran dous cadros, un deles contiña varias fotografías en distintos tamaños, e o outro, retratos ao marfilotipo ampliados, entre os que destacaba o busto de dúas fermosas nenas(109) , unha filla de Román Ayala, tenente coronel de Infantería de Mariña, e a outra, de Leonardo González, concelleiro e membro da directiva do Casino de Vigo. Outra das ampliacións realizadas ao marfilotipo era o retrato do gobernador civil de Pontevedra, Filiberto Abelardo Díaz, nomeado para o posto en 1880, un home moi activo, que impulsou a fundación do Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Pontevedra, así como a propia Exposición Rexional, que incluía uns xogos florais nos que participou cun “Himno a Pontevedra”.

Polos xornais sabemos que as ampliacións realizadas co proceso do marfilotipo foron moi admiradas na Exposición, e a repercusión nos medios de comunicación deste sistema foi moi importante e pronto se fixo notar:

 • Na sección de noticias, o diario El Faro de Vigo(110) , de 25 de agosto de 1880, publicaba o seguinte:

Ayer hemos visto un nuevo trabajo fotográfico de nuestro amigo el Sr. Prósperi, que ha gustado á todas las personas que han tenido el placer de verle. Era el busto del Sr. D. Filiberto Abelardo Diaz, Gobernador civil de la provincia, en placa de ampliación, hasta unas 12 ó 14 pulgadas de alto por 9 de ancho. Este retrato está hecho por el procedimiento de “marfilotipo”, que tan buen éxito vá [sic] obteniendo en esta ciudad y sus limítrofes, y si bien es verdad que la figura se presta á mucho, el artista ha sacado gran provecho de ella.
Este trabajo llamará la atención de las personas inteligentes, y felicitamos por él al amigo, que vá haciéndose notable entre los mas afamados fotógrafos.

 • A revista Decenal Ilustrada, La Ilustración Gallega y Asturiana(111) , no seu número 25, de 8 de setembro de 1880, divulgaba unha crónica crítica do xornalista e escritor de D. Nicanor Rey(112) , de título: La Exposición y los juegos florales en Pontevedra, na que cuestionaba desde a participación á Exposición Rexional, ata a cualidade dalgunha das obras presentadas:

[…] Clasificados en el mismo grupo que los anteriores los grabados, litografias [sic] y cromo-litografías, muy poco he de decir respecto á ellos, porque ha dejado de concurrir mucho de lo bueno que Galicia produce. El muestrario de sellos en bronce de Luard, de la Coruña, es nada más que mediano. Entre las fotografías descuellan las de Abrillon, que pueden competir con las más perfectas del extranjero, y no me satisfacen las de Prósperi, de Vigo, hechas por el procedimiento llamado “marfilotipo”. Esto no quiere decir que yo desconozca la habilidad del artista; pero el tono violáceo que en los retratos se advierte, les dá [sic] un aspecto cadavérico que tiene mucho de repulsivo. […]

En canto ao reparto de galardóns, o gabinete de Cándida Otero e Felipe Prósperi foi distinguido cunha medalla de cobre, premio que a Felipe Prósperi non lle pareceu que estivera en correspondencia coa admiración que polos seus traballos amosaba a prensa e o público asistente á exposición. Con este motivo, escribiu unha carta, ao Director do Faro de Vigo(113) , que foi publicada no xornal o 5 de outubro de 1880 e na que, ademais de agradecer a editorial(114) do periódico a manifestación efectuada en contra das decisións do xurado, esgrimía duras críticas polo reparto de galardóns decidido polo tribunal. O texto completo da carta dicía o seguinte:

Muy señor mio [sic]: Con gran satisfaccion [sic] he leido [sic] su artículo editorial del 1º, titulado: un poco sobre Exposición, porque coincide en un todo con mis ideas acerca del desacertado criterio que ha guiado al Jurado calificador en la designacion [sic] de premios.
Concretándome á los otorgados á la sección de Fotografía, se echa de ver á primera vista que ningun [sic] fotógrafo, ni conocedor del arte ha podido formularlos, pues prefiero atribuir á ignorancia, la notoria parcialidad que de los otorgados resulta. En efecto: expusiéronse [sic], por vez primera, retratos, llamados Marfilotipos, entre ellos dos de personas conocidísimas, y hechos de bastante tamaño, que aumenta grandemente las dificultades de la ejecución. Este moderno adelanto fotográfico, cuyo inventor ha sido agraciado por Real cédula, fechada en Madrid á 8 de Diciembre de 1875, con un privilegio de invención por cinco años, y que solo yo estoy autorizado para ejercer en esta provincia, ha sido muy justamente encomiado por la prensa de toda España, y los retratos por mi ejecutados con arreglo á este privilegiado invento, merecieron de la prensa de esta localidad un juicio que me honra sobremanera y aprovecho esta ocasion [sic] de demostrarle públicamente mi gratitud por su favorable fallo, que en mucho, aprecio: no menos aprecio el del público, que de contínuo [sic] contemplaba los retratos por mi expuestos. Había además en la exposición regional, retratos de diversos tamaños, ejecutados, segun [sic] el método comun [sic], mios [sic] y de otros expositores, y finalmente un álbum de vistas.
Ahora bien: el que solo tenga una imperfecta idea del arte fotografico [sic], sabe no hay comparacion [sic]entre las dificultades que ofrece obtener un buen retrato y una buena vista; para ésta basta colocar la máquina delante del objeto; éste no se mueve y la naturaleza; tiene graduada la luz, pero en la galeria [sic] fotográfica no pueden obtenerse buenos retratos, sin una acertada y artística posicion [sic] del retratado, sin medir el tiempo, segun [sic] la intensidad de la luz, y sin graduar convenientemente esta. Dados estos datos y otros muchos que omito en obsequio de la brevedad. ¿como puede ser justo aparezca premiado por el jurado con medalla de plata un album [sic] de vistas, ejecutadas, al parecer, por un aficionado, y que artistas reputados sean galardonados con medalla de cobre sin tener para nada en cuenta respecto á mi, los retratos marfilotipos, que han sabido fijar tan asíduamente [sic] las miradas del público, durante todo el tiempo de la exposición?.
Mucho mas pudiera decir, Sr. Director, en corroboracion [sic] de su editorial, pero esto me llevaria [sic] demasiado lejos; ciñóme [sic], pues, á manifestar por medio de la prensa para que llegue á noticia del Jurado calificador, que me creeria [sic] rebajado, si admitiera la medalla de cobre con que se ha dignado agraciarme y que pueda emplear mejor y con mas tino
Ruégole [sic], pues, señor Director, se sirva hacer público este mi deseo, por medio de su apreciable periódico, dando cabida en sus columnas, a este escrito por lo cual le anticipo las gracias, quedando con la mayor consideración de V. Afmo. Y S.S. q.b.s.m. Felipe Prósperi.

Este ano 1880, seguía sendo prodigo en acontecementos nos que o gabinete, estaría chamado a participar. O 22 de agosto, contando coa presenza do contralmirante Carranza, en representación da súa Maxestade a Reina Rexente, foi inaugurada, nos xardíns da Alameda, a estatua en honor de Méndez Nuñez(115) . Entre as moitas fotos que se realizaron no acto de celebración, encontrábase a mirada particular que da efeméride realizaba Felipe Prósperi, que con esta reportaxe afondaba, unha vez máis, na especialización periodística do seu traballo fotográfico. Unha das foto, mostraba a estatua e a un grupo de mariñeiros que se atopaban ao pé da mesma(116) , e a outra fotografía, que se amosa no apartado de “Obra”, plasmaba no acto mesmo da inauguración, á multitude de persoas asistentes ao acontecemento, algunhas delas protexéndose do forte sol de agosto con parasois; a foto, ensinaba tamén as persoas que desde as fiestras e balcóns observan o acto.

O portal do establecemento na rúa Triunfo iluminábase polas noites, podendo seguir así sendo o centro de información gráfica dos acontecementos e lugares de interese da cidade e arredores. Nesta ocasión podíanse ollar as fotos do acto da inauguración referida anteriormente, pero tamén toda unha relación de fotografías de Baiona, Redondela, Tui e outras poboacións importantes da provincia. Asemade podíanse admirar os retratos de mozas da localidade. O cronista que daba esta información na prensa(117) , chegaba a asignarlle ao expositor o apelativo metafórico de Portal de Belén.

O 24 de xullo de 1881, o xornal Faro de Vigo, difundía un artigo, de título “A retratase”, asinado polas siglas R. y E.. A crónica sobre o gabinete fotográfico, ocupábase, dos prezos das copias; dos efectos beneficiosos da marfilotipia nos retratos; das conseguidas ampliacións de retratos e escollidas vistas da cidade e arredores; e, en xeral do traballo fotográfico que Cándida Otero e Felipe Prósperi realizaban no seu gabinete. Reprodúcese, a continuación, o artigo completo:

Si como parece, es realmente cierto que la ciencia mejora el arte; la fotografía es el arte científico por excelencia.
Como copista la fotografía no tiene rival.
Sus perfiles y sus detalles son de una verdad incomparable.
Todo lo precisa y reproduce, como si robara al indivíduo [sic] su propia vida.
La gracia, la espresion [sic] y el gesto están modelados sin alteracion [sic] y sin defectos.
Si las sombras forjadas por el nitrato de plata fuérales [sic] posible tomar el color de lo copiado, nada gustaria [sic] tanto como una buena fotografía.
De ahí, pues, ese grande empeño con que se estudia y se busca el modo de hacer que, así como la luz ó el sol es un hábil dibujante, sea igualmente pintor ó colorista, porque entonces el progreso seria mas que sorprendente, admirable, y nada se generalizaria [sic] tanto como los cuadros de fotografía iluminados, tanto para adorno de salon [sic], como tambien [sic] para ilustrar todas las grandes obras científicas y naturales, lo cual produciria [sic] verdadera revolucion [sic] en las artes, porque aun siendo el grabado tan perfecto como es, ¿podia [sic] compararse á la fotografía?
De ninguna manera.
Pues bien, entre ese afan [sic] constante de hacer pintar al sol con la misma verdad y sencillez con que dibuja, estar á los ensayos de la marfilo tipia, á cuyo contacto la fotografía se ha sentido renacer, tomando los matices y el color de la figura reproducida, dándole mas vida y verdad á los retratos.
La fotografía parece una estátua [sic] y la marfilo tipia una cosa viva: una tiene la espresion [sic] de la verdad, la otra la espresion [sic] de la vida.
Por eso, cuando de tarde en tarde visito el gabinete fotográfico, que tiene establecido en la calle de Triunfo mi amigo D. Felipe Prósperi y su señora, que si uno es amable el otro parece mucho más, me sorprenden al pisar los umbrales del portal de su casa aquellos cuadros de retratos de todas clases y tamaños, que parece nos dan los dias [sic] ó las tardes invitándonos á pasar un rato en su compañía.
Conocidos la mayor parte, simpáticos todos, las pocas fotografías femeninas que se exhiben, parecen, entre tantas que alli [sic] hay, flores de penetrantes aromas, sobre las cuales, aun llevando una herida en el alma como llevo yo, es forzoso detenerse para buscar en la pupila de la hermosa el secreto de su alma y ver si á través de la húmeda mirada de sus ojos, se adivinan sus sentimientos hermanándolos con los muertos, pues no hay duda que las analogias [sic] del alma y el corazon [sic], triunfan de las simples ilusiones de la vista.
Prósperi ha prosperado mucho como fotógrafo, y su gabinete encierra para servicio de los clientes, los progresos mas modernos con respecto á la fotografía.
Allí se hacen retratos de marfilo tipia: tiene ampliaciones directas, y otras hechas por medio de un retrato en fotografía, ó por un viejo Daguerrotipo; allí está á luz y sombra el retrato de la señorita de Carderera, admirablemente reproducido por mas que si mucho vale la cópia [sic] más vale el original. Allí puede verse tambien [sic] otra ampliacion [sic] del Sr. D. Filiberto Abelardo Diaz, Gobernador que ha sido de esta provincia, el amigo Enrique Echenique; D. Emilio Valenzuela y Señora, D. Nicolás Taboada Fernandez el amigo y poeta tantas veces laureado en los Certámenes de dentro y fuera de Galicia, y en los de marfilotipias, mi amigo Enrique Perez tambien [sic] notablemente reproducido.
Además hay en venta, distintas y grandes vistas, casi de un metro de largo, del puerto y la poblacion [sic] viguesa [sic] tal como ésta es, y no como la última que dá [sic] á conocer “La Ilustracion Gallega y Asturiana”, que debió ser sin duda tomada á principios del siglo pasado.
El gran viaducto del ferro-carril, por sobre la antigua villa de Redondela, patrona de Vigo, la venerada Efigie del Santísimo Cristo de la Victoria, etc.
Entrar en su casa es rodearse de recuerdos, de amigos, de entusiasmo por el progreso que ha conseguido fijar en un pedazo de papel la imágen [sic] exacta de un sér [sic] conocido, de una persona amada…
Si como es amable, Prósperi fuese diligente; si como es franco, fuese activo, era cosa de contraer la costumbre de visitarle á menudo y hacerse reproducir ante sus máquinas cuatro veces en el año, pero este buen amigo conquista la amistad por medio de la paciencia, y no quiero decir el tiempo que me está haciendo esperar una ampliacion [sic] querida, que pide un lugar en mi cuarto como tiene ya mas que un lugar, un tempo dentro de mi corazon [sic].
Si, pues, visita el lector, á mi amigo, estoy seguro que saldrá satisfecho de su amabilidad y sus trabajos. Para los precios no hay riña, desde las miniaturas á 36 reales docena á las nuevas tarjetas Promenade y Salon á 12 y 16 reales cada cópia [sic].
En fin, allí se hacen de todos precios segun el tamaño y la calidad, como podrán juzgar por el catálogo expuesto en su galeria [sic], situada en la calle del Triunfo núm. 4, entre la plaza de la Constitución y la Iglesia Colegiata.

Comeza o ano 1882, e o gabinete, sempre disposto a incorporar os novos avances que a técnica fotográfica ía introducindo no mercado, agrega un procedemento capaz de rebaixar o tempo de exposición a un cuarto de segundo o que permitía achegarse ao concepto de fotografía instantánea. Tratábase da mellora do procedemento fotográfico “xelatino-bromuro” conseguida a partir dos traballos de Charles E. Bennett, quen, ao deixar secar durante máis tempo a placa emulsionada mellorábase a sensibilidade da solución. A industrialización de placas secas e a introdución do obturador, para abrir e pechar o obxectivo rapidamente, alixeirába moito o traballo do estudio, dando cabida no mesmo tempo, a máis clientes. “Veinte y cuatro retratos, por menos de lo que cuesta una cédula personal de 5ª clase”, segundo indicaba a prensa(118) .

Segundo Gerardo González Martín(119) , na década de 1880, Felipe Prósperi incorporara tamén a “ferrotipia”(120) , outro procedemento que permitía reducir custes, podendo ofrecer ata nove retratos miniatura por unha peseta. Non sabemos cal sería o tipo de aparello que utilizaban, pero Lohr y Morejón, nos seus catálogos de utensilios e materiais fotográficos publicados entre 1887 e 1890, dedicaban un apartado á ferrotipia e nel, ofrecían dous tipos de trebellos diferentes: Un composto dunha cámara de 9×12 con dous chasis e catro obxectivos e outro composto por unha cámara de 13×18 con dous chasis e nove obxectivos para 36 retratos tamaño Bijou ou 9 tamaño Victoria. Advertían que estes útiles podían utilizarse tamén para facer 4 ou 9 retratos tamaño Mignon nunha placa seca. Lee Fontanella(121) afirma que a “ferrotipia” estaba pouco introducida na España do século XIX en comparación con outros países como os Estados Unidos, lugar onde se anunciou xa en 1856; pero, hai constancia de que ademais de Cándida e Felipe, outros fotógrafos en Galicia, utilizaban este procedemento. En abril de 1882, o xornal El Correo Gallego, publicaba un anuncio, que se repetiría durante toda a década, do uso deste método por parte do fotógrafo, con estudio nos Cantóns Ferroláns, José Mª Sánchez. A publicidade dicía así:

Desde mañana se trabajará la ferrotipia con arreglo a su procedimiento. Este sistema americano le reportará al pública grandes ventajas por estar al alcance de todas las fortunas.

Segundo esta propaganda, os prezos das fotografías variaban entre 6 reais que custaban doce retratos tipo Bijou e 10 reais nove retratos tipo Victoria; sendo posiblemente, este último formato, o que ofrecía o gabinete vigués.

O 30 de xuño de 1884, inaugurábase o traxecto de ferrocarril Vigo-Pontevedra(122) . O percorrido, de hora e media de duración, pasaba polo viaduto redondelán, seis túneles e a ponte de Sampaio. O convoi, que saíra de Vigo, fixo a primeira escala en Redondela, onde se incorporaron a comitiva, o gobernador civil da provincia e varios deputados provinciais. Iniciada novamente a marcha, na metade do viaduto, o ferrocarril volveuse a deter o tempo suficiente para que Felipe Prósperi, como reporteiro oficial, realizara unha vista do convoi. Antes de chegar ao final do traxecto, e a fin de contemplar as instalacións das estacións, fixéronse breves paradas nas estacións de Arcade e Figueirido. En Pontevedra sería recibido por moito xentío; pasando a comitiva, acompañada dos acordes da música, a un departamento da estación, onde tería lugar un banquete.

No mesmo ano da inauguración do ferrocarril Vigo-Pontevedra; falece na cidade de Pontevedra, aos 71 anos, Isidro Otero de Diós, pai de Candida Otero. A nova foi convenientemente difundida pola prensa(123) local de Vigo. Pero unha vez máis, vólvese a pór de manifesto a desigualdade de trato por razón de sexo. Na información dada polo Faro de Vigo, no canto de facer referencia á filla do finado, establecíase a relación, de maneira indirecta, a través do seu marido. A frase literal do redactor referida ao falecemento dicía, “Ha fallecido en Pontevedra D. Isidro Otero, padre político de nuestro apreciable convecino D. Felipe Prósperi”.

Vigo medraba en poboación e infraestruturas. En 1880, dous anos despois de rematadas as obras da estación de ferrocarril, finalizábase, na rúa de Príncipe, a construción do Palacio de Xustiza que acollía, ademais dos xulgados, as dependencias para o cárcere e albergues para os gardiáns. Á proposta de Manuel Bárcena Franco (conde de Torrecedeira), un dos empresarios máis ricos da cidade, e contando co patrocinio e garantía do concello, fundábase a primeira entidade de crédito co nome de Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Vigo e, tamén por primeira vez nesta localidade, recalaba a luz eléctrica na casa que o empresario e político Antonio López de Neira(124) tiña ao principio da rúa Príncipe; inaugurábase a finais de 1882 o teatro Circo Tamberlick e créase en 1885 a comisión executiva que vai constituír a nova Escuela de Artes y Oficios. A cidade vella de rúas estreitas e mal iluminadas, ía sendo abandonada pouco a pouco polos negociantes deixando paso a un barrio popular con tabernas, tendas e casas de cita(125) . A metamorfose que vai sufrindo a cidade a medida que medra a poboación e se incrementan as infraestruturas, volve a influír na decisión de Cándida Otero e Felipe Prósperi para realizar un novo cambio de emprazamento do gabinete (sería o derradeiro). A rúa de Príncipe, a que sería o novo centro xeográfico e comercial da cidade, foi a elixida; o gabinete fotográfico ocuparía o segundo piso do edificio situado no número 31 de dita rúa. Aínda que o gabinete habitaba o segundo piso, no baixo contaba cun gran escaparate que, a igual que o da rúa Triunfo, chamaba a atención polo seu luxo. Co motivo da inauguración, producida en setembro de 1885, a prensa(126) publicaba a seguinte crónica:

[…] El establecimiento es de lo más lujoso que se ha visto en la localidad, pues en él se encuentran las mayores comodidades y cuenta con los aparatos más modernos para toda clase de trabajos fotográficos.
Entre las vistas panorámicas, marinas, quintas de recreo y retratos de todos tamaños, llama mucho la atención de las personas inteligentes en la fotografía, una magnífica ampliación tanto por su riqueza de detalles como por su limpieza.

A “magnífica ampliación” á que se refería o comentario da prensa, era un retrato de Antonio Cánovas del Castillo, presidente do consello de Ministros, que o mesmo comentarista describiría nun novo artigo(127) , aconsellándolle a Felipe Prósperi que realizara múltiples copias para que se puideran adquirir e conservar o retrato do primeiro home de Estado español e un dos máis grandes políticos de Europa, segundo o cronista.

Para dar a coñecer o novo emprazamento do gabinete, Cándida Otero e Felipe Prósperi publicaron na prensa(128) un anuncio que se repetiu, esporadicamente, durante os anos 1886 e 1887, e que dicía:

NUEVO ESTABLECIMIENTO FOTOGRÁFICO de F. Prósperi y Señora
31-Principe-31
En este acreditado gabinete, dotado de nuevos aparatos instantáneos, se hacen toda clase de trabajos con arreglo á los modernos adelantos del arte.
Todo encargo que se haga, saldrá de este gabinete ultimado con delicadeza y mediante la prévia satisfacción plena del Interesado.
Este es al menos, el deseo de su propietario, para lo cual cuenta con los auxilios de un peritísimo retocador.

Faro de Vigo, 17/10/1886

Faro de Vigo, 17/10/1886

RUA PRINCIPE -fotografia-pacheco-2016-72ppp

Gabinete fotográfico de Cándida Otero e Felipe Prósperi en Príncipe. Foto 2016.

Na fotografía da esquerda, podemos ver o actual aspecto do edificio que luciu con todo o seu esplendor no ano da inauguración. O escaparate estaba situado na entrada, entre a Xoiería Rosende e a Papelería Comercial, negocios abertos anos máis tarde da morte de Cándida Otero, e actualmente desaparecidos.

O 28 de febreiro de 1887, Felipe Prósperi deixaba testemuña fotográfico do naufraxio sufrido polo vapor-correo Valparaiso. Segundo informacións publicadas no xornal Faro de Vigo(129) , á noite dese día escoitárase en Vigo as detonacións de tres canóns, algúns foguetes e varias luces de bengala, sinal de que estaba ocorrendo un sinistro marítimo. Logo dunha mobilización xeral de auxilio na que axudaron buques da escuadra inglesa que estaban fondeados na ría, sóubose que o buque estaba sobre as pedras da Borneira, en Cangas, con grandes vías de auga que inundaran completamente as seccións da proa. Durante a noite e a madrugada un total de 250 pasaxeiros foron traídos ao porto de Vigo en lanchas polos pescadores. O buque atopábase inclinado por estribor e quebrantado pola sección de popa cos compartimentos inundados e sen posibilidade de retirar a carga nin as equipaxes dos pasaxeiros. Algunha das fotos de Prósperi mostraban ao casco do buque somerxéndose nas augas.

En maio de 1888 o estudio toma unha decisión que, pon de manifesto a importancia da contribución de Cándida Otero na actividade do gabinete fotográfico. A súa especialización no retrato de mulleres e nenos tiña alcanzado un forte recoñecemento entre a clientela, de tal xeito que o peso desta modalidade no total do traballo do gabinete alcanzara a magnitude suficiente para que o matrimonio considerara a posibilidade de abrir un establecemento na cidade de Pontevedra. O argumento principal para a apertura de negocio podería estar relacionada coa incipiente demanda da alta sociedade pontevedresa de, como sinal de distinción, dispoñer de retratos de grandes dimensións (a tecnoloxía do gabinete o permitía), tanto individuais como familiares.

O 17 de maio, o xornal Faro de Vigo(130) , daba conta da apertura do local. Estaba situado na rúa Oliva(131) , unha das máis céntricas da capital, e dotado dos mellores e últimos adiantos. O gabinete de Cándida Otero tería a competencia do fotógrafo Francisco Zagala, con local na Praza da Constitución(132) e, nese mesmo ano, no número 18 da rúa Oliva, abriría outro establecemento, co nome “A Luz Universal”(133) , Francisco Prieto; fotógrafo que, un ano máis tarde, sería nomeado Fotógrafo de Cámara de su majestad y sus altezas reales, S. M. Y S. S. A. A., polo Rei Alfonso XIII; e que exercería na localidade durante catro anos.

Asemade, no periódico local da capital “La Justicia”, facíase eco da noticia con data 16 de maio de 1918:

…la justa fama de que goza tan apreciable artista, y la circunstancia de ser su señora no menos hábil e inteligente, nos hacen creer que dicho establecimiento se verá muy favorecido, especialmente por el bello sexo.

Por razóns que non conseguimos desvelar, o gabinete fotográfico permanecería aberto moi pouco tempo. Alegando causas(134) alleas á súa vontade, Cándida Otero decidiu traspasar o establecemento apenas dous meses despois da inauguración. O 1 de xullo de 1888, a prensa(135) facíase eco do suceso e, na información atribuíase a Cándida a condición de “notable artista”:

La señora de nuestro apreciable amigo don Felipe Prósperi, que se hallaba al frente del gabinete fotográfico que hace poco estableció en la calle de la Oliva, ha traspasado este establecimiento por causas agenas [sic] á su voluntad y con gran sentimiento del numeroso y creciente público que alli acudía.
Sentimos la ausencia de esta notable artista que tantas simpatias [sic] habia [sic] adquirido en su corta estancia, y ojalá que sus notables trabajos obtengan en Vigo el mismo lisonjero éxito.

No tempo de permanencia de Cándida Otero en Pontevedra, Prósperi, ao fronte do gabinete vigués, continuaba fiel ao seu compromiso de reporteiro, documentando graficamente os acontecementos que acontecían. Nesta ocasión no escaparate dos baixos do establecemento. Nesta ocasión mostrábanse vistas do viaduto de Redondela e do aspecto que a vila amosaba polas festas do Corpus(136) . En 1889 tomaba instantáneas da festa militar(137) celebrada no Campo de Granada vigués, as que igualmente serían expostas para a venda. No mes de agosto deste mesmo ano, a súa cámara foi testemuña das carreiras de velocípedos realizadas nun velódromo(138) construído, ad hoc no recheo do Areal. Segundo a crónica periodística, tratábase dun inmenso ovalo de 500 metros de circunferencia que a xente apiñada, rodeaba para presenciar o evento, e que tiña no centro unha vistosa marquesiña onde se situaba o xurado de honor, formado só por mulleres, e que se encargaban da entrega do premio (unha banda) ao gañador da carreira de honor do Campionato de Galicia para biciclos e bicicletas. Os homes, ademais de participar nas competicións, realizaban labores de recepción, e actuaban como xuíces de campo. Chegado o mes de setembro, o fotógrafo cubría a festa que o Alcalde de Vigo Sr. Velazquez Barrio, organizara para obsequiar aos xefes e oficiais da escuadra española(139) que visitaba Vigo. A festa comezaba coa recepción dos mariños no local da sociedade Tertulia Recreativa e continuaba cunha excursión en ferrocarril ao pazo das Torres de Agrelo(140) , onde foron homenaxeados cunha comida(144) e un baile.

Ao final do mes de setembro dese mesmo ano 89, Cándida Otero e Felipe Prósperi tomaron unhas merecidas vacacións; e para o seu desfrute, elixiron as augas do balneario(142) de Caldelas de Tui. Hospedáronse no Hotel Santoro, xunto a destacados persoeiros da época. Nese tempo de fin de século, os destinos turísticos por excelencia, para as xentes de elevada posición económica e social eran as praias e os balnearios, aos que na maioría dos casos accedíase utilizando o transporte ferroviario. A recente inauguración da estación de ferrocarril en Caldelas de Tuy, facilitou ao matrimonio de fotógrafos a súa viaxe. O balneario e o hotel, propiedade de Antonio Oliver Rubio(143) , inaugurárase poucos meses antes da súa visita.

A falla de organismos asistenciais, agás os promovidos pola Real Orde de 28 de outubro de 1839, que abriu as portas ao exercicio do mutualismo, ocasionaba que, para a atención de persoas en situación críticas, en moitas ocasións emerxera a solidariedade popular a través de obtención de caridade. No transcurso deste relato biográfico, en diversas ocasións fíxose referencia á participación de Felipe Prósperi en obras de teatro benéficas organizadas para recadar fondos. Pero, tamén era habitual que o matrimonio contribuíra con donativos pecuniarios en favor de diferentes causas, como a realizada en favor dos damnificados das grandes inundacións ocorridas nas provincias de Almería, Toledo e Valencia, nas que, segundo as noticias da prensa(144) , Galicia esforzárase na busca de recursos para as pobres vítimas. Pola súa parte, Cándida Otero, no ámbito relixioso contribuía na obtención de caridade, participando nos actos que se organizaban en Semana Santa, coa finalidade de recadar “limosna para los pobres” ou para a Casa de Caridade. O Faro de Vigo(145) , en abril de 1992 e marzo de 1893 e 96, acredita, en sendas crónicas, a implicación de Cándida nos actos de colecta de esmolas, organizados nas Igrexas de San Francisco e na de Las Siervas de Jesús.

Nos derradeiros anos da súa vida, as aparicións de Felipe Prósperi na prensa, fóronse paseniñamente espazando. O 29 de maio de 1892 o Faro de Vigo(146) daba conta dunha viaxe, da que hai suficientes probas fotográficas no Arquivo Pacheco, realizada á A Guarda. Pasarían cinco anos ata volver a encontrar novas referencias profesionais do traballo do fotógrafo. Un Felipe Prósperi, rondando os 80 anos, realiza na redondelá Quinta de Agrelo, por encargo de Bernardo Fernández López, unha reportaxe dá celebración(147) conmemorativa do aniversario da súa dona Teresa Bogleiro, e do bautizo do seu fillo Alejandro. O matrimonio, natural de Redondela, alcanzara cos negocios de comercio que desenvolvían en Villa-María, a cidade onde residían, pertencente á provincia Arxentina de Córdoba, unha moi importante posición económica.

Outro acontecemento vivido polo gabinete fotográfico que reforza a hipótese de que Cándida Otero e Felipe Prósperi estaban á cabeza das innovacións profesionais, sucedeu durante o mes de marzo de 1898, cando Cándida con 52 anos e Prósperi con 83, un ano antes do seu pasamento, recibiron no establecemento, á Sra. Agarci, directora artística da Compañía Radiotint. A idea era que a Sra. Agarci, expuxese durante varios días, as técnicas de aplicación das cores inalterables para o iluminado da fotografía que recentemente foran descubertas(148) . A noticia sería convenientemente espallada pola prensa: Faro de Vigo(149) , El Alcance(150) : Diario católico, noticiero, independiente, telegráfico o día 26, no que informaba:

1898-03-26- el alcance - notica fotografa copiaLeemos en el “Faro de Vigo”(151) .
Hemos tenido ocasión de ver algunos de los excelentes trabajos hechos por la Directora artística de la Compañía Radiotint, señora Agarci, que, como es sabido se encuentra en esta población dando a conocer los procedimientos que deben seguirse en la aplicación de los colores inalterables descubiertos para el iluminado de la fotografía.
Es probable que dicha señora se vea obligada á permanecer en Vigo algunos días más de los que pensaba estar aquí, para atender á los numerosos trabajos que le han sido encomendados y completar el aprendizaje de los aficionados que han acudido á ella para imponerse en el modo de hacer con la debida perfección la aplicación del curioso descubrimiento que la sociedad Radiotint tiene propagando.
Mme. Agarci, ha establecido su estudio en el salón fotográfico de señores Prósperi, á donde deben acudir los que deseen consultarla.

A permanente preocupación por incorporar novos medios e técnicas, converteu ao establecemento nun dos máis destacados da cidade e tamén de Galicia. Durante a súa longa traxectoria o estudio fotográfico compartiu espazo con outros gabinetes, entre eles cabe subliñar: o Gabinete Fotográfico R. Buch(152) (rexentado por Ramón Buch Buet), Fotografía Madrileña(153) (dirixido por Jorge Franco), Patricio Bocconi(154) (que lle mercaría o gabinete a R. Buch), Leopoldo Nóvua(155) , Andrés Cabeiro(156) , Luís Galán(157) , José Gutierrez(158) ; e a partir de 1902, Ocaña e Hijos(159) , Francisco Llanos Mas(160) ou anos máis tarde, o de José Gil(161) que se establecería en Vigo no ano 1904.

Segundo o acta de defunción(161a) , Felipe Prósperi morre o 13 de maio de 1899, cando contaba 85 anos, como consecuencia dunha “Pneumonía infecciosa”. A idade que reflicte o documento, non coincide coa escrita no certificado de matrimonio, nin tampouco a referencia á procedencia, Perussa en lugar da cidade de Todi. O Faro de Vigo(162) , destacaba a sensible perda publicando, na primeira páxina do xornal a sentida reseña biográfica, que se pode ler a continuación:

Ayer falleció en esta ciudad el antiguo y conocido fotógrafo D. Felipe Prósperi Cortechi.
Había venido el finado á España desde su patria, Italia, formando parte de una compañía dramática, en la que obtuvo envidiables triunfos, cultivando con preferencia el género trágico.
Así recorrió gran parte de la península ibérica por la que, desde los primeros momentos de su estancia sintió tan grandes simpatías, que le determinaron á quedarse en ella adoptándola como segunda pátria [sic]. Mas tarde unió su suerte á la de una paisana nuestra, á la que deja hoy su pérdida asumida en profundo desconsuelo.
El Sr. Prósperi figuró tambien [sic] en diversas compañias [sic] teatrales españolas, siendo considerado como artista de relevante mérito.
Cuéntase que en sus mocedades fué [sic], durante algún tiempo, discípulo suyo, el eminente actor D. Antonio Vico que hoy se halla entre nosotros.
Cuando el Sr. Prósperi se retiró de la escena, consagróse [sic] al arte fotográfico, estableciendo un gabinete que ha regentado en esta población hasta el momento de su muerte. Aquí le hemos visto algunas veces tomar parte en funciones de aficionados organizadas con motivos benéficos ó para contribuir á festejos locales.
El Sr. Prósperi contaba 83 años de edad. A su entierro que se verificará hoy, asistirá, formando parte del duelo, el ilustre Vico, quien ha enviado una corona con sentida dedicatoria al finado.
Descanse el alma de este en paz, y reciba su afligida viuda y demás familia nuestro sincero pésame.

O cadaleito cos restos de Felipe Prósperi foi depositado no cemiterio de Pereiró, como así consta no Libro nº 1(163) de enterramentos, alugado o mesmo día por Cándida Otero por un período de cinco anos.

Actualmente, Felipe Prósperi ten dedicada unha rúa en Vigo, como recoñecemento da cidade. Está situada no barrio de Coia, entre as destinadas aos fotógrafos Ángel Llanos e Xosé Gil. Na mesma zona, moi cerca unhas de outras, están as dos fotógrafos Luis Ksado, Xaime Pacheco, Irmáns Sarabia e Ramón Buch. Todas elas atribuídas en 1996, baixo a alcaldía de Manuel Pérez.

Últimos anos en Vigo, como viúva

Cándida Otero era, segundo afirma Vitor Vaqueiro (Pacheco. A memoria dun tempo e dun país), persoa “de cativos prexuízos sociais, como o demostra o costume fumador que exercitaba”, xa que logo, de acusada personalidade, e trala morte de Prósperi, continuo desenvolvendo as actividades profesionais durante oito anos, asinando agora as súas fotos como Viuda de Prósperi. O rexistro como “fotógrafa activa” que se consignaba no novo Almanaque Riera(164) referido ao ano 1901, e os asentados no apartado de “Profesiones, Comercio, Industrias y Propietarios”, subapartado de “Fotografía”, durante os anos 1902, 03, 04, 05 e 1908; como Prósperi (Viuda de Felipe), na rua Príncipe nº 31; así como a súa produción fotográfica, parte da cal está en mans de coleccionistas, certifican a súa continuidade na profesión de fotógrafa durante estes anos.

A mesma publicacións, xunto a Cándida (Viuda de Felipe) enumeraba a outros profesionais da fotografía que nese momento exercían o oficio na cidade: Andrés Cabeiro, situado en Príncipe nº 35; Luis Galán; José Gutiérrez na rúa Elduayen; Ocaña e hijos (J.), en Príncipe nº 32; Luis Sacao e J. López Puigcerver; e Veiga y Valenzuela, en Policarpo Sanz.

O Almanaque presentaba ademais un pequeno resumo informativo xeográfico e económico sobre o Partido Xudicial de Vigo nese ano de 1901:

Ciudad de 17.222 habitantes de H. Y 15.926 de D. Cabeza de partido judicial, situada en la falda de la colina Castro y á las márgenes de la espaciosa ría, la cual forma en la costa magnífica ensenada y puerto que será el primero de España en el Atlántico y uno de los mejores de Europa. La ría nace en las puntas de Subrido y del Monte Ferro y desciende de E. A O., formando el grandioso puerto. Es muy notable la industria de salazón de pescados y la de conservas alimenticias. Carretera á Villagarcía, de Pontevedra á Camposancos, de Vigo á Vincios, de Vigo a Gondomar y la de Vigo á Bouzas.

Asi mesmo, a mesma publicación referíase tamén a cidade de Pontevedra nos seguintes termos:

Ciudad de 19.986 habitantes de H. Y 29.713 de D., situada en una península formada por la confluencia de los ríos Lerez, Alba y Tomeza poco antes de su desagüe en el mar. Es una de las poblaciones más bellas de Galicia. Hay un tranvía á vapor desde la capital al inmediato puerto de Marín.

Tendo en conta os datos da información anterior, en Vigo, cunha poboación menor que en Pontevedra, había oito profesionais da fotografía rexistrados, mentres a capital da provincia inscribía tan só tres: Pintos y C.ª, en Michelena; Adolfo Vázquez, na Peregrina; e Francisco Zagala na Praza da Constitución nº 11.

Cándida Otero tamén aparece rexistrada no Anuario-Almanaque del Comercio de la Industria de la Magistratura y de la Administración (Bailly Bailliere)(165) ; coa mesma marca comercial, en 1903: Prósperi (Viuda de Felipe). Curiosamente, e a pesar de que en 1907 Cándida se asocia con Pacheco, o asento no rexistro continúa coa mesma marca comercial de Prósperi (Viuda de Felipe), ata o ano 1911, derradeiro ano da súa mención.

Unha vez, enviuvada, baixou moito a atención e o seguimento que a prensa facía do traballo do gabinete. Tan só, no anecdotario periodístico recollíanse algunhas novas intranscendentes, relacionadas coa súa persoa, novas do tipo da publicada, o 26 de decembro de 1902, en La Correspondencia Gallega(166) , na que se contaba que Cándida Otero vírase favorecida coa sorte dá Lotería; ou, á do Faro de Vigo(167) deste mesmo ano, sobre a doazón de 10 pesetas, para socorrer aos feridos e orfos da catástrofe de Allariz(167a) .

Outras novas aparecidas estaban relacionadas cos anuncios que, con motivo dos entroidos, neste caso dos anos 1904(168) e 1907(169) ; publicados durante o mes de febreiro, anunciaban o alugamento de “preciosos traxes de fantasía en raso, seda e terciopelo”; ademais de, “magníficos capuchóns de raso para señora e señor”, xunto con todo tipo de variedade en caretas, diamantina, serpentinas, sorpresas francesas… todo de París.

Da análise da pouca obra atribuída a Cándida Otero (urxe un esforzo de catalogación que deslinde autorías do, inxustamente nomeado, Fondo Pacheco-Prósperi), sábese que no interior do gabinete fotográfico, realizou a maior parte do seu traballo, e que este estaba centrado especialmente no retrato de mulleres, nenas e nenos. A fotógrafa, como avezada profesional que era, pretendía xerar as condicións máis axeitadas na estancia de traballo, a fin de obter a complicidade da clientela, e conseguir que se sentiran parte do proceso creativo. Pero o estudio non foi o seu único escenario de realización fotográfica; entre as fotos atribuídas a ela están, a fotografía, Santiago Ruíz López estreando o seu coche francés de marca “Delahaye”, ou as diferentes vistas do barrio do Berbés tomadas seguramente no tempo en que o gabinete marcaba nos soportes de cartón das fotografías o nome de Viuda de Prósperi. Outra significativa foto debida a Cándida Otero foi o retrato realizado, a Manuel Curros Enriquez, tomada co motivo dunha breve estancia do grande poeta en Vigo.

Chegado o ano 1907, Cándida Otero, asociouse co portugués (de Trás os Montes) Jaime de Sousa Guedes Pacheco(170) . Jaime Pacheco arribara a Vigo procedente de Ourense, onde estaba establecido o seu irmán, José, tamén fotógrafo. A partir desta unión, as realizacións fotográficas de Cándida Otero quedan agregadas á marca Pacheco y Viuda de Prósperi; e, unha vez máis, ocultas, e a espera dunha catalogación que faga agromar a súa obra e, en consecuencia, a súa contribución á historia da fotografía en Galicia. A prensa non se faría eco desta alianza, pero a través dun breve anuncio(171) , que se publicaría en repetidas ocasións, durante os meses de marzo, abril e maio, do ano 1908, dábase a coñecer esta fusión:

J. Pacheco y Viuda de Prósperi
Fotógrafos
PRINCIPE, 31 – VIGO

Como viña sendo habitual todos os anos polas festas de Vigo, que se celebraban durante o mes de agosto, o gabinete cubría a correspondente información gráfica. As actuacións, de orfeóns e bandas de música quedaban plasmadas na galería de fotografías que expoñían no escaparate; as que despois, en formato postal, vendíanse no mesmo establecemento, quedando así a disposición do público(172) .

En xeral as revistas e periódicos que se publicaban en Galicia a finais do século XIX e principios do XX non inxerían fotografías; ilustrábanse con gravados, algúns deles realizados a partir de fotografías. Pero a finais do XIX, coa aparición de revistas gráficas e xornais que incorporan os primeiros procedementos fotomecánicos, agromou un novo concepto de xornalismo. Cándida Otero e Felipe Prósperi, tal como se dixo anteriormente, eran correspondentes de varias publicacións, entre elas a Ilustración Española e Asturiana. As primeiras publicacións en incorporar a fotografía, foron as revistas. Os xornais, por mor da dificultade de adaptación das rotativas, aínda tardarían uns anos en utilizala. En Galicia, unha das primeiras revistas en empregar o fotogravado foi Galicia Moderna – Revista quincenal ilustrada, da cidade de Pontevedra, cuxo primeiro número saíu á venda o 1 de maio de 1897. Pero o caso máis significativo da incorporación as súas paxinas da fotografía foi a revista de periodicidade semanal Vida Gallega(173) . Vida Gallega naceu en Vigo no ano 1904, pero non sería ata 1909, na súa segunda versión e da man do xornalista e escritor Jaime Solá Mestre, o seu fundador, propietario e director, cando se convertería nunha auténtica antoloxía da ilustración e da obra literaria daqueles anos. A irrupción da fotografía nos xornais e revistas, abriu un novo campo de traballo especializado aos estudios fotográficos. A este novo espazo incorporouse o gabinete, agora coa denominación, Pacheco e Vda. Prósperi, que mantivo a colaboración con Vida Gallega desde o ano 1910 ata 20 de decembro de 1914 (Nº 65 da revista), meses antes da morte de Cándida, na que se produce a derradeira colaboración.

Un acontecemento destacado, que periodicamente, entre 1874 e 1936, se deu en Vigo, era a visita que, por motivos de avituallamento, para enterrar aos mariñeiros falecidos en alta mar, ou para a realización de manobras; a escuadra inglesa cumpría coa cidade. O gabinete fotográfico, nas súas diferentes denominacións ao longo deses anos, e no que Cándida Otero encarnaría o elo subsistente pero velado pola práctica social que emanaba da ideoloxía patriarcal, tiraba un lucrativo beneficio. A narración fotográfica elaborada en cada unha desas visitas da Escuadra, presentada en formato tarxeta postal, constituía un produto moi solicitado polas xentes daquel tempo. A continuación rememóranse dúas destacadas arribadas da flota:

No mes de marzo de 1899, o Faro de Vigo(174)  publicaba a crónica da comparecencia anual da flota. Nesta ocasión, viña formada por 8 acoirazados e 4 cruceiros. Ao mando, e como segundo xefe, viña John Villiam Brackembury. O contraalmirante Brackembury, de neno residira en Vigo, nunha casa situada na finca que máis adiante ocuparía o Hotel Continental, debido a que, durante o período de tempo comprendido entre 1846 e o 1850, o seu pai ocupara o consulado de Inglaterra na cidade.

Doce anos máis tarde, o 22 de xaneiro de 1911, os barcos da Armada Inglesa volvían a fondear na ría viguesa. Esta vez tratábase de dúas escuadras, a da flota do Atlántico, a do Mediterráneo e a Home Fleet. Os almirantes e capitáns, acompañados dos edecanes, foron recibidos no peirao polo vicecónsul de Inglaterra, Manuel Bárcena Franco, quen os acompañou na realización das indispensables visitas oficiais.

A coincidencia da arribada da flota inglesa, cos aniversarios do Rei e do príncipe de Asturias, levantara especial atención entre as xentes da vila e arredores. Os buques engalanados, organizaron comidas a bordo; e, por iniciativa de Ángel Urzaiz, que doaría unha copa para o club gañador, artellaríase un campionato internacional de fútbol. Competiron equipos formados polas tripulacións da escuadra do Atlántico, á do Mediterráneo e o equipo local, Vigo Football Club, que fundado en 1903, era considerado naquel momento o mellor da cidade.

Posteriormente a flota fondearía na ría de Pontevedra, e o almirante da escuadra británica tería un encontro con Montero Ríos na súa fermosa quinta de Lourizán. Nos diversos artigos publicados neses días(175) dicíase que o gabinete Pacheco e Viúva Prósperi, impresionaran varias placas coa imaxe dos barcos ingleses, asignándolle a Jaime Pacheco a autoría das fotos. As imaxes tomadas, serían divulgadas por importantes publicacións ilustradas de España e Portugal, das que o gabinete fotográfico seguía sendo o seu correspondente artístico en Vigo. O acontecemento sería tamén obxecto de atención por parte da cámara do fotógrafo Gil, quen ademais, filmaría varias reportaxes cinematográficas, unha delas coa chegada dos almirantes e o seu séquito ao Goberno Militar.

A habitual temática fotográfica repetiríase ciclicamente durante estes primeiros anos do século XX. Ademais do entroido, as festas do verán, e as visitas das flotas española e inglesa; os xogos florais era un dos acontecementos máis importante que se celebraba na localidade viguesa. Los Juegos Florales(176) , en Galicia, hai que encadralos dentro do proceso da recuperación non só literaria, senón tamén cultural, política e histórica, que se coñece como o Rexurdimento. A súa organización respondía á vontade manifesta de persoeiros que, de xeito análogo ao que estaba ocorrendo noutras rexións con lingua propia, pretendían o enxalzamento da lingua galega. Os primeiros organizáronse en A Coruña, o 2 de xullo de 1861, a solicitude dos escritores Benito Vicetto e os irmáns Antonio e Francisco María de la Iglesia, baixo o padroádego de Juana de Vega, condesa de Espoz y Mina, e o mecenado de José Pascual López Cortón. En Vigo, hai documentadas ata cinco edicións, dende a primeira en 1880, ata as dúas máis recentes: a de 1908, que tivo lugar no Teatro Rosalía de Castro, na que actuou como mantenedor o escritor e periodista José Ortega Munilla, pai do filósofo Ortega e Gasset; e, a de 1910, que tivo lugar no Teatro Tamberlick, cuxo mantedor foi Emilio Menéndez Pallarés, avogado recoñecido na península.

Nestas xornadas entregábanse premios a escritores e periodistas, e nomeábase unha raíña, a quen rodeaba unha nutrida Corte de Amor formada polas fillas de coñecidas familias viguesas. Os Xogos Florais(177) de 1910, coincidían cos festexos da cidade, e consistiron basicamente, nunha Festa de Poesía e nun concurso de bandas de música de toda Galicia.

Sobre o escenario do teatro Circo Tamberlick, montouse un artístico trono de plantas e flores onde se situou a raíña da festa, María Amelia Florez Yañez, que presidía todos os actos acompañada da súa “Corte de Amor”. A raíña Amelia Florez e a “Corte de Amor”(178) formada por, María Neira Gasset, Concepción Plá, Carmen Gasset Neira, María Curbera, María Conde, Isabel Aranda, María Haz, Carmen Negrao, Carmen Paz e Anita Candeira, todas elas pertencentes ás familias máis adiñeiradas de Vigo, cumprindo o requirimento de deixar testemuña do acontecemento, acudiron ao establecemento fotográfico de Pacheco e Viúda de Prósperi, onde foron retratadas, case que con toda seguridade por Cándida Otero.

Nestes mesmos xogos e, con motivo da colocación da primeira pedra do monumento a Curros Enriquez, organizaríase unha “procesión cívica”, encabezada pola sociedade La Oliva, quen, ademais dos seus asociados, invitaba a participar, aos dependentes de comercio asociados ou non, á Comisión Popular de Festexos de Vigo, e a todo o público en xeral. A procesión comezaría o domingo día 21, ás nove da mañá no Paseo de Alfonso XII, para disolverse na Alameda, onde tería lugar a cerimonia.

O 28 de febreiro de 1909, un artigo publicado na prensa, facía referencia a actividade do gabinete, naqueles días ocupado na conmemoración do Entroido. Destacar o tratamento que o xornal realiza da noticia; reflectindo un maior protagonismo de Cándida Otero, se se comparan coas crónicas que se facían en vida de Felipe Prósperi; onde habitualmente subordinábase ou mesmo ocultábase a súa figura. O artigo remataba dándolle a ambos os parabéns polo bo traballo realizado:

Estos días se ha visto más concurrida que de costumbre, la galería fotográfica de los señores Pacheco y viuda de Prósperi.
Muchos de los niños que en los pasados Carnavales han lucido originales y caprichosos disfraces, han ido á retratarse á dicho establecimiento, donde hemos visto trabajos notabilísimos [sic] que justifican y aún acreditan el crédito que de muy antiguo disfruta aquella casa.
Los escaparates del establecimiento de los señores Pacheco y viuda de Prósperi, constituyen una magnífica exposición, en la que cada uno de los trabajos que se exhiben, revelan el buen gusto y los grandes conocimientos que del arte fotográfico poseen dichos señores, á quienes felicitamos sinceramente.

Os retratos de nenos ataviados con disfraces aos que se refire a nota anterior con seguridade serían debidos á cámara de Cándida Otero; lembrar que, como anteriormente se comentou, por traballos realizados co mesmo motivo foran premiados cunha medalla de cobre na Exposición Local da Coruña.

O xornal El Faro de Vigo(179) , publicaba o 2 de outubro de 1909, un amplo artigo, destacando a calidade do traballo da fotógrafa e o fotógrafo, así como do éxito alcanzando entre o público vigués. O artigo dicía textualmente:

FOTOGRAFÍAS ARTÍSTICAS
Los Sres. Pacheco y viuda de Prósperi acaban de exponer en el vestíbulo de su acreditado establecimiento, una colección de ampliaciones fotográficas, que están siendo objeto de los más calurosos elogios, por parte de cuantas personas se detienen á contemplarlas.
Pocas veces esos elogios habrán sido tan merecidos como en la presente ocasión.
Los mencionados fotógrafos, al exponer las ampliaciones de referencia han dado una nueva muestra del buen gusto y la pericia característica de aquel establecimiento.
La casa Prósperi, que es en su género la más antigua de Vigo, ha gozado siempre de un crédito envidiable y que, ha venido á consolidarse al entrar á formar parte de ella un fotógrafo tan inteligente como el Sr. Pacheco.
Esta conjunción de tan excelentes elementos, ha dado el feliz resultado de que son prueba, entre otras muchas y muy estimables obras, las ampliaciones expuestas estos días.
Son todas ellas de personas conocidas, y esto nos releva de hablar del parecido de los retratos. Basta verlos, para convencerse de que aquél es exactísimo.
Pero no es solo eso lo que hace de las ampliaciones unos trabajos artísticos y meritísimos.
La colocación de las figuras y la disposición de la luz, para dar á aquellas el necesario relieve, son verdaderamente admirables y revelan el más perfecto conocimiento de todos los recursos del arte. Aparte de eso, el lujo de detalles, de los que puede apreciarse hasta el más insignificante, es maravillosas.
Gasas, adornos femeniles, condecoraciones y otras mil cosas, aparecen copiados con la mauor exactitud.
Las bellísimas jóvenes Teresa Pereira Caamaño, Ramona Fernández Serra, Manola Paz y Teresa Núñez, lucen allí sus encantos y revelan la bondad de sus almas candorosas, en la expresión que la fotografía ha sabido sorprender.
El retrato de la primera, iluminado al óleo, es otra demostración de la excelencia de los trabajos de la Casa Pacheco y viuda de Prósperi.
Del teniente de navío Sr. Caveda y del dentista Sr. Morales Varona, son otros dos retratos, tan notables en expresión, tan ricos de detalles, como los anteriores.
Y por último, aparece en otra de las ampliaciones la monísima niña Marujita Pereira de Lema, vestida y tocada de FAROS DE VIGO y leyendo con cómica gravedad, á través de unos lentes sostenidos en gracioso equilibrio, en ese mismo periódico.
En resumen, unos retratos que merecen verse y por los cuales felicitamos sinceramente a los Sres Pacheco y viuda de Prósperi.

Un ano máis tarde, o gabinete fotográfico sufriría importantes obras de reforma, mellorando considerablemente as xa boas condicións do local(180) ; ademais, como viña sendo habitual nos anos anteriores, no mes de agosto contribuirían(181) , ao mantemento das festas, entregando a, José Arbones, depositario da Comisión de Festexos, a cantidade de cinco pesetas en concepto de subscrición mensual. Mentres, fieis e, continuando á tradición da marca, no establecemento seguíanse vendendo as fotografías, en formato postal(182) .

As actividades festivas dese ano 1910, comezaron o 6 de agosto coa principal novidade da cabalgata anunciadora que, saíndo da Praza de Colón, contaba con varias carrozas decoradas con artística iluminación que percorrerían a maior parte das rúas da cidade. Segundo as informacións da prensa local ese primeiro día nas avenidas de Cánovas e Elduayen celebrárase un animado folión.

Durante o resto das xornadas festivas fóronse dispoñendo as demais actividades programadas para o desfrute da veciñanza. A banda do rexemento de Murcia, a municipal de Vigo e a banda coñecida como El Eco de Cangas, interpretaron pezas do seu repertorio; celebráronse os ineludibles concursos de pirotecnia e os tradicionais desfiles de xigantes e cabezudos, que por primeira vez cederon o seu papel anunciador a favor da cabalgata. Non faltaron os moi seguidos concursos de bailes e gaitas; a verbena marítima nocturna, que remataba coa queima dunha gran colección de fogos acuáticos; e, a benéfica tómbola de bonecas (cedidas pola cidadanía), que se instalaba nos locais da sociedade La Oliva, e cuxa ganancia destinaríase a custear a construción do monumento a Curros Enriquez. Organizaríanse ademais regatas, proxeccións do cinematógrafo público á cargo do Sr. Pinacho e un concurso hípico(183) .

Todas estas actividades, que enchían de ledicia á concorrencia, eran especialmente frecuentadas non só pola veciñanza viguesa, senón que a elas se sumaban xentes das localidades da contorna.

Este mesmo ano 1910, a revista semanal, Galicia Ilustrada(184) , dirixida por Gerardo Álvarez Limeses, que estaba a piques de comezar a súa publicación en Ourense, elixiríaos como os seus correspondentes gráficos en Vigo. Nos seguintes, 1911, 12 e 13, a prensa non propagou novas sobresaíntes acerca do gabinete fotográfico; centrando as informacións nas accións que constituían o quefacer habitual do estudio e que, co paso do tempo, acabaría engrosando un importante fondo fotográfico. Celebracións como: a xura de Bandeira no Castelo de San Sebastián; o concurso hípico(185) cos atractivos saltos de cabalo(186) ; a Garden party, festa organizaba polo Casino, que reunía ao máis selecto da burguesía viguesa na finca Bella Vista(187) , eran capturados pola indagadora cámara de Pacheco.

A esta altura do desenvolvemento do oficio fotográfico e periodístico, as novas canles de comercialización das escenas fotografadas ofrecían ao estudio unhas mellores posibilidade de crecemento. Á habitual edición de tarxetas postais realizada para a venda a veciños e transeúntes, engadíase outra finalidade, a de dar satisfacción ás institucións e entidades organizadoras de eventos, desexosas estas de exhibir as imaxes nos seus locais sociais. E por último, abríase, ademais, un novo e moi prometedor nicho de traballo, o que abrollaba como consecuencia dos cambios no mundo da comunicación. Co desenvolvemento das técnicas de impresión, os xornais e revistas, podían fornecer as noticias un maior engado e veracidade, e como consecuencia, incrementouse a demanda de imaxes neste sector da comunicación. Como xa se subliñou anteriormente o Estudio, a través do traballo fotoperiodístico de Prósperi, comezara a poñer os alicerces desta nova vía que se abría para a profesión fotográfica.

O forte desenvolvemento que a cidade vivía a todos os niveis, ía proporcionar ao gabinete fotográfico múltiples e nalgúns casos destacadas oportunidades de traballo. O ano 1914, comezaba co anuncio da posta en venda de novas coleccións de postais; e no mes de febreiro(189)  anunciábase a venda dunha serie de tarxetas tomadas co motivo da recepción que o alcalde de Vigo, Camilo Rodríguez, daba a un grupo de excursionistas ourensáns, que arribaran á cidade viguesa formando parte dunha comparsa(190)   que dirixía o compositor ourensán Ramón Gutiérrez Parada.

Outro acontecemento importante a subliñar, fotografado polo estudio pola cantidade de público asistente, foi a novillada(191) que, organizada polo Club Machada a beneficio das Colonias Escolares, se celebrou na praza de touros de Pontevedra no mes de maio de 1914. Chegado o mes de xuño, Pacheco desprazábase a cidade de Ourense, a súa vila de acollida en Galicia, para gravar(192) a recepción que o concello da cidade, nun acto realizado na praza da Constitución, daba a un grupo de excursionistas vigueses

Pero, sen dubida, pola transcendencia que tivo para a vida da cidade, destaca a reportaxe realizada dá inauguración do tranvía eléctrico urbano de Vigo celebrado o nove de agosto. Os coches, engalanados con motivos florais e bandeiras(193) , saían das amplas cocheiras das Travesas transportando ás personalidades invitadas. Ao paso da comitiva pola municipalidade de Lavadores, o Concello e e a Sociedade de Agricultores izaron a bandeira española nos seus respectivos edificios. Co regreso dos tranvías ás cocheiras, os invitados á inauguración, entre os que estaban as autoridades locais e provinciais, representantes nas Cortes, presidentes de sociedades recreativas…etc, foron obsequiados cun aperitivo e posterior xantar no Hotel Moderno da cidade. Esa mesma tarde, comezou o servizo público cos tranvías(194) , completamente abarrotados de xentes alborozadas.

Cándida Otero, a idade de 68 anos e, aínda en activo, morre na súa casa da rúa do Príncipe, o día 7 de marzo de 1915. Na acta de defunción(195) aludíase a un sarcoma de bazo como causa da súa morte. Con motivo do seu soterramento, realizado no cemiterio de Pereiró, El Noticiero de Vigo(196) , publicaría o 9 de marzo a súa necrolóxica e unha nota na que se podía ler:

2015-03-09-esquela-candida-el-noticiero de vigo-

El Noticiero de Vigo – 09/03/1915

En la mañana de ayer se efectuó la conducción a la última morada del cadáver de nuestra convecina la anciana y respetable señora doña Cándida Otero Fontán viuda de Prósperi, propietaria de la renombrada fotografía que montó en esta ciudad su finado esposo, que fué [sic] una de las primeras de Galicia y que en la actualidad seguía atendiendo la hoy finada asociada al señor Pacheco, que la idolatraba como a una madre.
La finada era tía del profesor de música de Pontevedra don Isidro Puga y estaba emparentada con el diputado provincial don Prudencio Otero.
Por sus virtudes y afable trato gozaba de general estima en nuestra ciudad, revelándose lo mucho que se le quería en el gran número de personas de todas las clases sociales que concurrieron al sepelio.
Presidían el duelo el párroco de Santa María señor Ande, el confesor de la finada don Emilio Alvarez, don Mauro Alario, don José de Mendoza, don José Cao y don Ricardo Morales, este último en representación de la familia y del señor Pacheco.
Reciba éste y la familia la expresión de nuestro sentimiento y encomienden a Dios nuestros lectores el alma de la finada.

Tamén o periódico Faro de Vigo(197) facíase eco da noticia do seu pasamento nun artigo no que destacaba o seu labor como fotógrafa:

Ayer á las once de la mañana, una penosa enfermedad puso fin á la existencia de nuestra vecina la Sra. Doña Cándida Otero Fontán, viuda de Prósperi, despues [sic] de haber recibido los Santos Sacramentos.
Gozaba la finada de generales simpatías en esta ciudad, donde residía hacía muchos años. Había nacido en Pontevedra, y despues [sic] de contraer matrimonio con el aplaudidísimo [sic] artista dramático italiano D. Felipe Prósperi, se estableció en Vigo con una galería fotográfica que muy pronto alcanzó gran crédito.
Desde la muerte de su marido, ocurrida hace unos 18 años, atendió ella sola el taller que el matrimonio había fundado y sostuvo el crédito antes alcanzado, hasta que asociándose al notable fotógrafo D. Jaime Pacheco, dió [sic] un impulso á los trabajos de su casa, que en este género, es hoy la más antigua de Vigo y una de las que más larga existencia cuenta en Galicia.
Era la señora viuda de Prósperi ilustrada, piadosa y de una laboriosidad tan grande, que en estos últimos meses, cuando la enfermedad hizo presa en ella, dejó de tomar —- con sus conocimientos y larga práctica en la fotografía, en los artísticos trabajos que en aquella acreditada galería se producen.
Descanse en paz el alma de la finada y reciba su familia y el Sr. Pacheco, la expresión de nuestro más sincero y sentidísimo pésame.

1915-03-08- FARO DE VIGO - esquela recortada

Faro de Vigo – 09/03/1915

O Faro de Vigo(198) comentaba o enterro de Cándida Otero na sección de necroloxía, dicindo:

En el cementerio de Pereiró recibió ayer cristiana sepultura, el cadáver de la señora doña Cándida Otero Fontán, viuda de Prósperi.
A la conducción aistió [sic] numeroso acompañamiento.
Iba el féretro cubierto con el manto de la V. O. T., á la cual pertenecía la finada.
El estandarte de la misma hermandad, precedía el ataud [sic].
Formaban la presidencia del duelo, el párroco de Santa María, D. Faustino Ande; el confesor de la finada D. Emilio Alvarez Martinez, y los Sres. D. José de Mendoza, D. José Cao, D. Mauro Alario y D. Ricardo Morales, éste en representación de la familia y del señor Pacheco, socio de la finada, á quienes expresamos nuevamente el testimonio de nuestro sentimiento.

Jaime Pacheco proseguiu coa actividade fotográfica en solitario a partir de 1915, co nome de “Fotografía Pacheco”, e ante a falta de descendentes de Cándida Otero e Felipe Prósperi, recibiu en herdanza, todo o material fotográfico acumulado coas marcas de Felipe Prósperi y Señora e Viúva de Prósperi dende 1870, xunto co axuntado durante os oito anos en que Cándida Otero traballou como socia. Pacheco continuou incrementando o catálogo de retratos e vistas da cidade de Vigo que iniciara a parella de fotógrafos no ano 1872.

Trinta e nove anos despois, o facho da muller fotógrafa foi recollido pola retratista, Mary Quintero, fotógrafa que se establecería en Vigo coa súa propia marca no ano 1954, permanecendo na profesión durante máis de seis décadas, tempo no que obtivo múltiples recoñecementos polo seu traballo.

OBRA

O álbum anexo, que compila parte da súa produción fotográfica, está organizado atendendo ao criterio de procedencia:

 • Arquivo Pacheco:
  • Atribuídas a Cándida Otero
  • Atribuídas a Felipe Prósperi
 • Museo de Pontevedra
 • Localizadas en diferentes publicacións
 • Colección privada
Arquivo Fotográfico Pacheco

O fondo Prósperi-Otero, de titularidade municipal desde 1991, acolle a maior parte da produción fotográfica que se conserva destes dous retratistas, indiscutibles pioneiros da fotografía en Vigo. Como se indica no propio Arquivo:

O Fondo Prósperi-Otero está formado por un número non determinado de fotografías, xa que está mesturado co Fondo Pacheco. […]
[…] Os temas máis representativos son os retratos e as vistas da cidade, sobre todo os areais do Berbés, a actividade mariñeira, as obras do ensanche, as casas de baño, os barrios ao redor da igrexa de San Francisco… […]

Reúne, ata un total de 140.000 imaxes en diversos formatos, que dan cumprido testemuño dos variados acaecementos, producidos primordialmente na cidade de Vigo e na súa contorna entre 1870 e 1970. Entre a diversidade de obxectos e elementos relacionados coa actividade fotográfica que se gardan, atópanse, ademais: placas, na súa maior parte de vidro; negativos; copias positivas; tarxetas postais, etc, etc.

O Fondo Prósperi-Otero constitúe a parte máis antiga do Arquivo Pacheco, comprendendo o período de tempo que vai desde a apertura do estudio na rúa Sombrereros (1870), e o ano no que Cándida se asocia con Pacheco (1907). As imaxes clasificadas, un total de 65, representan un número moi escaso, se se ten en conta o tempo que o gabinete fotográfico estivo operativo na cidade coas súas diferentes denominacións, e cuxo legado, Cándida Otero, deixou ao seu derradeiro socio. Trinta e sete anos de traballo profesional coa marca F. Prósperi y Señora, oito como Viuda de Prósperi e oito máis como Pacheco y Viuda de Prósperi. En verbas de Victor Vaqueiro(199) : “Os Prósperi anunciábanse como un estudio que traballaba todos os días, domingos e festivos incluídos, polo que durante os 30 anos que dura o traballo desta parella de profesionais deberíase ter configurado un arquivo de milleiros de imaxes. Onde están?…”

Fotografías de Cándida Otero

Nesta monografía móstrase a totalidade das fotografías que o fondo Prósperi-Otero, a mes de febreiro de 2017, atribúe a Cándida Otero. Son oito fotos, das que cinco, por suscitar dúbidas de catalogación, acompáñanse da indicación Cándida?. Das fotos que o arquivo atribúe claramente á fotógrafa, todas realizadas no estudio; dúas son fotos deportivas e mostran a equipos de fútbol da cidade; a terceira, plasma, nun plano medio curto, ao poeta celanovés Manuel Curros Enriquez, unha das voces fundamentais do Rexurdimento. As outras cinco imaxes, nas que se amosa a interrogación sobre o nome da autora, son todas de exterior; tres representan instantáneas do coche dun comerciante de Vigo e as outras dúas mostran vistas do barrio do Berbés.

Manuel Curros Enriquez

10292.JPG_30 - MANUEL CURROS ENRIQUEZ

UDS: 010292 Arquivo Fotográfico Pacheco. Concello de Vigo

Retrato do escritor Manuel Curros Enriquez (Celanova, Ourense 15/09/1851 – Habana, Cuba 07/03/1908). Curros, Rosalía e Pondal, constituirían o auténtico Parnaso do Rexurdimento galego.

O retrato presenta a un xove Curros Enriquez; e, aínda que non consta a datación, posiblemente a foto fose realizada en 1877, ano no que, por causa da enfermidade(200) da súa dona, abandona Madrid para instalarse na súa vila natal de Celanova. Da súa estada viguesa daría testemuño, en forma de pegada poética, o semanario do Faro de Vigo.

É unha foto de busto, sen fondo, habitual neste tipo de retratos, co contorno esvaído. O Arquivo Pacheco indica que ten un formato de 13×18 cm sobre papel positivo virado.

A fotografía móstrase na páxina 213, do libro Pasión por Vigo. Vida y obra del cronista Rodríguez Elías, publicado polo Instituto de Estudios Vigueses no ano 2005; tamén forma parte da selección fotográfica que Manuel Sendón e Xosé Luis Suárez Canal realizaron para o seu libro Álbum Arquivo Pacheco, publicado polo Centro de Estudos Fotográficos en 1990.

Real Fútbol Club Fortuna, de Vigo

04705.JPG_30 - XOGADORES DO REAL FUTBOL CLUB FORTUNA DE VIGO - GANADORES CAMP

UDS: 004705 Arquivo Fotográfico Pacheco. Concello de Vigo

A fotografía mostra ao Real Fútbol Club Fortuna, de Vigo; club fundado no ano 1905 co nome de Fortuna Football Club. O equipo que recibiu o título de “Real” no ano 1908, xogaba como local no campo de Coia. Da fusión co Real Vigo Sporting Club, o seu grande rival, xurdiu o Real Club Celta de Vigo.

A imaxe foi tomada durante a celebración do Campionato de Galicia de 1909, competición da que o Club Fortuna resultou gañador. Estes protocampionatos dos que o Real Fútbol Club Fortuna, resultaría gañador na primeira segunda e quinta edición, precederon a fundación da Federación Galega de Fútbol, e, polo tanto da que se producira a regularización das competicións.

Cándida Otero dispón ao equipo, sobre un fondo liso, en dúas filas; na primeira, seis xogadores sentados en cadeiras co adestrador no medio; tras deles, ergueitos, o resto de compoñentes. Nun primeiro plano, aos pés dos xogadores, tres trofeos e un balón no que se pode ler “FORTUNA 1909”.

Como características técnicas o Arquivo Pacheco indica que oseu soporte é unha placa de vidro(201) con formato 13×18 cm.

Equipo de fútbol infantil Atlectic F. C., de Vigo

201111.jpg_30 - RETRATO DO EQUIPO INFANTIL ATLETIC FC DE VIGO

UDS: 301/F4-011-201111 Arquivo Fotográfico Pacheco. Concello de Vigo

Fotografía do equipo de fútbol infantil Atletic F.C. de Vigo. Datada en 1906. Á diferenza da anterior, a fotógrafa dispón un pano branco flanqueado por debuxos arbóreos como fondo e unha pequena balaustrada na parte dereita, onde sitúa tamén unha cortina que deixa ver o pé dunha columna. O grupo está situado no centro e os xogadores distribuídos con criterios menos formais que na foto anterior, seguramente en reciprocidade co carácter infantil do equipo. Os xogadores forman unha pirámide; cinco sentados no chan, cos brazos e pernas cruzadas, e un balón diante centrado cun texto escrito “ATLETIC F.C. VIGO 1906”; tras eles, tres xogadores sentados en cadeiras precedidos de outros tres, ergueitos, sostendo o do medio unha pequena copa e acompañados do adestrador. Foi realizada con motivo dun torneo organizado para a disputa dunha copa, agasallada polo deportista Rodrigo Alonso.

No partido xogado o domingo día 17 de setembro de 1906(202) o Atléctic F.C., empatou co Club Alegría 2, clasificándose para xogar, o día 27(203) , a última eliminatoria contra o Sporting infantil de Pontevedra(204) . A aliñación dese día polo Atletic estaba formada polos seguintes xogadores: Porteiro, A. Núñez; defensas, J. Sobrino, P. Nieto; Medios, A. Rodríguez, A. Abad e A. Ruiz; Delanteiros, A. Aranaz, D. Valcarcel, J. Rodríguez, M. Zares e J. Candeira, seguramente os que aparecen na fotografía. Aínda que non nos foi posible atopar información sobre o resultado do partido que determinaría o gañador da copa; o pequeno trofeo que se ve na fotografía, podería indicar que quedaron campións.

Como características técnicas da fotografía, o Arquivo Pacheco resalta que o soporte é placa de vidro, emulsionada con xelatino-bromuro. Negativo monocromo B/N orixinal. Formato 13×18 cm horizontal.

Barrio do Berbés, Vigo

05718.jpg_30 - VISA DO BERBES O MATADOIRO BAIXO A IGREXA DE SAN FRANCISCO

UDS: 005718 Arquivo Fotográfico Pacheco. Concello de Vigo

Vista do barrio do Berbés, co matadoiro baixo a igrexa de San Francisco. A imaxe amosa os seus recentemente estreados peiraos e tendido de vías. Tras eles, óllanse as casas asoportaladas dos pescadores e, a persoas ocupadas nas súas angueiras habituais; algún barco con mariñeiros á bordo e outros varados na praia. A foto está realizada dende o lado norte do barrio, e datada, aproximadamente (ca.), no ano 1900. Na ficha do Arquivo Pacheco figura unha interrogante ao lado do nome (Cándida?).

Polo ano de datación, esta foto (vista da cidade, con destino á venda en formato postal) en ausencia de Felipe Prósperi, finado catro anos antes, e que se ocupaba desa parte do traballo do estudio, moi probablemente fose tomada, por Cándida Otero.

Entre os datos de caracterización da fotografía, o Arquivo Pacheco indica que ten un formato de 13×18 cm e placa como soporte.

Esta imaxe ilustra parte da páxina 405 do libro Vigo en su Historia, coordinado por Álvaro Cunqueiro e José María Álvarez Blázquez, editado por Artes Gráficas Galicia, S. A., en Vigo, no ano 1979. O pé de foto indica textualmente: “Perspectiva general de la Ribera del Berbés a fines del siglo XIX, con sus recién estrenados muelles y tendido de vías”.

Vista do Berbés, Vigo

10343.JPG_30 - VIGO O BERBES

UDS: 010343 Arquivo Fotográfico Pacheco. Concello de Vigo.

A fotografía está tomada desde o sur. Nun primeiro plano vense os barcos varados na praia, detrás o peirao, cheo de xente, por algún motivo que a falta de datación da fotografía impediu coñecer, e por último, ao fondo, as casas do casco vello da cidade.

Ao igual que na foto precedente, figura na ficha do Arquivo Pacheco unha interrogante ao lado do nome (Cándida?). No apartado de datos do formato, a ficha indica que mide 90×12 cm e o soporte é papel positivo B/N.
 

Santiago Ruíz López no seu Delahaye francés

20552.JPG_30 - SANTIAGO RUIZ LÓPEZ ESTRENANDO O SEU DELABAYE FRANCES MATRICULADO COMO PO 6

UDS: 020552 Arquivo Fotográfico Pacheco. Concello de Vigo.

Na fotografía, Santiago Ruíz López(205) acompañado de tres persoas, sen identificar, estreando o seu Delahaye francés de matrícula PO 6.

No Arquivo Pacheco ten data (ca.), no ano 1904; amosando unha interrogante no nome da autora (Cándida?); na ficha, engádese que o seu formato é de 90×12 cm, sobre soporte papel positivo B/N.

No Arquivo áchanse outras dúas fotografías similares a esta e realizadas no mesmo día. Nunha delas está o coche en movemento, e na outra ollase a Santiago Ruíz López, cun pé pousado no chanzo da porta do coche.

O automóbil, neses tempos era un auténtico artigo de luxo, só ao alcance das familias adiñeiradas e constituía un importante elemento de distinción social. En Vigo, ademais do Delahaye, adquirido por Santiago Ruiz López; os irmáns Curbera Hernández, importantes conserveiros, fixéranse cun Renault 2 cilindros e 10 cabalos que contaba con catro asentos, e que fora o primeiro adquirido na provincia de Pontevedra.

O Delahaye, polo ano no que foi fotografado, pode ser un modelo 15B(206) , de alta gama; e como todos os matriculados na provincia, fora fabricado en Francia.

Fotografías de Felipe Prósperi

Dentro da sección documental “Prósperi-Otero” do Arquivo Pacheco, atribúense a Felipe Prósperi un total de cincuenta fotos, das que vinte e dúas levan unha interrogante no nome do autor (Prósperi?).

No que segue, móstranse e coméntanse catorce destas imaxes, todas elas realizadas no exterior. A maioría son vistas tomadas en Vigo, durante o derradeiro terzo do século XIX, sendo testemuño das importantes transformacións urbanas que se ían producindo na cidade; outras amosan imaxes destacadas de localidades próximas e, finalmente, o resto dan conta das frecuentes e populares celebracións que se organizaban na vila viguesa.

Praza de Compostela, Vigo

02728.JPG_30

UDS: 002728 Arquivo Fotográfico Pacheco. Concello de Vigo.

Vista da Praza de Compostela: Alameda de Vigo. Tomada desde a Porta da Gamboa, mostra a fonte do estanque do sector occidental da Alameda e a estatua de Méndez Núñez; que, inaugurada o 22 de agosto de 1890, fora erixida por iniciativa da Sociedad Gimnasio e sufragada por subscrición popular. Ao fondo da imaxe vese o barrio do Areal e os barcos fondeados na baía.

A Alameda viguesa, foi construída sobre terreos gañados ao mar entre 1882 e 1884(207) . O seu deseño debeuse a Domingo Rodríguez Sesmero, quen, naquel tempo, ocupaba o cargo de arquitecto municipal. Foi o primeiro parque urbano da cidade.

Na caracterización da imaxe o Arquivo Pacheco indica que ten un formato de 18×24 cm, e cun soporte de papel positivo B/N.

Esta fotografía amosase reproducida no libro, Historia de la Alameda (Vigo 1828-1978), de J. A. Martín Curty(208) , co seguinte pé de foto: “Vista clásica de la Alameda en su momento óptimo hacia 1900. (Arquivo Pacheco)”.

Casa de Baños “La Iniciadora”, Vigo

205682.jpg_30 - VISTA DA CASA DE BANHOS LA INICIADORA A FINAIS DO SECULO XIX

UDS: 205682 Arquivo Fotográfico Pacheco. Concello de Vigo.

Vista da Casa de Baños “La Iniciadora” a finais do século XIX. Aberta ao público en 1876, foi construída por iniciativa do indiano Cándido de Soto, sobre unha cala coñecida polo nome de “praia de baños ‘Las baterías’”, na batería de A Laxe. Contaba con cómodas habitacións, amplo salón de descanso con piano, tocador… baños fríos e baños quentes en bañeiras de mármore… Estas construcións tiveran moita difusión no último terzo do século XIX. Construídas en madeira, sobre piares a modo de palafitas, con planta en forma de U e coa abertura dirixida ao mar. Esta forma garantía un espazo interior resgardado dos ventos e miradas indiscretas, ao mesmo tempo que, os dous pavillóns laterais, posibilitaban establecer a diferenciación de sexos(209) .

Gerardo González Martín, no artigo, Más de medio siglo de fotografía en Vigo (1882-1936)(210), comentaba unha fotografía da casa de baños, realizada por Felipe Prósperi e publicada o 08/07/1926 no xornal Faro de Vigo; referíase a La Iniciadora, como un lucrativo negocio durante os seus 21 anos de existencia. O periodista sustentaba a afirmación nos datos publicados no periódico La Voz de Galicia en relación co número de persoas que acudían diariamente ás instalacións. Estimaba o xornal que o número de clientes oscilaba entre 900 e 1000; sendo, na noite de San Xoán, as inmersións multitudinarias. La Iniciadora, ofrecía os seguintes prezos: un real para o baño de mar, cinco reais para o baño temperado e ata sete reais para o sulfuroso e o alcalino.

Unha foto, tomada desde outro ángulo, e publicada no xornal El Faro de Vigo de 2 de maio de 2013, acompañando un artigo de Javier Mosquera, facía referencia, a un número de 75 habitacións, das cales doce estaban equipadas con bañeira de mármore e outras, independentes da casa, destinadas a baños sulfurosos. Contaba, dicíase no artigo, cun gran salón de descanso, con arañas de cristal, piano, restaurante e gabinete de lectura. Unha casa de baños que nada tiña que envexar a outras existentes no resto da Península.

A casa de baños que se mostra na foto tivo que pechar as súas portas a finais de 1890, debido ás obras de recheo que permitiron comunicar o Areal co Berbés. En 1903, rematado o malecón e a rúa Cánovas del Castillo, Cándido Soto solicitou a súa reconstrución.

O Arquivo Pacheco data a foto entre 1870-1899. A imaxe ten un formato de 10,5×16 cm, horizontal, con fileteado en vermello. É unha emulsión á albumina en soporte de papel de pasta de fibras.

Vista do Berbés a finais do século XIX

205680.jpg_30 - VISTA DO BERBES FINAIS SECULO XIX

UDS: 205680 Arquivo Fotográfico Pacheco. Concello de Vigo.

Na imaxe, aprécianse nun primeiro plano as casas de pescadores cos sus característicos soportais, e a grupos de mulleres ocupadas en faenas habituais relacionadas coas actividades pesqueiras. O seu formato de Tarxeta Postal, encáixaa, perfectamente nese grupo de fotografías de vistas da cidade que Felipe Prósperi tomaba para a súa exposición e posterior venda, a veciños e turistas, no establecemento fotográfico. Na parte superior ten unha nota escrita a man que indica: “Rivera del Berbés”.

Datada no Arquivo Pacheco entre 1870-1899, conta cun formato de 10,5×15 cm, en posición horizontal, con fileteado en vermello. Trátase dunha emulsión á albumina en soporte de papel de pasta de fibras.Vista do Berbés a finais do século XIX

205689.jpg_30 - VISTA DO BERBES A FINAIS DO XIX

UDS: 205689 Arquivo Fotográfico Pacheco. Concello de Vigo.

No fondo da imaxe vese o edificio do matadoiro baixo a igrexa de San Francisco, cos barcos de pesca fondeados na praia. A Igual que a foto anterior, polo seu formato en Tarxeta Postal, adscrita ao grupo de vistas da cidade tomadas para a venda no gabinete.

Está datada entre 1870-1899, cun formato de 9,8×15,7 cm, horizontal. É unha emulsión á albumina en soporte de papel de pasta de fibras.

 
Vista do antigo Arenal a finais do século XIX

205684.jpg_30 - VISTA DO ANTIGO ARENAL FINAIS XIX

UDS: 205684 Arquivo Fotográfico Pacheco. Concello de Vigo.

A fotografía ten unha nota escrita a man na parte superior que indica “Casas de Blanco en Vigo” (Arenal).

A imaxe, mostra nun primeiro plano os barcos fondeados, e, tras o peirao, un edificio, que en realidade son catro casas independentes, pero cunha fachada común. O inmoble foi construído en 1878, baixo proxecto de Alejandro Rodriguez Sesmero, por iniciativa de Manuel Blanco García, concelleiro naquel momento no cabido vigués. Na actualidade conserva a fachada orixinal.

A foto, datada no Arquivo Pacheco entre 1870-1899, cun formato 9,2×16 cm, horizontal, é unha emulsión á albumina en soporte de papel de pasta de fibras, comercializada posiblemente como Tarxeta Postal.

A Escuadra Española nas augas da ría de Vigo

02949.JPG_30

UDS: 002949 Arquivo Fotográfico Pacheco. Concello de Vigo.

Baterías de canóns na Dársena de A Laxe transformada en apeadeiro naval coa Escuadra Española nas augas da ría.

Os tres barcos da fotografía ben puideran ser as fragatas Numancia, Blanca e Tornado que, segundo o diario El Correo Gallego(211) , formaban parte da Escuadra Española fondeada na ría viguesa en setembro de 1879. A mesma imaxe, aparece datada en 1880 no libro “Vía Vigo, el cable Inglés”, de José Ramón Cabanelas. Xa que logo, e como corolario, poderíase aventurar o 1879, como o ano na que foi tomada.

Tamén o Faro de Vigo(212) daba conta da visita da escuadra, nela, o cronista facía un chamamento aos fotógrafos dicindo textualmente:

[…] ¡Que hacen los fotógrafos que no sacan una vista del puerto durante está la escuadra?
Señor Prósperi! ¿usted sabe cuanto vale un buen retrato con tanta guerrera nave? […]

Aínda que as murallas se comezaron a derribar en 1861, parte delas mantíñanse en pé. Na imaxe, ademais das fragatas fondeadas, barcos e o peirao cheos de xente, despedindo a Escuadra, pódese apreciar parte do bastión da batería de A Laxe, onde se situaban os canóns. Nos últimos anos, estas pezas de artillería, pertencentes ao Exército, ocupábanse no pacífico labor do lanzamento de salvas en sinal de saúdo ou de homenaxe; tal como ocorreu, o 9 de xuño 1883(213) , cando os disparos acompañaron o traslado, dende Moaña a Vigo, e despois ao Panteón de Marinos Ilustres en San Fernando, dos restos do almirante vigués Casto Méndez Núñez.

A foto está datada no Arquivo Pacheco a finais do S. XIX. Ten un formato de 90×12 cm, en soporte de Tarxeta Postal.

Despedida do vapor Montevideo

06040.JPG_30

UDS: 006040 Arquivo Fotográfico Pacheco. Concello de Vigo.

Despedida que se fixo ao rexemento de Murcia, co motivo da súa marcha á guerra de Cuba.

A viaxe fixérase no vapor Montevideo, un dos chamados “buques da morte”. Este vapor, un dos máis luxosos da compañía Trasatlántica, fora reconstruído como buque de carga e persoal para atender o traslado de milleiros de emigrantes, en grande parte galegos, en busca de oportunidades de traballo e dunhas condicións de benestar que non acadaban na súa terra.

Durante as guerras coloniais, seguindo as normas do Almirantado para uso en tempo de guerra(214) , participou no transporte de soldados e carga militar cara Puerto Rico e Cuba e, terminada a guerra, foi o barco que repatriou ás últimas tropas españolas en Puerto Rico.

A fotografía, probablemente tomada no ano 1895, mostra a multitudinaria despedida dispensada a un continxente de soldados que, desde o porto de Vigo, partía cara Cuba. Nela vese ao fondo á dereita o monte da Guía, e á esquerda ao vapor Montevideo acompañado de numerosas embarcacións pequenas e o xentío abarrotando os peiraos.

A foto está datada no Arquivo Pacheco, aproximadamente, en 1898. Conta cun formato de 10×15 cm en soporte de tarxeta postal.

Vista da antiga rúa Ramal en Vigo

205685.jpg_30 - VIST DA ANTIGA RUA RAMAL FINAIS XIX

UDS: 205685 Arquivo Fotográfico Pacheco. Concello de Vigo.

Na parte superior da imaxe, pódese ler escrito a man, “Calle del Ramal en la ciudad de Vigo” e debaixo, (hoy Colón).

A imaxe puido ser tomada en 1879, se se atende a existencia dun gravado, moi similar a esta fotografía, que datado nese ano, aparece publicado no libro Vigo en su Historia(215) . O pé da imaxe indica textualmente: “La calle del Ramal -hoy Colón- recientemente abierta en la época del grabado pero ya flanqueada por buenas edificaciones de labrado granito. Ponía en comunicación el muelle de madera con la estación del ferrocarril y el barrio fabril y naviero del Arenal con la carretera de Castilla. (Grabado publicado en La Ilustración Gallega y Asturiana, nº del 10.III.1879)”.

O Arquivo Pacheco data esta imaxe entre 1870-1899. Ten un formato de 8,8×15,5 cm, horizontal. É unha emulsión á albumina en soporte de papel de pasta de fibras.

Teatro Rosalía de Castro, na rúa Policarpo Sanz, de Vigo

10331.jpg_30

UDS: 010331 Arquivo Fotográfico Pacheco. Concello de Vigo.

O teatro comezouse a construír o 5 de xuño de 1882 sufragado co diñeiro reunido por accións, pasando finalmente á propiedade dos irmáns contratistas Benito e Francisco Gómez González(216) . Inaugurouse o 15 de xullo de 1900 coa posta en escena da ópera Lucía, e contando no palco presidencial coa presenxa do alcalde de Vigo Sr. López de Neira(217) .

A data de creación, segundo Arquivo Pacheco, é anterior a 1910, ano no que se queimou. Ten un formato de 90×12 cm en soporte papel positivo B/N.


Vista do Castelo de San Sebastián e do antigo ensanche (actual praza de Compostela) a finais do século XIX.

205688.jpg_30 - VISTA DO CASTELO DE SAN SEBASTIAN E ANTIGO ENSANCHE

UDS: 205688 Arquivo Fotográfico Pacheco. Concello de Vigo.

Nesta fotografía atribuída a Felipe Prósperi, óllase a Alameda de Vigo en construción, en consecuencia a imaxe debeu ser tomada entre 1882, ano de comezo das obras, e, 1884, o ano de finalización(218) .

No borde branco superior da imaxe, hai un texto escrito a man, co lenda: “Castillo de San Sebastián, Casa del teatro antiguo y parte de la ciudad antigua y del ensanche de Vigo”. Na parte inferior, tamén escrito a man, dise: “La Alameda en construcción”.

O Arquivo Pacheco, dátaa entre 1870 e 1899. É unha emulsión á albumina, cun formato de 9,5×15,7 cm de Tarxeta Postal, en disposición horizontal con soporte de papel de pasta de fibras.

Velódromo do Recheo. Ciclistas do Club Velocipédico de Vigo.

04659.JPG_30A

UDS: 004659 Arquivo Fotográfico Pacheco. Concello de Vigo.

O 9 de agosto de 1890, con ocasión das festas da cidade, o Faro de Vigo, publicaba unha crónica onde debullaba as diferentes competicións desenvolvidas no velódromo. O recinto deportivo consistía nun inmenso ovalo, de 500 metros de circunferencia creado, ad hoc, no Recheo do Areal. A efeméride deportiva foi todo un acontecemento; celebráronse variadas probas, algunhas delas ideadas mesmo para o sector xuvenil e infantil. Ademais das competicións con bicicleta, programáronse outras para a participación de biciclos e de triciclos para nenos.

Na foto, co público que presenciaba o espectáculo de fondo, vese un grupo de mozos con bicicletas e algún velocípedo.

No Arquivo Pacheco, a foto aparece sinalada cunha interrogante ao lado do nome do autor Prósperi?, mais no artigo de prensa citado, afirmábase que Felipe Prósperi realizara algunhas vistas do velódromo.

O Arquivo Pacheco, sinala a data de creación (ca.), en 1897, cun formato de 90×12 cm. Soporte placa.

A Guarda.

06082.JPG_30 - A GUARDA

UDS: 006082 Arquivo Fotográfico Pacheco. Concello de Vigo.

Esta foto, probablemente forma parte do conxunto de imaxes tomadas por Felipe Prósperi, no ano 1892, nunha viaxe de traballo organizada polo Estudio fotográfico á vila da Guarda. A venda de fotografías en formato Tarxeta Postal, tomadas en celebracións ou de lugares pintorescos na comarca, era unha das principais fontes de ingreso do gabinete fotográfico. A idea, era expoñelas nos escaparates do establecemento para a súa posterior venda. Da viaxe, a prensa(219) deixou testemuño.

A fotografía mostra a praia, coas instalacións para colocar ás redes e aos nenos xogando, pequenas barcas fondeadas e, como pano de fondo a imaxe da vila da Guarda.

Está sen datar no Arquivo Pacheco. Ten un formato de 10×15 cm. E o soporte de papel positivo B/N.

A Guarda. Vista do varadoiro

10505.JPG_30 - A GUARDA - VISTA DO VARADEIRO

UDS: 010505 Arquivo Fotográfico Pacheco. Concello de Vigo.

A fotografía, adscrita, probablemente, ao mesmo grupo que a anteriormente comentada, debeu ser tomada no mesmo ano de 1892. Mostra barcos de pesca abrigados no varadoiro, con xentes ocupadas nas súas pertinentes faenas, e nenos xogando; e, cun fondo de casas que a modo de anfiteatro ían configurando a vila pesqueira de A Guarda.

Sen datar no Arquivo Pacheco. O seu formato é de 18×24 cm. Soporte placa.

 

Porto de Vigo coa Escuadra Española nas augas

10338.JPG_30 - VIGO ESCUADRA ESPANHOLA NAS AUGAS

UDS: 010338 Arquivo Fotográfico Pacheco. Concello de Vigo

A imaxe podería estar feita con motivo da primeira visita que, en agosto de 1877, o Rei Alfonso XII realizou a Vigo.

Coa Escuadra Española fondeada na ría como fondo; a imaxe, permite apreciar o momento de bulicio que a despedida do monarca activou na cidade. A multitude expectante, a iluminación festiva, e, á esquerda, un elegante e airoso quiosco ao pé do embarcadoiro; levantado, segundo atestan as informacións encontradas(220) , pola propia empresa dos novos peiraos; cerca da escaleira real, a fin de facilitar o descenso do rei á falua da Victoria.

O Arquivo Pacheco, data esta imaxe a finais do S. XIX. O seu formato é de 90×12 cm, con soporte en papel positivo B/N.

MUSEO DE PONTEVEDRA

Felipe Prosperi (ata o ano 1869), e Cándida Otero (en 1888, dous meses a fronte do establecemento da rúa Oliva), tal como se expuxo na narración biográfica, desenvolveron a actividade profesional fotográfica na cidade de Pontevedra. A biblioteca do museo desta cidade (O Museo de Pontevedra), ten catalogadas as seguintes fotografías:

Retrato feminino, sen identificar, en primeiro plano

AG 175382

AG175382 Museo de Pontevedra

Na imaxe pódese ver o busto esfumado dunha muller, pegado sobre cartón dourado con dobre fileteado en cor negra.

Na ficha emitida polo Museo de Pontevedra está catalogada como; fotografía de Felipe Prósperi, (1814-1899)(221) , realizada, aproximadamente no ano 1880. Significar ademais que, no tempo que se considera que a fotografía foi tomada, o matrimonio estaba instalado en Vigo con gabinete aberto.

Os datos técnicos da ficha indican que a fotografía ten un tamaño de 9×5 cm e o soporte secundario é de 10×6 cm, medidas que nos indican que o formato correspóndese cunha Tarxeta de Visita.

 

 

Virxe da Peregrina

AG 022045

AG022045 Museo de Pontevedra

Fotografía da Virxe da Peregrina, sobre cartón fileteado en vermello.

Ao igual que a anterior, a ficha do Museo de Pontevedra asígnalle a súa autoría a Felipe Prósperi e, como ano aproximado de realización, o 1888. A ter en conta a coincidencia temporal, nese ano 1888, no que Cándida Otero abriría e pecharía o establecemento fotográfico que rexentou na rúa Oliva da cidade pontevedresa.

O tamaño da foto é de 10×5,5 cm e o soporte de 10,5×6,5 cm, medidas que nos indican, ao igual que na anterior, que o formato correspóndese cunha Tarxeta de Visita.

 

 

 

 

Retrato dun militar

AG 186439

AG186439 Museo de Pontevedra

Busto de militar, esfumado, sen identificar. Ten ao pé do cartón secundario que soporta a fotografía unha litografía coa marca comercial do gabinete fotográfico no que se pode ler: F. Prósperi Y SEÑORA –PF- FOTOGRAFOS. VIGO.

A ficha do Museo marca como tempo de realización o comprendido entre 1876-1899. Reparar na coincidencia de datas: 1876 é o ano no que Cándida Otero se instala en Vigo; e, 1899 se corresponde co ano do pasamento de Felipe Prósperi.

A fotografía ten un tamaño de 7,5×4,5 cm e o soporte secundario mide 9×5 cm, medidas que se corresponden co formato de Tarxeta Princesa.

 

Retrato de corpo enteiro dun militar

AG 066698

AG066698 Museo de Pontevedra

Fotografía de corpo enteiro dun militar sen identificar. Nela vese un bonito pano de fondo que simula un xardín con escaleiras. O militar está descansando, apoiando o seu cóbado esquerdo nunha columna sobre a que repousa a súa gorra, coa perna esquerda cruzada sobre a dereita.

O cartón secundario que a soporta, está decorado con litografías na parte superior e inferior, rematando esta última cun selo encabezado pola coroa real que dí: Pacheco y Vda. De Prósperi Vigo.

A ficha de catalogación do Museo remite ao intervalo 1907-1915, como o período temporal de realización. Como no caso anterior, os anos límite do paréntese volven a ter significado; 1907, é o ano de asociación de Cándida con Pacheco, e 1915, a data do finamento de Cándida.

O tamaño da foto é de 10×6,5 cm e o do cartón 16,5×11,5 cm; A principios do século XX comezaron a aparecer novos formatos de cartóns, carecendo, na súa maior parte, de nomes estandarizados como os usados no século anterior.

Retrato dunha parella

AG 199663

AG199663 Museo de Pontevedra

Retrato, en formato oval, dunha parella que o Museo de Pontevedra recibiu como doazón de D. Pedro Ruiz Zorrilla. Na parte inferior dereita do cartón, sitúase o selo do gabinete fotográfico Pacheco y Vda. Prósperi. Vigo; e, neste caso con silueta circular.

A ficha de catalogación, recolle no apartado de cronoloxía, que foi realizada, a igual que a anterior, entre os anos 1907-1915. O tamaño da fotografía é de 13×9 cm e o do soporte secundario, sen normalizar, de 21×20 cm.

 

Novillada en Pontevedra

AG 223991

AG223991 Museo de Pontevedra

Fotografía que amosa ao público no tendido da praza de touros de Pontevedra. Foi doada ao Museo de Pontevedra polo historiador naval e escritor galego Amancio Landín Carrasco.

A ficha de catalogación rexistra no apartado de autoría a marca Pacheco y Vda. de Prósperi, e no apartado de cronoloxía o intervalo 1907-1915.

Posiblemente, foi realizada por José Pacheco o 10 de maio de 1914, día no que se celebrou en Pontevedra unha novillada, a favor das Colonias Escolares, organizada polo Club Machada. Os xornais informarían(221a) , da asistencia de xentes chegadas en tren e coche desde Vigo e Cangas; e, de que o fotógrafo. efectuara unha magnífica colección de tarxetas postais.

FOTOGRAFÍAS PUBLICADAS EN REVISTAS E LIBROS

Entre os anos 1910 e 1914, a revista Vida Gallega(222) , espalla, asinadas pola marca Pacheco e Viúva de Prósperi, varias reportaxes gráficas. Non hai datos que permitan coñecer a autoría das fotos, só algunha mención a Pacheco, realizada polo cronista do artigo gráfico La hermosa Fiesta de la Flor en Vigo, número 45, (3 de setembro de 1913) da revista: […] amosan a súa deliciosa risa ó infatigable Pacheco que as retrata para a súa colección de postais e para Vida Gallega […] Tamén neste mesmo número, faise un comentario sobre a capacidade de Jaime Pacheco para estar en todas partes, e felicita ó estudo dicindo: A nosa felicitación á casa Pacheco e Viuda de Prósperi que grazas á mesma verán os nosos lectores, no noso número próximo, unha información moi fermosa das festas de Vigo.

Inauguración oficial da estatua de Méndez Núñez, Vigo

VIGO-INAUGURACION ESTATUA MENDEZ NUNEZ

Ilustración Española y Americana, ano XXXIV, núm. XXXIII. 8 de setembro de 1890.

A fotografía, autoría de Felipe Prósperi, foi tomada con motivo da inauguración oficial da estatua de Méndez Núñez nos xardíns da Alameda de Vigo; sendo publicada o 8 de setembro de 1890 no semanario La Ilustración Española y Americana(223) . Fora remitida a esta publicación polo seu correspondente, Miguel Fernández Dios, ao tempo, propietario do diario liberal vigués La Concordia(224) .

Erixida a instancia da asociación cultural-deportiva El Gimnasio(225) , o monumento a Méndez Núñez foi inaugurado o 21 de agosto de 1890; e, contou, invitado pola Asociación, coa presenza de Isaac Peral(226) .

Esta imaxe aparece tamén, no libro Vigo puerto y destino – Atlas urbanístico de Vigo, de María A. Leboreiro Amaro, editado polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e Fundación Provigo, no 2000.

Retrato de muller

dav

Das feiras aos gabinetes. A fotografía en Pontevedra 1865-1960

Outra imaxe, con autoría posiblemente atribuíble a Felipe Prósperi ou a Cándida Otero.

Retrato de muller anónima, coas mans cruzadas, recostada sobre o que parece un sofá onde apoia o seu cóbado dereito.

Aparece reproducida no libro Das feiras aos gabinetes. A fotografía en Pontevedra 1865-1960, de Roberto Taboada Rivadulla; libro que viu a luz no ano 1913.

Embarco dos realistas portugueses no porto de Vigo

1912-09-23-ILUSTRACION PORTUGUESA-foto pacheco e viuda de prosperi-

A Ilustraçâo Portuguesa, 23/09/1912

Cando os realistas portugueses foron recluídos en Cuenca e Teruel; Brasil, ofreceuse para acollelos na súa terra. A medida foi, nun principio, aceptada tanto por España como por Portugal. Os conspiradores foron enviados a Vigo. No porto desta cidade embarcaron, con destino a Rio de Janeiro, os primeiros grupos: 66 pasaxeiros a bordo do Tucaman; e, a 188 a bordo do Zeelandia.

A Ilustraçâo Portuguesa, o 23 de setembro de 1912, publicaba un artigo sobre o seu embarque; e, ilustrábao con seis fotos, cinco da autoría de Gil; e a seleccionada, que amosa un aspecto do embarque, provinda do estudio Pacheco e Viúda Prósperi.

Vistas da cidade de Tui

1879-08-10 - LA ILUSTRACION GALLEGA Y AASTURIANA - VISTA DE LA CIUDAD DE TUY copia

La Ilustración Gallega y Asturiana. Tomo I, nº 22, Madrid 10 de agosto de 1879

Publicada na, La Ilustración Gallega y Asturiana(227) ; e, aínda que a revista non identifica a autoría da imaxe; pódese supor, con bastante certeza, que a foto foi tomada por Felipe Prósperi. No mesmo ano da publicación deste número da revista, (1879), o xornal El Faro de Vigo, divulgaba a nova de que o fotógrafo, a petición da revista, se desprazara a vila de Tui para sacar vistas da localidade.


COLECCIÓN PARTICULAR

Retrato de Anita Candeira, de Vigo

Candida Otero Anita Candeira - xelatino-bromuro-72 ppp

Anita Candeira ca. 1910 – Colección particular

Non había xogos florais que non dispuxera da súa raíña, e esta, a súa vez contaba coa correspondente corte de amor ou damas de amor. Anita Candeira formara parte da Corte de Amor constituída con motivo dos Xogos Florais de Vigo, no ano 1910, cuxa raíña era Amelia Flórez(228) .

Nesta fotografia leva o mesmo vestido e peiteado que na realizada co grupo da Corte de Amor(229) , aproximadamente en agosto de 1910. O vestido respondía ás características ditadas pola moda da Belle Epoc: de cor pálida, cinguido ao talle, feito con teas moi finas superpostas, cheas de encaixas, brocados, bordados, lazos e volantes seguindo o estilo art nouveau, con mangas de sopro, e pescozo cadrado neste caso, lucindo un colar. Leva un peiteado recollido, moi sofisticado enmarcado por unha diadema.

A retratada está de pé suxeitando un pequeno ramo de flores coa man dereita que apoia sobre o respaldo dun banco de madeira. Ten como fondo un pano que simula unha terraza aberta, onde se ve unha columna e unha gran cortina.

A fotografía está enmarcada nun cartón cor beixe de 29,84x18x87 cm, dentro dun fileteado de liñas en relevo. Ao pé da foto, no centro, a marca da casa, estilo art nouveau, en cor dourada, formando un cadrado precedido dunha coroa: PACHECO Y VDA DE PROSPERI VIGO; na parte esquerda unha dedicatoria: “A mi querido hermano Luis. Anita”.

Datada manualmente na dedicatoria o 19/01/1911, é posible que fora realizada no mes de agosto de 1910, cando se retratou co grupo da Corte de Amor, de ser así, ambas estarían, posiblemente, segundo os datos que dispoñemos, realizadas por Cándida Otero. Obtida mediante o procedemento do xelatino-bromuro, ten unhas medidas de 18,5×9,2 cm.

Retrato de dous moziños

Parella de meniños por Cándida Otero. 04/07/1900. Colección particular.

Como se ten referido anteriormente Cándida Otero era unha auténtica especialista na fotografía de pícaros, actividade pola que obtivo o recoñecemento de xurados nalgún dos concursos ao que o Estudio se presentaba. A imaxe mostra a unha nena e un neno cinguíndose pola cintura, mirando á cámara e situados sobre unha alfombra floreada; de fondo, un pano con texturas e cores que simulan unha paisaxe.

A foto adscríbese no formato Tarxeta de Visita. Está montada sobre un cartón con cantoneiras, conforme á tendencia imperante nos principios da década dos anos 90 do século XIX.
No anverso e sobre a parte inferior do cartón, e a modo de orla, sitúase, litografada en ouro a marca comercial “F. Prósperi y Señora” na parte esquerda; e, na dereita, “Fotógrafos. Vigo”, separadas ambas inscricións pola sigla FP.

No reverso destaca unha gran composición litográfica, tamén en ouro, encabezada por unha orla co nome de “Fotografía Italiana”, seguida dun escudo e catro medallas entre loureiros: a 1ª e 2ª da Exposición local de A Coruña de 1878, a 3ª e 4ª correspóndense coa Exposición Rexional de Galicia de 1880. Remata a composición coa firma “F. Prosperi y Señora”, o enderezo do estudio “31 PRINCIPE 31”, o nome da cidade “Vigo” e unha inscrición co seguinte texto: “Se hacen reproducciones. Ampliaciones. Marfilotipos y todo cuanto tenga relación con este arte”.

Por último, unha nota manuscrita que di “Fotografiados el día 4 de julio de 1900”. Dato importante que permite atribuírlle, sen posibilidade de erro, o retrato a Cándida Otero (a morte de Felipe Prósperi producírase o 13 de maio de 1899.

Retrato familiar

Retrato familiar. Ca. 1884-1896. Colección particular.

Retrato á albúmina dunha familia montada sobre unha Tarxeta Americana, tapando un anaco da información litográfica que o cartón ten na parte inferior.

A composición é moi simple, o fondo esfumado e unha alfombra forman toda a decoración, así a mirada concéntrase nos retratados. A muller de pé e o home sentado, sostendo sobre a perna dereita á filla máis pequena e, apoiada sobre a súa perna esquerda, a filla maior.

Tanto no reverso como no anverso, a información litográfica do cartón é igual que a foto anterior. As únicas diferenzas son que este formato de Tarxeta Americana non ten cantoneiras, e que, no reverso pódese ler claramente que foi impresa en Lohr y Morejón, Madrid. Este último dato dános unha pista sobre a data na que puido ser realizada esta fotografía, pois Lohr y Morejón anunciábase nos anuarios comerciais por primeira vez no ano 1884 e a sociedade estivo funcionando aló menos ata 1896.

Retrato de moziña con meniño no colo

Moziña con meniño no colo por Cándida Otero. ca. entre 1900-1907. Colección particular.

A moza, sentada na cadeira, apoia os pés no repousapés mentres suxeita con resolución á meniña. Como fondo, a fotógrafa elixe un pano cunha ilustración que representa un balcón con balaústres e, sitúa nun primeiro plano un adorno floral que disimula a presenza do repousapés. A escenografía consegue crear ambiente axeitado para o motivo fotográfico.

Este retrato coincide co formato de “Tarxeta Americana”. O cartón sobre o que se monta, ten neste caso o reverso en branco e o anverso fileteado cunha liña de ouro que percorre todo o perímetro; na parte inferior, alóxase un selo en cor vermella coa inscrición, “Viuda de Prósperi”, e o enderezo, “Príncipe 31 Vigo”.

A obra completa de Cándida Otero e Felipe Prósperi pódese visualizar  na Casa das Artes-Arquivo Fotográfico Pacheco, en Policarpo Sanz, número 15, en Vigo.

NOTAS AO FINAL DE DOCUMENTO:

(1)Para contextualizar a época que lle tocou vivir a Cándida, temos que remontarnos a uns tempos caracterizados por unha sociedade fortemente patriarcal na que a submisión e obediencia da esposa ao marido era a regra natural e había unha clara división do traballo en función do sexo: a muller dedicábase ao espazo privado, ao traballo doméstico e ao coidado dos fillos e o home ao espazo do público. Este contexto foi reflectido na redacción orixinaria do Código Civil de 1889, evidenciando unha profunda desigualdade entre homes e mulleres. Así, aínda que tanto o home como a muller acadaban a maioría de idade aos 23 anos, as mulleres non podían exercer este dereito no mesmo grao que os varóns, pois as fillas non podían abandonar o domicilio dos pais ata cumpridos os 25 anos, salvo que casaran ou ingresaran nunha orde relixiosa. Así que, cando casaban, pasaban de estar baixo a potestade do pai para pasar a estar baixo a autoridade do marido, aínda se cabe moito mais dura e cruel que a paterna. Dende o punto de vista xurídico a muller casada quedaba relegada como persoa e a súa capacidade de obrar quedaba anulada en moitos sentidos, tal e como se recollía no articulado orixinario de dito Código:

Artigo 57 CC 1889: “El marido debe proteger a su mujer y ésta obedecer al marido”.
Artigo 59 CC 1889: “El marido es el administrador de los bienes de la sociedad conyugal”.
Artigo 1413 CC 1889: “enajenar y obligar a título oneroso los bienes de la sociedad de gananciales sin el consentimiento de la mujer”.

Un artigo anónimo, publicado en Faro de Vigo o 24 de outubro de 1876, titulado Educación de la mujer, reflectía asemade, con toda claridade, cal era o pensamento da época respecto ás mulleres, tratando de chamar a súa atención sobre a educación que as familias deberían reservarlles en canto a inculcarlles severos e rectos principios para conseguir que cada muller fora un modelo de virtude e sublime abnegación, un modelo de boa nai de familia que puidera dar fillos dignos á sociedade.

(2)A lembranza do ollar (III): Filippo Prosperi e Cándida Otero. Culturagalega.org:

[…] No caso del, a condena probablemente máis acentuada foi a propia negación da obra, negación na que moitas veces participaban as propias mulleres, de acordo coa mentalidade dominante, é dicir, non se facían elas mesmas visibles porque preferían seguir traballando na clandestinidade social que fomentaba ese momento para o traballo das mulleres, a sombra de familiares, do esposo, de socios, a sua obra permanece oculta, a sua propia vida permanece oculta… […]

https://www.youtube.com/watch?v=qsZXWKxrRvo&feature=youtu.be

(3)Directorio de fotógrafos en España (1851-1936) (elaborado con la información que proporcionan los anuarios y guías comerciales). Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia (2013).

(4)Cálculo realizado dende que apareceu o primeiro anuncio na prensa do gabinete “F. Prósperi y Señora”, no ano 1876.

(5)Iniciada desde Lugo coa proclama lanzada polo comandante xeral interino Miguel Solís e Cuetos.

(6)A rúa Sarmiento é unha das rúas medievais que xunto coa actual Isabel II formaron un eixo principal do que partiron o resto das rúas de Pontevedra, formando un exemplo clásico de vila medieval con plano en espina de pez. Esta rúa, que conduce a unha das antigas portas da muralla de Pontevedra, está poboada de casas señoriais e pazos como o de García Flórez e nela radícase a Igrexa de San Bartolomé, de estilo barroco, onde foi bautizada Cándida Otero.

(7)Certificado literal da partida de nacemento rexistrada no Libro 16 de Bautizo, folio 74 vto. Da parroquia de San Barolomé de Pontevedra:

En treinta de octubre de mil ochocientos cuarenta y seis, yo, D. Juan Berndo. Guzmán, Pro. De orden del infracristo Cura Rector de la parroquial iglesia de San Barolomé de la Ciudad de Pontevedra, bauticé solemnemente en ella y puse los santos óleos a Cándida Filomena, que nació dos días antes de dichos mes; hija legítima de D. Isidoro Otero y de Sebastiana Fontan, mis feligreses. Abuelos paternos Julián Otero y Manuela de Dios, naturales de esta Parroquia; maternos D. Felipe Fontán y Antonia Barcia, él natural de Santa María de Xeve y ella de San Bartolomé de esta Ciudad. Fueron sus padrinos Fernando Buceta y Josefa Solla, vecinos de Santa María de esta Ciudad.

(8)Padrón General formado por la Junta Municial de la Ciudad de Pontevedra, con data 21/05/1857.

(9)“Renta de los cuarenta mayores contribuyentes de esta capital”. Listado datado o 8 de Xullo de 1853 e asinado por Rufino A. de Isla, onde aparece o nome de Isidro Otero de Dios. Arquivo Provincial de Pontevedra. Leg. 71 (100).

(10)José Filgueira Valverde, artigo publicado en El Museo de Pontevedra, vol. XVI, 1962, pp. 54-62.
Educa Folk. Artigos sobre educación e a música galega polo Dr. Xaime Estévez Vila: http://educafolk.blogspot.com.es/2013/02/a-alborada-de-rosalia-de-castro150-anos.html

(11)No libro de Cantares gallegos, Rosalía de Castro escribe os diferentes poemas inspirándose nos versos dos cantares populares, mentres que na Alborada, segue o procedemento inverso, compón unha letra para unha música. O que deixa escrito nunha nota ao pé de páxina:

A mais grande dificultade qu’achey prá escribir esta alborada foy o meu deseyo de que sahise nún todo arregrada á música…”

Pdf: Sobre a peza musical denominada Alborada de Rosalía de Castro. Fundación Rosalía de Castro: http://rosalia.gal/wp-content/uploads/2013/02/MusicaAlboradaRosalia.pdf

(12)Diario de Pontevedra (17/07/1928):

Hace hoy veinticinco años

Noticias de “El Diario de Pontevedra” del 17 de julio de 1903.

En la mañana de hoy, han unido su suerte ante el altar de la Esclavitud la bella señorita Amparo Otero, de Santiago, sobrina del historiador Sr. Murguía, y nuestro querido amigo don Isidro Puga.

(13)La Correspondencia Gallega (17/07/1903):

Esta mañana unieron su suerte ante el altar del santuario de la Esclavitud nuestro estimado amigo el conocido violinista D. Isidro Puga y la señorita Maria Otero. Deseámoles todo género de venturas.

(14)El Noticiero de Vigo (09/03/1915).

(15)Boletín de la Real Academia Gallega nº 150, ano 1923. “Sección Oficial. Falecemento de D. Manuel Murguía. Datos biográficos. Duelo por su fallecimiento. Testimonios de pésame. Entierro, honores, etc.”, páx. 261 e 263.

(16)El Correo de Galicia: Diario independiente de avisos y noticias. Num s/n. (18/06/1904)

(17)Gaceta de Madrid (22/08/1868):

RESOLUCIONES TOMADAS POR EL MINISTERIO DE MARINA.

3 Julio. Nombrando segundos Ayudantes de Sanidad de la Armada á los Médicos […], D. Victoriano Otero y Fontan, […]

(18)El Siglo Médico (Boletín de Medicina y Gaceta Médica). Periódico de Medicina, Cirugía y Farmacia. (29/01/1869):

SANIDAD DE LA ARMADA

[…] 27 ID. Destinando al apostadero de Feilipinas al primer médico de la Armada D. Fernando de la Concha y Becerra y a los segundos D. Jose Serra y Blasi, […]; y al apostadero de la Habana al primer medico D. Emilio Ruiz y San Roman y a los segundos D. Luis Iglesias y Pardo, […] y D. Victoriano Otero y Fontan.

(19)Páxina web de Celso García de la Riega: https://celsogarciadelariega.wordpress.com/2013/07/18/prudencio-otero-sanchez/

(20)Páxina web de Celso García de la Riega: https://celsogarciadelariega.wordpress.com/

(21)Publicado en Madrid no ano 1922 na editorial Biblioteca Nueva, onde sostén a tese de que Colón era galego.

(22)Rafael Landín Carrasco (1923-2005) foi un avogado, xornalista e político galego nado en Pontevedra.

(23)José María Riestra López (Marqués de Riestra) (1852-1923) foi un importante e influínte empresario pontevedrés que tiña unha fábrica de tellas e ladrillos na Caeira, propietario da banca Riestra e as xestorías de cobros de foros, entre outros negocios; propietario da illa da Toxa onde construíu o balneario e político pertencente á facción romanonista do Partido Liberal, elixido deputado a Cortes polo distrito da Estrada, senador por Pontevedra e alcalde da mesma cidade.

(24)En Pontevedra, a Escola Normal de Mestras xurdiría máis tarde, no ano 1861 e radicariase nos mesmos locais da Normal de Mestres, no antigo Colegio de la Compañía de Jesús, na rúa Sarmiento, a mesma rúa onde vivía a familia de Cándida Otero. La enseñanza secundaria en Galicia a finales del siglo XIX. Características y destinatarios. José Antonio Vázquez Vilanova. Revista de Claseshistoria. Publicación digital de Historia y Ciencias Socias. Artículo nº 299. 15 de maio de 2012.

http://www.claseshistoria.com/revista/2012/articulos/vazquez-ensenaza.pdf

(25)A Pontevedra dese ano contaba cunha poboación de 6.623 habitantes dos que 230 figuraban como pobres de solemnidade, 2.000 coa actividade de xornaleiros e xornaleiras, 43 labradores, 44 comerciantes, 6 fabricantes, 193 industriais e 88 como profesorado.

(26)Certificado da partida matrimonial rexistrada no Libro 9 de Matrimonios, folio 73 da parroquia de San Bartolomé de Pontevedra.

(27)O Concilio de Trento fixo unha lei obrigando á publicación das proclamas, concibida nestes termos:

Por esta razón segundo o disposto no Concilio de Letrán celebrado baixo Inocencio III, manda o santo concilio que no sucesivo antes que se contraia o matrimonio, proclame o cura propio dos contraentes publicamente por tres veces, en tres días de festas seguidos, na igrexa mentres se celebra a misa maior quen son os que van contraer matrimonio e feitas estas amoestacións pásese a celebralo en culto da Igrexa, se non se opuxera ningún impedimento lexítimo.
E si nalgunha ocasión houbese sospeitas fundadas de que se poderá impedir maliciosamente o matrimonio, se preceden tantas amoestacións, fágase só unha neste caso ou aló menos celébrese a presenza do párroco e de dous ou tres testemuñas. Despois disto e antes de consumalo hanse facer as proclamas na igrexa para que máis facilmente se descubra si hai algúns impedimentos a non ser que o mesmo ordinario teña por conveniente que se omitan as mencionadas proclamas; o que o santo concilio deixa a súa prudencia e xuízo.

(28)Sendón, M. e Suárez Canal, X. L. (1990): Arquivo Pacheco, Álbum. Centro de Estudos Fotográficos.

No ano 1870 cando o concello de Vigo tiña menos de once mil habitantes e Lavadores e Bouzas eran concellos independentes (1) chega a Vigo formando parte dunha compañía dramática o italiano Felipe Prósperi Cortechi. Unha vez nesta cidade deixará o teatro para establecerse na rúa Sombrereros, non volvendo a actuar nada máis que en funcións de afeccionados con fins benéficos ou para contribuír aos festexos locais.”.

Vaqueiro, Vitor (texto). López Mondéjar, Publio (Edición). Pacheco. A memoria dun tempo e dun país. Fundación Caixa Galicia. Lunwerg editores. Cultura Concello de Vigo:

É no contexto que vimos de definir cando nun momento indefinido, situado por volta do ano 1870, arriba a Vigo unha compañía dramática na que viaxa Felipe Prosperi Cortecci.

No Arquivo Pacheco, apartado fondos Prósperi-Otero, apartado de Área de descrición, infórmase:

Datas de existencia: 1870-1906
Historia: Filippo Prósperi Cortechi chegado de Italia cunha compañía de teatro, e mais a súa muller, Cándida Otero, natural de Pontevedra, aparecen instalados na rúa Sombrereiros alá por 1870, nun estudio fotográfico aberto ao público, que sempre se chamou ‘Prósperi y Señora’.” […]

(29)La Idea Moderna, diario democrático de Lugo (16/05/1899). Editado en Lugo entre 1889 e 1919.

(29a)A quen agradezo a súa contribución. Carlos I. Castelao, é un fotohistoriador autor de diferentes publicacións sobre o papel da muller na fotografía galega e do libro “As orixes da fotografía en Galicia”, editado por Alvarellos no 2019.

(30)Non se localizou información sobre a súa actividade profesional relacionada co teatro en Galicia, agás as referencias que sobre esta cuestión saíron na prensa, sempre como actor afeccionado, mentres viviu en Vigo na década dos setenta/oitenta. Con respecto ao tempo que pasou en Pontevedra tampouco se atopou información algunha que o poda confirmar, nin na prensa nin na exhaustiva Tese Doutoral titulada La vida escénica en Pontevedra en la segunda mitad del siglo XIX, de Tomás Ruibal Outes, moi documentada, na que Prósperi non aparece como membro de ningunha compañía teatral dende 1850 ata 1900, período estudado polo autor, aínda que sempre pode haber a posibilidade de que exercese como tal nalgún momento en que non foi recollido ou mencionado pola prensa local.

(31)Taboada Rivadulla, Roberto (2015). Das feiras aos gabinetes. A fotografía en Pontevedra 1865-1960. Neste libro o autor afirmaba textualmente:

O italiano Felipe Prósperi Cortechi traballou na capital en 1867, como recolle o periódico satírico El Buscapié, para logo instalarse de xeito estábel en Vigo. […]

(32)A noticia da venda destas coleccións reflíctese no periódico semanal El Buscapie: Periódico satírico y de intereses generales (02/12/1886): nº 31, 3-4, no que textualmente di:

Nuevas publicaciones.- Se halla en esta población el Sr. Prósperi, individuo de una empresa que está publicando la colección de Historias contemporáneas, obra que contiene una reseña de los principales acontecimientos del mundo desde 17889 hasta 1866, y la crónica general de España, historias descriptivas de sus provincias y poblaciones más importantes, cuyo anuncio insertamos en el lugar correspondiente. La importancia de estas dos publicaciones, conocidas es de todos, por lo cual no nos esforzaremos en recomendar a las personas ilustradas la adquisición de dichas obras, de las que, por otra parte, tenemos las mejores noticias.
Na páxina 4 do mesmo periódico, publicábanse os anuncios das dúas coleccións, indicando, ademais dos prezos, o establecemento El Siglo, de Pontevedra, como lugar de suscripción: Na Colección de Historias y Memorias Contemporáneas, informábase, de que estaba dirixida e adicionada por César Cantú, enriquecida ademais cun Mapamundi e os xerais das cinco parte dos mundo e que se publicaba por entregas de 16 páxinas baixo a dirección de D. Cayetano Rosell. Da Crónica General de España, dicíase que a S. M. A Reina recomendábaa a todas as autoridades e en particular aos Concellos, cuxo custo podían repercutir como gasto segundo unha circular de 12 de xaneiro de 1863.

(33)El Buscapie (14/09/1867): Nº 72, páx. 2. Este periódico, tivo dúas etapas durante os dous anos que se publicou. Na primeira, subtitulábase “Periódico satírico, de noticias y anuncios”, e tiña un carácter mordaz, mentres que na segunda abandonou esa condición, e a partir do 1 de agosto de 1867, cambiou o subtítulo anterior polo de “Periódico semanal de intereses generales”.

(34)La Revista: Semanario de intereses generales”, ano II, Nº 28, sábese que o señor Villar levaba 17 anos de exercicios prácticos no campo da fotografía e se podería considerar como un dos mellores fotógrafos da corte e do extranxeiro:

Hemos tenido el gusto de visitar el gabinete fotográfico de don Vicente Villar sito en la calle da la Palma. Por su situación en el centro de la ciudad, por su espacioso salon [sic] y sobre todo por los buenos retratos que salen del establecimiento, es digno de ser visitado por todos los amantes del arte, teniendo además en cuenta que el señor Villar lleva ya diez y siete años de egercicios sic] prácticos y por lo tanto debe ser considerado como un digno competidor de los mejores fotógrafos de la córte sic] y del extranjero.

(35)Descoñecemos as causas, a noticia aparece na prensa e non as menciona. El Buscapie: Periódico satírico y de intereses generales (25/04/1868): Nº 104, pax. 2.

(36)Antes de que se establecera Felipe Prósperi como fotógrafo en Pontevedra, hai constancia a través do periódico “La Revista”, “El Alerta”, “El Buscapie” ou “El Progreso” que durante os meses de agosto, setembro e outubro de 1864 estivo como transeúnte, Antonio Vales, pintor e fotógrafo; os fotógrafos irmáns Guiard, aparecían cun anuncio en agosto e setembro de 1866 establecidos na rúa Michelena, nas casas novas do Sr. de Riestra, logo marcharían da vila en abril de 1867 e, o 10 de xullo de 1867 estableceriase Buch na rúa Michelena, dous meses antes de Prósperi. Nos mesmos periódicos hai constancia de que había varios establecementos que vendían postais e reproducións fotográficas como “El Siglo”, o comercio de Venancio Piqué ou o comercio de Gallego.

(37)Eugenio Montero Ríos (1832-1914), nado en Santiago de Compostela, destacado xurista e político que chegou a ser o presidente do Goberno Español.

(38)Gabino Bugallal Araújo (1861-1932), conde de Bugallal, nado en Ponteareas, foi un avogado e político monárquico conservador.

(39)Manuel García Prieto (1859-1938), nado en Astorga, foi un xurista e político español, familiar de Montero Ríos, que ocupou a presidencia do goberno en dúas ocasións.

(40)En Pontevedra o ferrocarril chegaría no ano 1884 e a luz eléctrica en 1888, sendo a primeira vila galega en subministrala.
No ano 1878, existía a liña do ferrocarril dende Vigo a Redondela (41,549 km e 28 minutos de duración), de Redondela a Porriño (14,166 km e 34 minutos) e de Porriño a Tui (11,124 km e 28 minutos), pero aínda non pasaba por Pontevedra. Faro de Vigo (17/01/1878).

(41)Os datos de Eliseo Segond e Francisco Zagala están recollidos do libro de Roberto Taboada Rivadulla, Das feiras aos gabinetes. A fotografía en Pontevedra 1865-1960.

(42)Faro de Vigo (07/01/1880):

FOTOGRAFÍA ITALIANA de FELIPE PRÓSPERI Y SEÑORA – Este acreditado establecimiento que durante 10 años estuvo establecido en la calle de Sombrereros núm. 24, se ha trasladado para la del Triunfo núm. 4.

(43)Esta rúa chamouse así durante un corto período de tempo (durante o sexenio democrático) antes de pasar a denominarse Sombrereros porque nela atopábanse os principais comercios do gremio de sombreireiros de Vigo, un dos lugares máis importantes da cidade, situada no Casco Vello. Na actualidade só queda un pequeno tramo, pois sobre parte dela foi trazada a rúa de Elduayen, sae da Praza da Constitución e desemboca na rúa Elduayen.

(44)Libro de Industrias 1811-1949, na folla de fotógrafos que se inscribiron para o pagamento da contribución industrial co suxeición ao regulamento e tarifa do 20 de marzo de 1872, número de orde 477. Nome de Felipe Prósperi, na rúa Espoz y Mina, nº 24, co nome de Fotografía Italiana.

(45)Padrón de veciños de Vigo 1905 (rexistro de Cándida Otero en Príncipe, 31, baixo). Indica no apartado de “Residencia habitual” 30 anos.

(46)Padrón Veciñal de Veciños de Vigo do ano 1910, 1º tomo (rexistro de Cándida Otero en Príncipe, 31). Indica no apartado de “Tempo de residencia habitual” 34 anos.
(47)Faro de Vigo (22/02/1876): Primeiro anuncio do gabinete neste periódico:

Los acreditados fotógrafos Felipe Prósperi y Señora tienen la satisfacción de anunciar á sus numerosos favorecedores, que deseosos nada falte para la perfección de su arte, según [sic] los adelantos modernos, han arreglado su gabinete á fin de poder hacer retratos llamados de LUZ Y SOMBRA y tambien [sic] los de ampliacion [sic] hasta el tamaño natural.

(48)Faro de Vigo, anuncios de F. Prósperi y Señora: 27/03/1876, 27/04/1876, 02/05/1876, 09/05/1876, 13/07/1876, 03/08/1876, 17/08/1876, 28,09/1876, 14/12/1876, 30/12/1876, 02/01/1877, 10/02/1877, 17/02/1877, 01/03/1877, 08/03/1877, 12/04/1877, 28/04/1877, 16/06/1877.

(49)Rodríguez Molina, Mª José e Sanchis Alfonso, José Ramón (2013). “Directorio de fotógrafos en España (1851-1936)”. Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia. Páx. 665.

(50)de la Peña Santos, Antonio; Sánchez Bargiela, Rafael; González Fernández, Juan Miguel e Rodríguez Teijeiro, Domingo. Historia de Vigo. Via Láctea Editorial historia.

(51)En 1861 instálase a precursora fábrica de conservas na ría de Vigo por Victor Curbera, na praia de Arealonga, en Chapela. 110 anos ANFACO-CECOPESCA 1904-2014.

(52)A rúa Sombrereiros, chamouse Espoz y Mina durante o Sexenio Revolucionario (1868-1874).

(53)Faro de Vigo (14/11/1876): Hagamos algo.

(54)Faro de Vigo (25/05/1876): días 6, 8, 15, 22 e 29 de xuño de 1876.

(55)Gaceta de Galicia: Diario de Santiago. Decano de la prensa de Compostela (18/02/1904): Num 36 –. Diario de orientación política liberal vinculado a Eugenio Montero Ríos e dirixido por Antonio Fernández Tafal (1869-1936), xornalista e escritor, académico da Real Academia Galega.

(56)El Diario de Pontevedra, Decano de la prensa de esta Capital (15/02/1904).

(57)Faro de Vigo (29/06/1876).

(58)Enrique Labarta Pose (Zas 1863 – Barcelona 1925), era un escritor e xornalista galego, fundador de varias publicacións: Galicia Humorística (1888), El País Gallego (1888), La Pequeña Patria (1890), Extracto de Literatura (1893) e Pasatiempos (1893-1894); director de Galicia Moderna (1897); colaborador de Galicia Recreativa e Mi Tierra co pseudónimo de Antón de Rabodegalo. Tamén afeccionado á fotografía.

(59)Faro de Vigo (07/07/1877):

NOTICIAS LOCALES: Nuestro amigo el fotógrafo Sr. Prósperi, se ha ocupado estos días en sacar variadas vistas de esta ciudad y sus alrededores, con lo que los numerosos forasteros y bañistas que vienen á Vigo puede satisfacer los deseos, casi en generalidad manifestados otras veces, de llevar consigo vistas que le recuerden estos pintorescos alrededores.

(60)Cándido Soto, un empresario instalado en Vigo que fixo fortuna en América, inspirouse na concorrida praia de “Las baterías”, situada ao pé da batería de A Laxe, onde se ían bañar as viguesas e os vigueses, para construír a casa de baños. “La Iniciadora” que se converteu rapidamente nun obrigado punto de encontro da sociedade viguesa. Foi derrubada no século XX entre finais da década dos sesenta e principios dos setenta, na época do “desarrollismo” da cidade.

(62)Faro de Vigo (07/10/1876):

Hoy se pondrá en escena en nuestro teatro, como última funcion [sic] de abono, el dráma [sic] en cinco actos: “Stifelius”, eleccion [sic] del Sr. Prósperi y la opereta bufa en un acto: “La Cena Infernal”.
No dudamos que solo la circunstancia de tomar parte el primer actor dramático señor Prósperi, tan conocido del público vigués, llevará al Teatro una numerosa concurrencia.

(63)Faro de Vigo (05/10/1876).

(64)A altura do ano 1876 en Vigo existían aló menos, dúas sociedades recreativas: El Casino, fundado en 1847 e La Tertulia Recrativa, fundada en 1864.

(65)Faro de Vigo (31/10/1876):

El pensamiento concebido por varios jóvenes para organizar en el carnaval próximo unas elegantes y memorables comparsas, gana terreno y dinero, puesto que sus socios se han comprometido á satisfacer cierta cuota semanal que está dando buenos resultados; sin embargo, por lo que se proyecta, es casi probable que ellos solos no puedan dar cima á los crecidos gastos que la “broma” les cuesta, y en ese caso, creemos que tanto por la cuestion [sic] de metálico como por la de individuos que hacen falta, busquen auxilio en el seno de las sociedades recreativas, en todas partes dispuestas, cuando no á iniciar, por lo menos á cooperar á la novedad y brillantez de estas fiestas.
Allá veremos, como se presenta el asunto, puesto que los autores están decididos a no retroceder ante los sacrificios ni los obstáculos.

(66)Faro de Vigo (21/11/1876), (28/11/1876), (02/12/1876), (05/12/1876), (12/12/1876), (03/02/1877), (10/2/1877): Noticias sobre a actuación de Felipe Prósperi como actor.

(67)Faro de Vigo (15/02/1877).

(68)Faro de Vigo (15/02/1877).

(69)Faro de Vigo (22/02/1877).

(70)Faro de Vigo (28/07/1877): Artigo sobre a visita do Rey Alfonso XII, asinado cunha X.

(71)Faro de Vigo (22/01/1878).

(72)Compañía de Zarzuela Italiana (declamación y opereta cómica), que se atopaba en xira por Galicia durante a finais da década dos 70, dirixida por Stefano Maurici e Piccinini, que contaba no seu seno con artistas moi notables da época como as señoras Papadopoli, Rici e Bertti e os señores Piccinini, Maurici, Capelli, Lovara e Castori.

(73)Un feito que indica as boas relacións que seguía mantendo con Pontevedra.

(74)Faro de Vigo (21/05/1878), (25/05/1878) e (28/05/1878). Neste último, informábase de que a recadación da función, logo de descontados os gastos ascendera a 2.328 reais, e a recadación total da subscrición feita á domicilio pecharase cun total de 20.590 reais.

(75)Faro de Vigo (30/04/1878): A recadación estaba destinada á viúva e os tres fillos pequenos que deixaba Ramón Montenegro:

[…] Ramón Montenegro, el profesor que á fuerza de constancia acababa de organizar una apreciable banda de música en la Casa de Caridad de Vigo, ha encontrado la muerte bajo la acción de un sereno de Tuy, que le disparó un tiro de revólver, por que se dice fué maltratado por algun sujeto que, próximo al Montenegro, sostuvo con aquel funcionario una riña más o menos acalorada. […] la fiestas de San Telmo […] la bala detenida en el corazón, por lo que su muerte fué instantánea […] Por unanimidad se organizó una suscrición entre las personas de Vigo que se encontraban en Tuy para costear el entierro y rendir una prueba de aprecio al finado […] Por la sociedad de la Tertulia Recreativa se ha abierto una suscrición a favor de la familia del desgraciado Montenegro, que la sociedad encabeza con 400 pesos. Hoy por la mañana lo recaudado ascendía á unos 1000 reales.

Faro de Vigo (02/05/1878):

A recadación a favor da familia de Ramón Montenegro, chegara ata un total de 13.536 reais.
A vila de Tui, encabezada polas Autoridades e o Cabildo, acompañou o seu cadaleito ata a súa última morada, un nicho cedido polo Concello.

(76)Faro de Vigo (16/09/1879).

(77)Faro de Vigo (04/02/1879).

(78)Faro de Vigo (04/02/1880).

(79)Faro de Vigo (08/06/1878):

De paso por esta ciudad, ofrece su gabinete fotográfico por algunos días, Eliseo Segond, en la Fervenza, huerta de doña Cármen Yañez, en donde encontrarán las personas que se dignen honrar este establecimiento, todas las mejoras conocidas hasta el día. Se hacen fotografías de tamaño natural.

(80)Eliseo Segond, era un dos fotógrafos itinerantes de Galicia, que no ano 1872 tiña un gabinete fotográfico en Pontevedra, na rúa da Oliva nº 18, chamado “Fotografía Madrileña”.

(81)Programa y Reglamento de la Exposición Local de La Coruña en 1878. “Juiciada por la clase Obrera y secundada por el vecindario de la Capital de Galicia”. Imprenta de El Comercio.
No cuarto Grupo, correspondentes a Belas Artes explicábanse o tipo de premios e como se daría:

Se adjudicarán doce premios, séis [sic] de diploma de medalla de plata cada uno á los que presenten el mejor plano ao diseño de arquitectura, la mejor escultura, el mejor detalle de cantería, la mejor pintura, pieza musical, poesía, baile, grabado, caligrafía, litografía, cromo-litografía, fotografía, ó colección perteneciente á Bellas Artes, y séis [sic] diplomas de medalla de bronce á los que subsigan á los anteriores.
El Jurado podrá conceder un diploma de medalla de oro en concepto de premio extraordinario, en caso de relevante mérito de alguno de los objetos peculiares de este grupo y además otro premio consistente en diploma de medalla de plata y accésit al extraordinario del de la medalla de oro, al expositor del objeto que más se aproxime al que obtenga el mencionado premio.

(82)Faro de Vigo (22/06/1878).

(83)Faro de Vigo (22/10/1878):

Entre los distintos premios que se han otorgado en la Exposición de la Coruña se encuentran varios de los más honorificos [sic], obtenidos por personas residentes en Vigo, por trabajos de pintura, Doña Matilde Alvarez de Pando, Diploma de honor y mérito. Don Dámaso Garrote, medalla de plata. D. Federico Guisasola, idem de idem. D. Jose Serra, diploma de honor y mérito. D. Luis A. Mestre, medalla de plata. D. Enrique Saavedra Carnero, tambien [sic] obtuvo medalla de plata por sus escelentes [sic] vinos que beneficta [sic] en su lugar de Peniche. A todos estos señores enviamos nuestra cordial enhorabuena por una distincion [sic] que tan alto habla en favor de su talento artístico y de su industria, cosas todas que redundan en mayor del buen nombre del pais [sic] gallego, que es nuestra pasion [sic] mas vehemente.

(84)El Correo Gallego – Diario Político de La Mañana (23/10/1878):Nº 71. Ferrol. Ano I. Ademais de Prósperi e Otero, recibiron o diploma da medalla de bronce Luis Sellier e Juan Avrillón, fotógrafos ambos que exercían en A Coruña.

(85)González Martín, Gerardo. Boletín Instituto Estudios Vigueses nº 1. Orígenes de la fotografía en Vigo (1850-1880):

En el caso del matrimonio de fotógrafos, el premio coruñés se concedió a la firma común. No obstante, los trabajos de Prósperi y su esposa se identificaban por separado; en el caso de ella había cierta predilección por el retrato infantil, […]

(86)Castelao, Carlos. “María Cardarelly, un lóstrego na fotografía galega”. Fundación Rosalía de Castro. 09/03/2017. http://rosalia.gal/wp-content/uploads/2017/03/Maria-Cardarelly-Un-lostrego-na-fotografia-galega.pdf

(87)Padín Ogando, Fernanda. Páxina web fotografaspioneiras.com

(88)Anuario-Almanaque del Comercio de la Industria de la Magistratura y de la Administración (Bailly Bailliere), anos 1879/1911.

(89)Termo: Marfilotipia. Nota recollida de TESAUROS – DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA:

Proceso de positivado que daba a la copia el aspecto de una miniatura sobre marfil. Fue inventado a mediados del siglo XIX y se usó, principalmente, con las técnicas del colodión* (la imagen se transfería a un segundo soporte de marfil natural o artificial) y de papel a la sal* (el papel se impregnaba con cera, barniz o cola, para dejar las zonas claras translúcidas y, a continuación, se pegaba encima de un segundo soporte de papel blanco con las zonas de la imagen ya pintadas, de este modo que los tonos de la fotografía se hacían más cálidos y suaves. *[Langford, M. (1983)]; [Osterman, M. (2007), p. 88].

(90)Faro de Vigo (11/03/1879):

Ayer hemos consagrado una visita á los gabinetes de fotografía y de pintura de nuestros amigos los señores Prósperi, Guisasola y Garrote, en el primero, con el objeto de apreciar personalmente los adelantos conseguidos en la fotografía con la invención privilegiada de nuestro paisano el Sr. D. Francisco López Fetrell, invención que consiste en reproducir la imágen [sic] con los colores naturales de la encarnacion [sic] y del vestido, con tan perfecta verdad, cual no puedo imitarla la mas hábil miniatura.
Unos seis retratos han exhibido á nuestra vista los Sres. Lopez Fertrtell y Prósperi, y en ellos no sabemos que mirar mas, si lo perfecto de la cosa ó la verdad del colorido. Allí la joven de soñadora mirada que recuerda el tipo africano bajo el cielo de Andalucia [sic], con esas medias tintas que desesperan á los hijos de Apeles, y cuyo tocado y camisa de encajes velaba sin par tesoro de belleza, pudiendo apreciar la clase de genero y de labor de su mantilla española: allí el viejo sube con su jaique de colores chillones; la india de tez cobriza envuelta en cachemira, en fin, tipos que, cada uno de por si, bastan para dar aceptacion [sic], vida y porvenir á la marfilotipia, invención del Sr. Fertrell, que ha conseguido hacer de la fotografía animada, resorte de vida, verdad, para verdad que rivaliza con las mas perfectas copias hechas al óleo, pues aunque los retratos de la marfilotipia tomen a la exactitud de la fotografía, … vida del colorido.
Felicitamos al Sr. D. Francisco Lopez Fertrell por su privilegiada invención, que tal vez porque se trata de la ciencia de un compatriota, demoran muchos su nombre y la gloria que por este adelanto le cabe a España en la persona de dicho señor. El Sr. Prósperi es la persona que en esta provincia y la población de Santiago tiene el privilegio de inventor, quien tan pronto como reciba las nuevas máquinas que espera de Francia, la dará a conocer del público vigués, y por cierto que así pagara nuestro amigo una deuda de cariño á Vigo, donde tan favorablemente lo acogen sus estimables trabajos.
De la casa del Sr. Prósperi pasamos al gabinete del reputado artista Sr. Guisasola á quien hemos sorprendido con la paleta en la mano…

(91)Artigo publicado o 01/08/2012 no DIARIO GRANMA. Órgano oficial del comité central del partido comunista de Cuba. Año 16. Número 210.

(92)Faro de Vigo (25/08/1879).

(93)Faro de Vigo (03/07/1879):

Ayer pasé á bordo del elegante avisador de la escuadra y he visto muchísimas fotografías de los alrededores de nuestro puerto tomadas desde abordo con una máquina construida al efecto.
¡Qué hacen los fotógrafos que no sacan una vista del puerto durante está la escuadra?
Señor Prósperi ¿usted sabe cuanto vale un buen retrato con tanta guerrera nave?
Pues si lo supone acabe de ponerse al aparato.

(94)Faro de Vigo (04/11/1879).

(95)La Ilustración Gallega y Asturiana (Madrid 1879-1881), era unha revista decenal ilustrada, propiedade de Alejandro Chao Fernández, dirixida por Manuel Murguía na parte literaria e José Cuevas na parte artística, que se publicaba os días 10, 20 e 30 de cada mes.

(96)Rúa que aínda existe hoxe no Casco Vello de Vigo, que sae da Praza da Constitución e remata na Rúa da Palma.

(97)Faro de Vigo (26/11/1879).

Lucernario segundo a RAG: Corpo cilíndrico ou poliédrico con ventás ou aberturas que están na parte superior dalgúns edificios.

(98)Faro de Vigo (07/01/1880), (13/01/1880), (14/01/1880):

FOTOGRAFÍA ITALIANA de FELIPE PRÓSPERI Y SEÑORA – Este acreditado establecimiento que durante 10 años estuvo establecido en la calle de Sombrereros núm. 24, se ha trasladado para la del Triunfo núm. 4.

(99)Anuario Almanaque (Bailly Baillieri) 1880, 1882, 1883 e 1884.

(100)Richard Leach Maddos (1816-1902), médico británico que viaxou por Italia e Turquía antes de establecerse en Gran Bretaña, onde se interesou pola fotomicrografía e a fotografía de paisaxes. A súa principal contribución á fotografía foi descubrir o proceso do xelatino-bromuro de prata, emulsión que se aplica sobre placa de vidro que foi mellorada no ano 1878 por Charles E. Bennet. As principais vantaxes deste proceso fronte ao do Colodión era que as placas non necesitaban estar húmidas todo o tempo e que, grazas ás melloras introducidas na sensibilidade da emulsión por Bennet, os tempos de exposición pasaron de varios segundos (con luz intensa) a unha pequena fracción de segundo, de xeito que se podía falar do concepto de instantánea. Producíanse industrialmente e mercábanse xa sensibilizadas, sen necesidade de preparalas antes de usalas, como sucedía co colodión húmido.

(101)Castellanos, Paloma. Diccionario histórico de la fotografía. Ediciones Akal. “Gelatino-bromuro” pax. 104.

(102)George Eastman (1854-1932), foi fundador da compañía americana Eastman Kodak e inventor do rolo de película que substituiría á placa de cristal.

(103)Faro de Vigo (27/01/1880):

El carnaval se aproxima/ sin que una jota se sepa/ sobre si habrá ó no comparsas/ por las calles y plazuelas./ Esa juventud alegre/ á gozar siempre dispuesta,/ no dice esta boca es mía,/ respecto á carnes tolendas./ Y eso que están los comercios/ atestados de caretas,/ que Prósperi tiene trages [sic]/ de hilo, lana, algodón [sic], seda,/ para vestirse de moro,/ de general, de corneta,/ de rey, de fraile, de monja,/ y de cuanto ustedes quieran./ […]

(104)Faro de Vigo (31/03/1880) (os guións correspóndense coas partes escuras do periódico que non se poden ler por estar en mal estado):

No hemos de dejar en la sombra ó en el olvido un acontecimiento que, aunque de carácter familiar, tiene trascendencia artística y que además será asunto de la crónica elegante del día.
Éte aquí, pues, una página suelta de — trazada con la desaliñada precipitación que la brevedad de tiempo nos impone.
Los Sres. de Prósperi convocaron anoche a sus amigos con objeto de presentarles a los Sres. De Gualtieri, tomando por elegante pretesto [sic] una velada musical.
La Sra. De Gualtieri que une á los en—- de su espléndida belleza una potente y flexible voz de contralto, cantó — esquisito [sic] gusto algunas piezas, entre las que recordamos la Moribunda de —, cuya música dramática y conmovedora tuvo anoche una intérprete fidedigna— la cancion [sic] Los ojos negros dicha con tal donaire, que aquellas notas en vez de serlo, se nos figuraban voluptuosos deseos del so, de Andalucia [sic]; pero sobre todo La Stella confidente, que fué [sic] dicha de otra manera inimitable: La Sra. De Gualtieri — con arrebatadora espresion [sic] esta melodía elegante, ámplia [sic], delicada, siempre – con gusto, impregnada de nostalgias, –guidos pesares por la ausencia del marido. Finalmente, hemos tenido el honor de escuchar un original potpurri arreglado para piano y castañuelas, com—cion [sic] de la Sra. De Gualtieri, que ejecutaba perfectamente su autora.
El Sr. Curbera (D. Enrique) tomó por prudencia parte en el concierto, lo cual hizo que nos felicitásemos interiormente – que sin la escitaciones [sic] de los amigos, — no pudo resistir su galantería, nos viéramos privados de escuchar la Serena–prisca de Chapi, y una Rapsodia — –ara de Litz, egecutadas [sic] magistralmente. Cuando llegaban á nuestro oidos [sic] –pegios y escalas admirablemente cl– frases y giros melódicos espresados [sic] con delicadeza, estábamos á punto de interrumpir al Sr. Curbera é interrogarle:
Ciertamente, no sabe V. Cual es el camino de Italia ó de Alemania? ¿Porqué no émprenderlo [sic] si tal vez es el camino de la gloria?
Pensando en esto llamó nuestra atención un libro de rica cubierta. Era el primero del asombroso poema del Dante: el infierno.
-Un infierno, -murmuró alguien- en la antesala de un paraiso .[sic]
En efecto desde la puerta del salon [sic] y recorriendo con la vista sus cuatro lados convenimos en la exactitud de la frase.
Tambien [sic] se bailó. ¿Quién no desea bailar despues [sic] de las siete semanas de abstinencia?
Con esto hubo ocasión de verter en algunas lindas orejitas, frases tambien [sic] de música… celestial.
Decir que la Sra. De Prósperi há [sic] hecho los honores de la casa con natural amabilidad é ingénita gracia, seria decir una verdad, pero á medias, porque faltaria [sic] añadir que estas cualidades están realzadas por la hermosura.
Espresamos [sic] al Sr. Prósperi nuestro reconocimiento por su invitación y le felicitamos por haber sabido proporcionar á sus amigos una entretenida velada artística sin pretensiones
Por lo que á los Sres. De Gualtieri toca, deben saber que anoche han dejado en todos los asistentes una indeleble simpatia[sic] , gérmen [sic] de amistades duraderas.

(105)Faro de Vigo (06/04/1880):

Los señores de Prósperi ofrecieron anoche á sus amigos una gratísima [sic] velada que aventajó á la primera en concurrencia y animación. Otra vez hemos tenido el placer de aplaudir á la Sra. De Gualtieri su clara y hermosa voz de contralto y el elegante estilo con que cantó algunas piezas.
Todos los concurrentes al despedirse satisfechos y agradecidos, llevaban la risueña esperanza de ser invitados en breve á aquel salon [sic] donde tan agradable y deliciosamente transcurre el tiempo.

(106)Sábese polas novas que o Faro de Vigo publicou durante os meses de agosto e setembro dese ano 1882, da existencia, na casa dos fotógrafos, dun piano vertical, que por algunha razón decidiron poñer a venda: Faro de Vigo (04/08/1882), (09/08/1882), (14/08/1882), (26/08/1882), (31/08/1882), (01/09/1882), (02/09/1882), (05/09/1882).

(107)Faro de Vigo (17/06/1880):

Uno de los puntos mas concurridos estas noches por el público, es la entrada al gabinete fotográfico de nuestro apreciable amigo el Sr. Prósperi, quien acaba de montar su fotografía á una envidiable altura, tanto por la escelencia [sic] de los aparatos como por la magnífica habitación que ocupa.
En dicha entrada y en elegantes marcos se vén [sic] á la par de distintas y hermosas vistas de Vigo, alguna de mas de metro de largo, no menos hermosos retratos de distintos tamaños, desde el busto natural á la targeta [sic] americana, algunos iluminados á la marfilotipia, con especial perfección.
Felicitamos al Sr. Prósperi por haber conseguido dotar á Vigo con un establecimiento fotográfico, como el mejor de su clase en Galicia.
Faro de Vigo 18/06/1880 e 08/07/1880

(108)As Exposicións rexionais galegas (1858-1936), tratábanse de certames de diferentes tipos: agrícola, literario, artístico (pintura, escultura, arquitectura, etc…), industrial, gastronómico, etc. Promovidos pola revista da Sociedade Económica de Amigos do País e o xornal La Esposición Compostelana, seguindo o modelo de distintos certames que tiveron lugar en España e no estranxeiro.

A Exposición Rexional de 1880 celebrada en Pontevedra coincidiu cos Xogos Florais. No documento da Junta de Agricultura, Industria y Comercio. Exposición Regional de 1880 en Pontevedra. Reglamentos e instrucciones para la preparación y envío de productos. Pontevedra: Imp. Y Com.ª de A. Landín. 1879:
Os Xogos Florais estaban presididos por Antonio Romero Ortiz, ministro de Ultramar durante a Restauración. Neles presentáronse 65 composicións poéticas e 6 musicais. Unha destas composicións poéticas titulábase Himno a Galicia, presentada por Andrés Muruais, que foi premiada coa Coroa de loureiro de ouro e prata, primeiro premio. Máis tarde Felipe Paz Carbajal poríalle música a este poema, considerado como o primeiro intento de dotar a Galicia dun himno.

(109)Faro de Vigo (29/07/1880):

Hoy probablemente habrá salido para Pontevedra el acreditado fotografo [sic] Señor Prósperi para entregar dos hermosos cuadros con destino á la Exposicion [sic] uno conteniendo varias fotografías en distintos tamaños, y otro de retratos á la marfilotipo, ya en targeta [sic] americana, bien ampliados como hemos visto el busto de dos hermosas niñas de los Sres. Ayala y Gonzalez (don Leonardo,) que de seguro llamará la atención. Le felicitamos.

(110)Faro de Vigo (25/08/1880).

(111)La Ilustración Gallega y Asturiana, 08/09/1880, nº 25. pax. 336. Tomo II.

(112)Xornalista e escritor, afincado en Pontevedra dende moi novo, redactor de “El Buscapié” e “El Progreso” e colaborador de “La Ilustracion Gallega y Asturiana”, “La Ilustracion Cantábrica” e “La Paz

(113)Faro de Vigo (05/10/1880).

(114)Faro de Vigo (01/10/1880): SECCION EDITORIAL. Baixo o título de UN POCO SOBRE EXPOSICIÓN, o Faro de Vigo poñía de relevo as visibles anomalías no outorgamento de premios, que segundo eles, houbera na Exposición Regional de Pontevedra. Na editorial falábase de que o reparto de diplomas e medallas de cooperación foran repartidos á granel; que produtos e empresas recoñecidos con medallas na Exposición Internacional de París, nesta nin se mencionaran; do trato que tiñan dado a algúns dos produtos presentados e, os acusaban tamén, de favorecer o localismo, outorgando máis premios ás empresas e produtos locais que aos de fora.

(115)Casto Méndez Núñez (1824-1869), naceu en Vigo e morreu en Pontevedra. Foi un mariño e militar, contraalmirante da Real Armada Española e un heroe da Primeira Guerra do Pacífico.

(116)Faro de Vigo (16/08/1880):

Fotografias [sic]. Varias han sido las que estos dias [sic] se han hecho del monumento inaugurad el 22, por los fotógrafos de esta localidad.
Aún esta mañana hemos visto al Sr. Prósperi fotografiando la estátua [sic] y al pié de la misma figuraba un caprichoso grupo de marineros en maniobras, al frente del que se veia [sic] el estandarte y la corona que llevaba el gremio en la procesión cívica.

(117)Faro de Vigo (02/09/1880:

El Sr. Prósperi exhibe grátis en el bajo de su – un panorama.
No hay mas que atravesar los umbrales del – y se encuentran ustedes con Bayona [sic], Redondela, Tuy y otras poblaciones importantes de la provincia.
Además admiran ustedes la jóvenes mas —- de esta ciudad que están diciendo comedme.
En el portal del Sr. Prósperi es mucho portal. No le vá [sic] en zaga el de Belen.

Faro de Vigo (15-09-1880).

(118)Faro de Vigo (16/02/1882):

El que no se retrata en estos tiempos es porque no quiere, no porque tenga pocos cuartos.
Los acreditados fotógrafos D. Felipe Prósperi y Señora, han recibido una máquina para hacer retratos al alcance de todas las fortunas.
Llega V. Á su gabinete, se sienta delante de la máquina, permanece dos segundos inmóvil como una estátua [sic], y ántes [sic] de que acabe V. De fumar un pitillo, si es fumador, ya tiene en su poder 24 retratos, por menos de lo que cuesta una cédula personal de 5ª clase.
El procedimiento es ingenioso.

(119)Orígenes de la fotografía en Vigo (1850-1880). Boletín I.E.V. nº 1/95, páx. 220.

(120)O procedemento consistía en estender unha capa fotosensible de colodión nunha placa delgada de metal cuberta cunha capa de verniz negro ou marrón. O revelado realizábase cunha mestura de sulfato de ferro, ácido acético e alcohol. Así conseguíase unha imaxe positiva única, pouco fráxil e barata.

(121)Historia de la fotografía en España desde sus orígenes hasta 1900. Madrid 1981

(122)Faro de Vigo (01/07/1884):

Desde Pontevedra – 30 Junio 1884
Mis queridos compañeros: Á vuela pluma y sin perjuicio de dedicar algun [sic] tiempo mañana á los detalles del notable acontecimiento que aquí nos ha traido [sic] , daré á ustedes algunos pormenores del viaje desde nuestra salida de esa á las cuatro y media de la tarde de hoy.
En Redondela esperaban el tren expedicionario el Ilmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, y varios Sres. Diputados, provinciales; y una vez incorporados á esta comitiva, partió el tren de Redondela á esta capital.
Al llegar á la mitad del notable viaducto, se detuvo la locomotora un instante para dar lugar á que el fotógrafo de esa Sr. Prósperi sacase una vista del tren, instalado á corta distancia de lo cual continuamos despues [sic] nuestro viaje.
Magnifico y sorprendente es el panorama que se ofrece á la vista del viajero en todo el trayecto, que cuenta desde Redondela á esta capital seis túneles y el notable Puente de Sampayo, aparte del ya citado viaducto de Redondela.
Llegados á la estacion [sic] de Arcade nos detuvimos unos minutos para examinar la estación y admirar lá espaciosa plazoleta en que aquella está instalada, y otra parada breve tuvo lugar tambien [sic] en la estacion [sic] de Figueirido, habiendo llegado á esta capital á las seis de la tarde.
Al entrar en el andén se elevó al espacio el cubo descomunal que estaba anunciado, y escuso decir á Vd. El grandioso efecto que esto nos produjo y á los acordes de las músicas de Múrcia y Hospicio llegamos á la estacion [sic] en medio de un verdadero océano de personas que desde la huertas, paredones, muros y á derecha é izquierda de la vía no cesaban de contemplarnos.
Despues [sic] tuvo lugar la bendicion [sic] por el señor cura párroco de Santa Maria, comenzando seguidamente el banquete en uno de los departamentos de la estacion[sic] , magnificamente [sic] decorado á la par que con poética sencillez, contrastando los trofeos del trabajo formados por palas picas y banderolas, con las inscripciones alusivas á Pontevedra, Figueirido y Arcade.
En el banquete pronunciaron entusiastas brindis el Sr. Gobernador civil, el Sr. Delegado del Excemo. Sr. Ministro de Fomento, el Director de la Compañia [sic] Sr. Catarineu y otros varios; en su mayor parte alusivos al adunamiento de los capitales catalanes con el trabajo de los gallegos para dar cima al establecimiento de líneas de comunicacion [sic] como la de que nos ocupamos.
Sin tiempo á mas se repite de ustedes afectísimo [sic] amigo.
El Corresponsal

(123)Faro de Vigo (10/12/1884):

Han fallecido en Pontevedra […], y D. Isidro Otero padre político de nuestro apreciable convecino D. Felipe Prósperi.

(124)Un rico empresario e político, que chegou a ser elixido alcalde da cidade en 1897.

(125)Barral Martínez, Margarita. Los nuevos gustos colectivos y la sociedad a comienzos del siglo XX. Fundación Caixagalicia – Faro de Vigo.

(126)Faro de Vigo (17/09/1885):

Llama estos dias [sic] la atencion [sic] el lujoso escaparate de trabajos fotográficos que acaba de abrir el acreditado fotógrafo D. Felipe Prósperi en la casa núm. 31 de la calle del Príncipe.
El establecimiento es de lo más lujoso que se ha visto en la localidad, pues en él se encuentran las mayores comodidades y cuenta con los aparatos más modernos para toda clase de trabajos fotográficos.
Entre las vistas panorámicas, marinas, quintas de recreo y retratos de todos tamaños, llama mucho la atención de las personas inteligentes en la fotografía, una magnífica ampliación tanto por su riqueza de detalles como por su limpieza.

(127)Faro de Vigo (08/11/1885):

En Vigo. Hace dias [sic] que hemos visto espuesto [sic] en el gabinete fotográfico de nuestro estimado amigo señor Prósperi, una magnífica ampliacion [sic] del retrato del Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo, Presidente del Consejo de Ministros.
La perfeccion [sic] en el parecido y la delicadez de espresion [sic] tanto en el conjunto como en los detalles, hacen recomendable por mas de un concepto el notable trabajo del Sr. Prósperi; y como se trata del retrato del primer hombre de Estado español y de uno de los más grandes políticos de Europa, nos permitimos aconsejar al amigo fotógrafo, aumente y multiplique el número de ampliaciones para que los infinitos admiradores del Sr. Cánovas tengan facilidad de adquirir y conservar un retrato suyo.

(128)Faro de Vigo (17/10/1886), (29/12/1886), (05/01/1887), (22/01/1887), (01/02/1887), (15/02/1887), (18/02/1887), (25/02/1887), (27/02/1887).

(129)Faro de Vigo (28/02/1887) e (19/04/1887).

(130)Faro de Vigo (17/05/1888):

El conocido fotógrafo D. Felipe Prósperi acaba de abrir al público en la calle de la Oliva de esta capital, un gabinete fotográfico, montado con arreglo á los últimos adelantos.
Las señoras serán retratadas por la esposa del Sr. Prósperi.

(131)A rúa chámase así porque nela había unha árbore desta especie. Nela viviron personaxes coñecidas como Concepción Arenal entre 1889 e 1890, un ano despois de que Cándida deixara o gabinete, ou anos máis tarde Alfonso R. Castelao en 1917, ata o comezo da sublevación militar en 1936.

Rúas de Pontevedra. Páxina web do Concello de Pontevedra:

Poucas rúas recollen tanta historia como a da Oliva. Pese á súa curta lonxitude, son moitas a xeracións de pontevedreses que, dun xeito ou doutro teñen algún vencellamento con ela. Rúa pensada para o paseo, veu a substituír ós clasistas paseos que tiñan lugar na Alameda. O seu espazo obrigaba a camiñar en común, sen distancias.

(132)Anuario del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración ó Directorio de las 400.000 señas de España, Ultramar, Estados Hispano-Americanos y Portugal con anuncios y referencias al comercio e industria nacional y extranjera (Bailly-Baillière), considerado de utilidad por reales órdenes, año X de la publicación, Madrid, Librería Editorial de Bailly-Baillière e Hijos, 1888.

(133)Taboada Rivadulla, Roberto. Das feiras aos ganinetes – A fotografía en Pontevedra 1865-1960.

(134)Causas que descoñecemos.

(135)Faro de Vigo (01/07/1888).

(136)Faro de Vigo (16/06/1888):

A Redondela todos!
Que no quede en Vigo nadie, al fin 5 1/2 rs. Que cuesta el billete de ida y vuelta no son mas que 38 1/2 cuartos.
Se acaba de pagar la contribucion [sic] y hay tres meses de respiro para otra.
¡Ancha es castilla [sic], qué demonio!
Yo me contentaré con ver el viaducto fotografiado en el portal del amigo Prósperi y la vista del aspecto que ofrece Redondela el día del “Corpus” que exhibe “gratis” el acreditado fotógrafo.

(137)Faro de Vigo (01/05/1890):

El fotógrafo Sr. Prósperi, hizo varias fotografías del efecto del Campo de Granada en la fiesta militar celebrada en el domingo último.
En el gabinete situado en la calle del Príncipe, se venden á precios económicos.

(138)Faro de Vigo (09/08/1890):

NUESTRAS FIESTAS.
Las carreras de velocípedos fueron ayer el tema de todas las conversaciones.
Durante el dia [sic] no se cuidaban los aficionados á presenciarlas más que de conseguir los mejores puestos, y la única forma para alcanzarlos era ir temprano al velódromo. Así fué [sic] que apesar [sic] de estar anunciado el espectáculo para las cinco de la tarde, á eso de las dos ya estaban ocupados los asientos más próximos al Jurado y al lugar donde se hallaban colgadas las cintas.
Esto puede dar una idea del deseo que había de presenciar las carreras.
Cuando la banda de música llegaba al velódromo, ya estaban vendidas todas las localidades.
Era hermosa la perspectiva que ofrecia [sic] aquel inmenso óvalo de 500 metros de circunferencia, rodeado de gente que se apiñaba para presenciar la fiesta.
La comisión encargada del adorno hizo cuanto pudo para lucirse.
En el centro se levantaba una vistosa marquesina en donde se hallaba el siguiente jurado de honor: Sra. Dª Joaquina Perez de Castro de Perez Sala; Srtas. Carolina Maldonado, Ramona Gonzalez, Maria Buenaga, Maria León, Margarita Pascual, Rosa Molins, Emilia Posada, Maria Oya, Maria Tato, Fanny Curbera, Adelaida Iglesias, Marina Serra, Marina Quirós.
Estaban de comisión de recepción D. Mariano Carsi y D. José Buenaga.
Eran Jueces de campo:
De salida D. José Gamarra; de llegada Don Paulino Yañez; de tiempo D. Isidoro Escalera, contra-starter D. Ernesto Lopez Sitjá.
Comisarios: Sres. D. Fabriciano Fernandez Conde, Vicente Fernandez Dominguez, Manuel Carsi, Manuel Cominges, Antonio Curty, Antonio de Lema, Joaquin Pereira y Ramón Cordovés.
Hecho el despejo por todos los velocipedistas, comenzó la primera carrera de biciclos en la que disputaron los jóvenes Rafael Troncoso y Francisco Molins Perez, ganando el primero la medalla de oro de la Tertulia Recreativa y el segundo el objeto de arte del Recreo Artístico.
En la segunda carrera de niños en biciclos y bicicletas obtuvo la medalla de oro de la sociedad La Oliva Aurelio Fernandez.
Lucharon en la tercera de bicicletas (2250 metros) los jóvenes José Curbera y Feliciano Barbón ganando el primero un brillante de alfiler para corbata del Gimnasio y el segundo un reloj artístico del Liceo.
En la carrera de triciclos para niños (450 metros) salieron vencedores Javier Barreras y su hermano Ernesto, otorgándose al primero un reloj con cadena de la comisión y al segundo un objeto.
En la carrera de honor Campeonato de Galicia para biciclos y bicicletas (3.600 metros) salió vencedor José Curbera, otorgándosele el premio consistente en una banda de la Sra. Dª Joaquina Perez de Castro de Sala.
Terminó el espectáculo con la carrera de ci— que las obtuvieron los velocipedistas en la forma que sigue:
D. José Curbera, las de las Srtas. Emilia Posada, Margarita Pascual y Carmen Diego.
D. Julio Curbera, las de las Srtas. Maria Serra, María de León, Maria de Oya, María Luisa Villavicencio, Cármen Tápias y Fany Curbera.
D. Feliciano Salgueiro Barbón, las de las señoritas Rosa Molins, Rosa Molet, Clotilde Texidó.
D. Francisco Molins Gazmury, las de las señoritas Maria Tápias, Marìa Tato, Carolina Maldonado, Candelaria Sequeiros, María del Diestro y Rosa Furio, anónima (un abanico).
D. Rafael Troncoso, las de las Srtas. Carlota Calderón, Fany Pig, Rovelia Piz, María Quirós, Rosa Poch, R. G., y Lola Menacho.
D. Francisco German Molins, las de las señoritas María Buenaga, Luz G. Fontano y Victoria Perez Nuñez.
D. Antonio Allones, las de las señoritas Cármen Coca, Delfina Pereira, Adelaida Iglesias y Emi Molins.
La comisión obsequió con un refresco á las señoritas del Jurado de honor é invitadas.
El fotógrafo Sr. Prósperi sacó algunas vistas del velódromo.

(139)Faro de Vigo (14/09/1890), detallaba no artigo o nome de todos os invitados, tripulantes dos seguintes barcos: fragata “Gerona”, crucero “Reina Regente”, crucero “Navarra”, goleta “Prosperidad”

(140)Faro de Vigo (14/09/1890), describía así o pazo:

[…] Las Torres de Agrelo.
Hemos de dedicar algunas líneas á esta magnífica posesión que merece conocerse.
Es propiedad de la señora Viuda de D. José Carreras, co-propietario del dique de la Campana de la Habana.
Está al cuidado del celoso sacerdote D. Manuel Perez Alban, apoderado de la señora Viuda.
No se puede pedir más esmero, ni más delicadez en cuidar aquella gran estensión de terrenos que miden seis hectáreas dentro de muros.
Tanto el parque como los jardines revelan una atención poco común. El bosque de robles, castañamos y eucaliptus deslinda todas sus carreras con mirtos.
La casa es espaciosa y de construcción antigua, con dos torres almenadas.
Hay en la posesión abundancia de agua, grandes estanques y fuentes.
Radica la finca entre los límites de Cesantes y Revoreda, á un kilómetro de Redondela.
Domina el lazareto de San Simon y toda la gran ensenada que forma allí la bahía. Desde la casa yu la terraza se descubre un panorama encantador.

(141)Faro de Vigo (14/09/1890), describía o almorzo e o baile:

El almuerzo.
Ha comenzado á servirse á eso de las doce y media por el Hotel Petit Fornos.
La mesa se hallaba situada en una espaciosísima [sic] carrera cubierta de parra en forma de túnel que medía 96 metros de largo por siete de ancho.
El número de cubiertos ascendia [sic] á 200.
Una de las presidencias la ocupaba el almirante de la escuadra Sr. Batler y el alcalde de Vigo Sr. Velazquez Barrio, y á su derecha é izquierda se sentaban las señoras y señoritas que habian [sic] sido invitadas.
La otra presidencia la ocupaba el General gobernador de la plaza Sr. León Barreda y comandante de Marina Sr. Ponte.
Durante el almuerzo reinó la mayor cordialidad y animación.
La banda de Múrcia ejecutó con general aplauso de los comensales el “Himno de Mendez Nuñez”, la sinfonía de “Campanone”, la introducción y duo de tiple y tenor de “Lucrecia Borgia”, “Recuerdos de Galicia” de Varela Silvari y la mazurka “En los bosques” de Milpager.
El baile.
Despues [sic] del almuerzo y de descansar unos momentos en el bosque, se bailó un rigodón. Más tarde se pasó a la espaciosísima [sic] terraza, que mide unos 24 metros de largo por 12 de ancho, y allí continuó el baile que estuvo muy animado.

(142)Faro de Vigo (20/09/1889):

De Caldelas de Tuy nos escriben diciéndonos que todavía hay mucha animación en aquel balneario.
En el Hotel Santoro se hospedaron estos días el Sr. Conde de Torres de Fresno, de Badajoz; don León Valverde, D. Bernardino Sobrino y señora hermana, D. Andrés Guisado, de Badajoz; […] D. Felipe Prósperi y Señora, […] Señora de Curbera (D. José) y dos hijos, D. Leopoldo Abella y señora de Vigo, […]

(143)Antonio Oliver Rubio, militar chegara a xeneral do exército nos tempos de Alfonso XIII e escritor. En 1889 decidiu explotar o recurso das augas termais de Tui (augas termais que foran descubertas no século XVII) e construír as instalacións balnearias xunto cun hotel.

Barquín, Rafael (2013). El Turismo y los primeros ferrocarriles españoles (1855-1900). UNED.

(144)Faro de Vigo (22/09/1891).

(145)Faro de Vigo (03/04/1892), (29/03/1893), (31/03/1896).

(146)Faro de Vigo (29/05/1892).

(147)Faro de Vigo (19/10/1897).

(148)FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS [INSTITUTICION LIBRE DE ENSEÑANZA] – Biografía de José Macpherson y Hemas (1839-1902): José Macpherson, xeólogo, pertencente á burguesía gaditana e membro da Comisión de Publicacións da SEHN (Sociedad Española de Historia Natural), comunica na sesión celebrada nesta sociedade en abril de 1898, a noticia sobre o radiotint como procedemento para iluminar fotografías micrográficas e amosa varias fotografías iluminadas con este procedemento.

Segundo The Century Dictionary e Cyclopedia, o concepto de “Radiotint” correspóndese cunha imaxe que se obtén tomando unha fotografía sobre unha placa seca especialmente preparada, desenvolvendo, lavando e secando de forma habitual, e tratando o positivo ou a impresión feita a partir deste negativo cunha solución especial e os tres tintes, azul, verde e vermello. En consecuencia, o resultado é unha imaxe coloreada.

(149)Faro de Vigo (23/03/1898):

Innovación fotográfica. Ha llegado á esta ciudad, la señora Agarci, directora artística de la “Sociedad Española y Portuguesa Radiotin” que viene con el propósito de dar á conocer á los aficionados á la fotografía, el notable invento del químico Mr. Casanach, para la aplicación de los colores á aquel arte.
La Sra. Agarci que solo permanecerá en Vigo tres días, dará durante ellos lecciones á las personas que lo deseen, quienes podrán dirigirse al gabinete fotográfico del Sr. Prósperi.

(150)El Alcance: Diario Católico, Noticiero, Independiente, Telegráfico (26/03/1898).

(151)Faro de Vigo (25/031898): Mesmo texto que El Alcance.

(152)Ramón Buch traballaba como fotógrafo no ano 1867 en Pontevedra, na rúa Michelena, máis tarde en Vigo. Marchou para Coruña onde se estableceu cun gabinete fotográfico na rúa de San Andrés que ardeu no ano 1888. Así mesmo, estaba adscrito como profesor na Escola de Artes e Oficios de Ferrol.

Faro de Vigo (13/03/1877): comentaba sobre Buch:

El domingo por la mañana se habian [sic] reunido los indivíduos [sic] principales de la Carnavalada, Dioses, guerreros, etc. En la posesión del Sr. Sitjá, con el objeto de fotografiar el Sr. Buch varios grupos, consiguiendo al efecto nueve copias distintas, si bien el grupo general no tuvo el éxito de los otros, y por esto otro dia [sic] cualquiera volverá á reproducirse la operación. Nos parece buena la idea.

(153)Fotografía Madrileña, dirixida por Jorge Franco, no ano 1883 aparecía rexistrado no Anuario Almanaque (Bailly Baillieri), xunto a Prósperi.

González Martín, Gerardo (1995). Más de medio siglo de fotografía en Vigo (1882-1936). Glaucopis. Boletin do I.E.V.:

La década de los ochenta, en el XIX vigués, empezaba con un traslado en el negocio fotográfico. Jorge Franco, que al menos desde 1880 tenía abierta su “Fotografía Madrileña” en la zona de la Ronda, en la llamada huerta de Gil, frente a la cárcel nueva (hoy Museo de Arte Contemporánea) abandonaba aquel espacio para establecerse en el número 6 de la calle Real, debajo de la sede del “Liceo”, una de las sociedades recreativas históricas de la ciudad.

(154)González Martín, Gerardo (1995). Orígenes de la fotografía en Vigo (1850-1880), Glaucopis, Boletín IEV (Instituto de Estudios Vigueses) VIGO – Año I, nº 1.

El Heraldo Gallego (15/01/1878): publicaba unha necrolóxica onde resaltaba o traballo e a calidade artística de Patricio Bocconi.

(155)Leopoldo Nóvua, aparece rexistrado no ano 1886 na rúa Sombrereros nº 29, no Anuario Almanaque (Baailly Baillieri), xunto a Prósperi e Andrés Cabeiro, co nome do seu gabinete, Fotografía Hispano-Americana.

(156)Andrés Cabeiro, figura inscrito no Anuario Almanaque (Bailly Baillieri), na rúa do Príncipe, xunto a Prósperi e Nóvua no ano 1886.

González Martín, Gerardo. Más de medio siglo de fotografía en Vigo (1882)1936). Glaucopis. Boletin do I.E.V. Dicía: Presentábase como “especialista en los retratos infantiles para niños” e anunciaba “se retrata aunque el tiempo esté nublado”.

(157)Luís Galán, figura inscrito no Anuario Almanaque (Bailly Baillieri) do ano 1898, xunto con Prósperi, Nóvua, Cabeiro e outros.

(158)José Gutierrez, rexistrado no Anuario Almanaque (Bailly Baillieri) do ano 1898, xunto con Prósperi, Luís Galán, Nóvua, Cabeiro e Luís Sarao Castro.

(159)A saga dos Ocaña estableceuse en Vigo a finais do século XIX, aparece rexistrado no Anuario Almanaque (Bailly Baillieri) do ano 1901 por primeira vez como “Ocaña e hijos (J.)”, na rúa do Príncipe n.º 32.

No ano 1902 instalouse en Vigo, un fotógrafo chamado Hermenegildo Ocaña, cun gabinete fotográfico de nome Fotografía Moderna de Hermenegildo Ocaña, na rúa Elduayen, 30, baixo. Este fotógrafo anunciouse no Faro de Vigo en diferentes datas (12/09/1902), (23/09/1902), (30/09/1902), (04/10/1902) e (10/10/1902) e, dado que podía levar á confusión o apelido, El Centro Artístico Fotográfico de J. Ocaña e Hijos, comunicaba no mesmo periódico, con datas 4 e 12 de setembro dese mesmo ano o seguinte:

El Centro Artístico Fotográfico de J. Ocaña e Hijos, comunica á su numerosa clientela que no tiene ninguna sucursal en Vigo, y les avisa para que no cofundan sus trabajos, con los de otras fotografías de su mismo apellido. Príncipe 32.

(160)Francisco Llanos Mas. Naceu en Valencia a finais da década dos sesenta do século XIX. Estableceuse en Vigo aproximadamente sobre o ano 1883. Aparece rexistrado no Anuario Almanaque (Bailly Baillieri) do ano 1903, na rúa Elduayen n.º 28.

(161)José Gil, aparece rexistrado por primeira vez no Anuario Almanaque (Bailly Baillieri) do ano 1906, tendo radicado o gabinete na rúa Carral n.º 14, aínda que se estableceu en Vigo no ano 1904.

(161a)Acta de Defunción. Folio 216. Número 214. Rexistro Civil de Vigo.
(162)Faro de Vigo (13/05/1899).

(163)Libro nº 1 de enterramentos de Pereiró (sepultura de Prósperi). Sepultura nº 79 (agora 300), clase cuarta, zona nº 2:

(164)En Barcelona, o editor Riera comezou a publicar en 1896 un anuario titulado Anuario-Riera. Guía general de Cataluña, que a partir de 1901, convertiríase nunha publicación de ámbito estatal, baixo o título Anuario-Riera. Guía PrÁctica de Industria y Comercio de España.

(165)Anuario-Almanaque del Comercio de la Industria de la Magistratura y de la Administración (Bailly Bailliere). Cándida Otero aparece rexistrada como Viúva de Prósperi durante os anos 1903, 1904, 1905, 1906, 1908, 1909, 1910 e 1911.

(166)Publicado o 26/12/1902 en La Correspondencia Gallega, un xornal editado en Pontevedra entre 1889 e 1917, subtitulado Diario de Pontevedra, dirixido por José Millan e Javier Puig Llamas, vinculado aos intereses do Marqués de Riestra.

(167)Faro de Vigo (09/07/1902).

(167a)Faro de Vigo (26/06/1902): Daba a noticia de que, con motivo dunha descarga eléctrica producida por un lóstrego na igrexa de San Salvador de Piñeiro, en Allariz, morreron 25 persoas e foron feridas máis de corenta.

(168)Faro de Vigo (02/02/1904), (04/02/1904), (05/02/1904), (06/02/1904), (07/02/1904), (09/02/1904), (10/02/1904), (11/02/1904), (12/02/1904), (13/02/1904), (14/02/1904), (16/02/1904):

Carnaval
Preciosos trajes de fantasía en raso, seda y terciopelo. Magníficos capuchones para señora y caballero, de la última creación, se alquilan en casa de la Sra. Viuda de Prósperi.
También cuenta la casa con magnífico surtido en confetti oro, lo más fino que se conoce, lluvia oro, diamantina, confetti corriente y toda clase de serpentinas y sorpresas francesas, todo ello de París.

(169)Faro de Vigo (02/02/1907), (03/02/1907), (08/02/1907):

Carnaval.
Nuevos y elegantes trajes de máscaras se alquilan muy á propósito para bailes por su buena calidad y riqueza.
Magníficos capuchones de raso.
Viuda de Prósperi, Príncipe, 31, VIGO.

(170)Jaime de Sousa Guedes Pacheco (1878-1954), de orixe portuguesa, iniciouse na fotografía co seu irmán, o fotógrafo Xosé Pacheco en Ourense. En 1899 asociouse con fotógrafo e director de cinema Xosé Gil con quen realizou exhibicións en Celanova, Verín, Braga, Porto e Lisboa. Estableceuse en Vigo no ano 1907 cando se asociou con Cándida Otero. Colaborou como fotógrafo con diferentes periódicos.

(171)Faro de Vigo. Anuncio que se publicou por primeira vez o 21 de marzo de 1908 e que se repetiría nove veces máis: 24/03, 01/04, 09/04, 18/04, 21/04, 24/04, 26/04, 01/05 e 30/05/1908.

(172)Faro de Vigo (25/08/1908):

Tarjetas postales con vistas de los concursos de orfeones y bandas, se venden en la fotografía de Pacheco y viuda de Prósperi.

(173)Vida Gallega: Revista de periodicidade semanal que utilizaba as fotografías como medio para ilustrar as noticias, fundada por Jaime Solá Mestre en Vigo. Na súa segunda versión aparecida no ano 1909 publicaban tres números mensuais. O fotógrafo era un membro máis da redacción, a quen o propio Sola chamaba “redactores fotógrafos”. Entre 1909 e 1963 (último ano da súa publicación, sendo Álvaro Cunqueiro o responsable de Faro de Vigo, a empresa editora) publicáronse 779 exemplares. Foi unha publicación que xurdiu coa vontade de alcanzar o maior número posible de lectores, un golpe de modernidade que daba voz tamén á burguesía. O número 1 ten cuberta, a toda cor, de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, cando tiña 22 anos de idade e na editorial explícase: “Vida Gallega será un brillante compendio de la obra literaria de Galicia […]. Este periódico es un gráfico y tiende a presentar en formas plásticas la vida gallega”. E faise un chamamento ao “concurso de todos los fotógrafos, así profesionales como aficionados”.

(174)Faro de Vigo (24/03/1899).

(175)Faro de Vigo (22/01/1911), (24/01/1911), (27/01/1911), (28/01/1911), (05/02/1911), (07/02/1911).

(176)Anuario Brigantino 2009, nº 32. Juegos Florales de Galicia (I).

(177)Faro de Vigo (20/08/1910).

(178)Faro de Vigo (25/08/1910).

(179)Faro de Vigo (02/10/1909).

(180)Faro de Vigo (19/06/1910).

(181)Faro de Vigo (03/07/1910).

(182)Faro de Vigo (07/08/1910), (09/08/1910), (13/08/1910), (20/08/1910).

(183)Faro de Vigo (07/08/1910), (09/08/1910) e (13/08/1910).

(184)Faro de Vigo (25/08/1910): informaría da noticia referíndose a Cándida Otero e Pacheco, como: “os coñecidos fotógrafos Sr. Pacheco e Sra. Viúva de Prósperi”.

(185)Faro de Vigo (19/04/1911): Publicaba que na casa dos Sres. Pacheco e viúva de Prósperi tiñan á venda unha bonita colección de postais da xura de bandeira, cerimonia celebrada no cuartel de San Sebastían.
Faro de Vigo (08/08/1911), (10/08/1911), (11/08/1911): En todos eles publícase unha crónica dos festexos realizados.
Faro de Vigo (19/08/1913), (20/08/1913), (30/08/1913), (31/08/1913): crónica da festa do Casino en Bella Vista.

(186)Faro de Vigo (25/08/1912):

La casa Pacheco y viuda de Prósperi, que lleva publicadas interesantes tarjetas postales con vistas de los principales festejos celebrados, aumentó la ya numerosa colección con una nueva série [sic] que ayer dió [sic] á conocer.
Corresponde esta série [sic] á la segunda sesión del Concurso Hípico y hay en ella tarjetas postales que son verdades preciosidades, sobre todo, las que reproducen en fotografía instantánea, los saltos de algunos caballos.
La adquisición de esas y otras postales de los festejos, constituyó ayer una verdadera romería en la casa Pacheco y viuda de Prósperi.

(187)Propiedade do marques de Elduayen.

(189)Faro de Vigo (24/02/1914): O gabinete fotográfico Pacheco y Viuda de Prósperi, anunciaba que poría á venda no seu establecemento tarxetas postais do recibimento feito aos ourensáns e da festa celebrada o día anterior pola tarde no Tamberlick

(190)Composta por oitenta e dúas persoas, todas mozas, pertencentes á Sociedade Artística, cuxo presidente, Manuel Araujo, tamén estaba presente.

(191)Faro de Vigo (16/05/1914): novillada de carácter benéfico que o Club Machada, presidido polo Sr. Reguenga, organizaba en Pontevedra a beneficio das Colonias Escolares. Ao evento houbo unha gran afluencia de público, indo dende Vigo en tren, 202 persoas en primeira, 65 en segunda e 958 en terceira, ademais moita xente foi en coches e tamén dende Cangas.

(192)Faro de Vigo (16/06/1914), (21/06/1914): Pacheco realizou varias vistas da excursión e impresionou unha placa no momento da recepción dos excursionistas na praza da Constitución de Ourense, das que exhibe copias nos escaparates do gabinete.

(193)Bandeiras de Vigo, España, Galicia e Arxentina. Esta última en consideración á gran contribución de capital realizado por ese país na mellora deste proxecto.

(194)Faro de Vigo (10/08/1914).

(195)Acta de defunción nº 156, folio ochocientos nº 1594426/12 – T 63-D pag. 243 de la Sección 3ª do Registro Civil de Vigo (defunción Cándida Otero)

(196)El Noticiero de Vigo (09/03/1915).

(197)Faro de Vigo (08/03/1915).

(198)Faro de Vigo (09/03/1915): No mesmo periódico, no apartado de Rexistro Civil, defuncións, aparece o nome de Cándida Otero, cunha idade de 72 anos, un erro do Rexistro Civil, xa que cumpriría 69 anos no 2015, segundo a súa partida de bautismo.

(199)Prado, Pablo. A lembranza do ollar (III): Reconstruíndo a Prósperi e Otero (11/09/2014). Culturagalega.gal http://culturagalega.gal/noticia.php?id=24595: foi director do Arquivo Pacheco de Vigo, doutorado cunha tese que analiza o traballo desta casa fotográfica durante case todo o S. XX.

(200)Faro de Vigo (15/09/1877):

VIGO 15 DE SETIEMBRE DE 1877
El jueves ha llegado á Vigo, procedente de Madrid, nuestro amigo y colaborador el inspirado poeta D. Manuel Curros Enriquez, que se dirige precipitadamente á su tierra natal, la villa de Celanova, (Orense) por la enfermedad que aqueja á su jóven esposa.
Sin embargo, nuestro cantor amigo piensa volver á Vigo con mas despacio, y de su fecundo númen ha dejado un rayo de fuego en el álbum del jóven Sr. Gil, el cual verán nuestros lectores en el Semanario de hoy.
Sea bienvenido a Galicia, su cuna, nuestro amigo el Sr. Curros Enriquez, si en élla ha de encontrar salud su amante compañera como lo deseamos y paz á sus fatigas el vale gallego.

(201)A placa de vidro ou placa fotográfica era un soporte fotográfico constituído por unha lámina de vidro recuberta dunha emulsión sensible á luz. Este soporte era utilizado antes de que chegara a película fotográfica e foi desaparecendo do mercado nos primeiros anos do século XX.

(202)Faro de Vigo (18/09/1906).

(203)Faro de Vigo (23/09/1906).

(204)Sporting Club foi un dos primeiros equipos de fútbol da cidade de Pontevedra, fundado polo Liceo Gimnasio desta cidade.

(205)Santiago Ruiz López, era un representante maiorista para as provincias de Ourense e Pontevedra, que tiña a súa delegación en Vigo, na rúa Colón, nº 27. A principios do século XX, anunciábase nos periódicos El Diario de Pontevedra – Decano de la prensa de esta capital e no Noticiero de Vigo – Diario independiente de la mañana, como representante de louzas, amidón e produtos varios.

(206)O modelo 15B do Delahaye, era un modelo de alta gama de 2,7 litros, de 4 cilindros, que chegou a ter unha potencia máxima entre 24 e 27 CV. Foi o primeiro da marca con motor dianteiro desmontable con válvulas de escape, refrixerado por auga, comercializado en 1904. Fora producido na factoría automobilística, emprazada en Tours, Francia, fundada por Emile Delahayes. http://gdbaez.obolog.es/delahaye-1894-1954-207788

(207)Filgueira García, Marta. La Alameda de Vigo en el siglo XIX. Pdf.

(208)Martin Curty, J. A. (1994). Historia de la Alameda (Vigo 1828-1978). Colegio Oficial Arquitectos Galicia.

(209)Garrido Rodríguez, Jaime (1992). Vigo, la ciudad que se perdió – Arquitectura desaparecida – Arquitectura no realizada. Deputación Provincial de Pontevedra.

(210)González Martín, Gerardo (2012). Más de medio siglo de fotografía en Vigo (1882-1936). Instituto de Estudios Vigueses. Galucopis. Vigo. Ano XVII – Número 17. Páxina 111.

(211)El Correo Gallego – Diario de la mañana (18/09/1879):

Vigo 15.- Entre una y tres de la tarde zarpará con rumbo á Lisboa, la escuadra española de instrucción surta en este puerto, y que la forman las fragatas Numancia, Blanca y Tornado. De aquel puerto dirigiráse á los de Cádiz y Cartagena.

(212)Faro de Vigo (03/08/1879).

(213)Vigopedia. Historia, historias, toponimia, geografía e imágenes de Vigo

(214)Sanahuja Albíñana, Vicente Luís. Vida Marítíma

(215)Vigo en su Historia, (1979), coordinado por Álvaro Cunqueiro e José María Álvarez Blázquez, editado por Artes Gráficas Galicia, S. A., en Vigo.

(216)Garrido Rodríguez, Jaime (1992). Vigo la ciudad que se perdió – Arquitectura desaparecida. Arquitectura no realizada. Deputación Provincial de Pontevedra.

(217)Faro de Vigo (17/07/1900).

(218)Martin Curty, J. A. (1994). Historia de la Alameda (Vigo 1828-1978). Colegio Oficial Arquitectos Galicia. Pax. 84:

[…] Así pues, de toda la documentación disponible referente a las obras de la Nueva Alameda proyectada por Domingo Rodríguez Sesmero, concluímos que las obras se hallaban ya ejecutadas en 1884, incluída la acera perimetral en torno a la verja de hierro fundido. […]

(219)Faro de Vigo (29/05/1892).
(220)Faro de Vigo (28/07/1877).
Nota periodística de Faro de Vigo, de Javier Mosquera “Primera visita real a la ciudad”.

(221)O ano de nacemento, 1814, que o Museo de Pontevedra asigna na ficha, correspóndese coa notación que o certificado de defunción de Felipe Prósperi ten no apartado de idade: 85 anos. Existe, polo que se pode constatar unha diferenza coa notación que o certificado de matrimonio lle asigna, onde o ano de nacemento corresponderíase co de 1817.

(221a)Faro de Vigo (16/05/1914).

(222)Galiciana

(223)Ilustración Española y Americana, ano XXXIV, núm. XXXIII. de data 8 de setembro de 1890.

(224)Foi un periódico galego que apareceu en Vigo o 2 de maio de 1873 e deixou de publicarse en 1924. Subtitulado Periódico de comercio y de intereses generales, de publicación bisemanal, de tendencia liberal e defensor do provincialismo. Fundado e dirixido por Miguel Fernández Dios.

(225)El Gimnasio, unha sociedade recreativa creada no ano 1878, por un grupo de xente nova pertencente á boa sociedade viguesa, maioritariamente liberais e progresistas; instalado na rúa do Ramal (hoxe Colón) nun principio e trasladada á rúa do Príncipe en 1881, estaba enfocada, a diferenza das existentes que se inclinaban por un carácter máis recreativo, a prestar atención á hixiene e ao deporte.

(226)Isaac Peral (1851-1895), científico e mariño, inventor do primeiro submarino da historia en 1885, que contaba cun sistema de lanzamento de torpedos.
Invitado para a inauguración da estatua de Méndez Núñez pola sociedade deportiva El Gimnasio, o inventor do submarino foi moi ben recibido polo pobo de Vigo a súa chegada. A súa estancia en Galicia estenderíase durante vinte días.

(227)Revista Decenal Ilustrada, propiedade de Alejandro Chao; director literario Manuel Murguía; director artístico José Cuevas; e administrador Luis Taboada. Tomo I, nº 22, Madrid 10 de agosto de 1879.

(228)Faro de Vigo: 20/08/1910 e 25/08/1910.

(229)A foto do grupo completo da Corte de Amor dos Xogos Florais de Vigo do ano 2010, pódese ver en:

 • No libro Mulleres de Natalia Poncela e Amada Traba, publicado polo Arquivo Pacheco e o Concello de Vigo; un libro que acompañou a exposición do mesmo nome que tivo lugar en Vigo na Casa das Artes, entre o 19/11/2009 e 10/01/2010.
 • Na páxina do periódico ABCfoto co título de “Los Juegos Floraes de Vigo. La reina de la fiesta, Srta. María Amelia Flores Yáñez, y su corte de amor”. Está asinada por Pacheco y Vda. Prósperi.

FONTES:

Inclúense no pé ao final de páxina para ter unha lectura menos molesta, as referencias das citas, consultas bibliográficas e notas explicativas.

Outra bibliografía consultada:

 • Manuel Sendón e Xosé Luis Suárez Canal. Arquivo pacheco, álbum. Centro de Estudos Fotográficos.
 • Gerardo González Martín. Pasión por Vigo – Vida y obra del Cronista Rodríguez Elías. Instituto de Estudios Vigueses. Vigo (1ª Edición).
 • Vitor Vaqueiro (textos). López Mondejar, Plubio (edición). Pacheco. A memoria dun tempo e dun país. Fundación Caixa Galicia, Lunwerg Editores. Cultura Concello de Vigo. 2002.
 • Roberto Taboada Rivadulla. Das feiras aos gabinetes – A fotografía en Pontevedra 1865-1960.
 • Jaime Garrido Rodríguez (1992). Vigo, la ciudad que se perdió. Arquitectura desaparecida. Arquitectura no realizada. Diputación Provincial de Pontevedra.
 • Palmira Vélez Jiménez (2007). La historiografía americanista en España, 1755-1936. Iberoamericana Editorial.
 • José Varela Ortega, Josep Armengol i Segú (2001). El poder de la influencia: geografía del caciquismo en España (1875-1923). Marcial Pons Historia.
 • José María Alvarez Blázquez. La Ciudad y los Días.
 • Vigo en su Historia. Coordinador por Álvaro Cunqueiro e José María Álvarez Blázquez. Caja de Ahorros Municipal de Vigo. 1979: Fotos páxinas 405, 416, 428, 430, 440, 442, 446, 449, 451, 452, 592, 586.
 • Roberto Ribao Fernández (2007). A fotografía na revista Vida Gallega. Un silandeiro universo de sentido. Tese doutoral. Departamento de Ciencias da Comunicación USC.
 • Poncela, Natalia e Traba, Amada (2010). Mulleres. Arquivo Pacheco e o Concello de Vigo.
 • Emilio Luis Lara López. Historia de la fotografía en España. “Proyecto Clio”.
 • Ana M. Muñoz-Muñoz e María Barbaño González-Moreno (2013). La mujer como objeto (modelo) y sujeto (fotógrafa) en la fotografía. Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género. Departamento de Información y Comunicación. Universidad de Granada.
 • Juan Miguel González Fernández y José Ramón Iglesias Veiga. Las características de la expansión urbana: anexión de Bouzas y fracaso del proyecto del ensanche. Fundación Caixa Galicia, Concello de Vigo e Faro de Vigo.
 • María A. Leboreiro Amaro. Vigo puerto y destino – Atlas urbanístico de Vigo. Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia – Fundación Provigo.
 • Marie-Loup Sougez (2014). Historia de la fotografía. 13ª edición. Cuadernos Arte Cátedra.
 • Paloma Castellanos (1999). Diccionario histórico de la fotografía. Istmo.
 • Gisèle Freund (1993). La fotografía como documento social. Foto Ggrafia. Editorial Gustavo Gili.
 • Mª José Rodríguez Molina e José Ramón Sanchis Alfonso (2013). Directorio de fotógrafos en España (1851-1936). Volume I e II. Archivo General Fotográfico de la Diputación de Valencia.
 • Antonio de la Peña Santos, Rafael Sánchez Bargiela, Juan Miguel González Fernández e Domingo Rodríguez Teijeiro. Historia de Vigo. Via Láctea Editorial historia.
 • Programa y Reglamento de la Exposición Local de La Coruña en 1878. “Juiciada por la clase Obrera y secundada por el vecindario de la Capital de Galicia”. Imprenta de El Comercio.
 • Gerardo González Martín. Boletín Instituto Estudios Vigueses nº 1. Orígenes de la fotografía en Vigo (1850-1880).
 • Junta de Agricultura, Industria y Comercio. Exposición Regional de 1880 en Pontevedra. “Reglamentos e instrucciones para la preparación y envío de productos”. Pontevedra: Imp. Y Com.ª de A. Landín. 1879.
 • Margarita Barral Martínez. Los nuevos gustos colectivos y la sociedad a comienzos del siglo XX.Fundación Caixagalicia – Faro de Vigo.
 • José A. Martín Curty. Historia de la Alameda (Vigo 1828-1978). Colegio Oficial de Arquitetos de Galicia. 1994.

Prensa e Revistas:

 • Hemeroteca Faro de Vigo.
 • Hemeroteca de Galiciana.
 • Hemeroteca Museo de Pontevedra.
 • Glaucopis Boletín del Instituto de Estudios Vigueses (nº 1 e 17).

Vídeos:

Agradecementos:

 • Organismos:
  • Concello de Vigo, por autorizar a publicación das fotografías do Arquivo Fotográfico Pacheco; Arquivos Municipais e Rexistro Civil de Vigo pola consulta dos rexistros; Museo de Pontevedra, pola autorización de fotografías e consulta da hemeroteca; Arquivo Municipal de Pontevedra por consulta dos padróns; Arquivo Provincial de Pontevedra, por consulta de padróns e documentación.
 • Outras entidades:
  • Galiciana
  • Faro de Vigo
  • Arquivo Fotográfico Pacheco.

 

Rexistro Xeral da Propiedade Intelectual. Número de asento rexistral: 03/2017/1598